Conferința Europeană pentru Politici Arhitecturale ECAP RO2019

COMUNICAT DE PRESĂ / PRESS RELEASE

[for english version below]

Prima conferință despre politici publice pentru arhitectură din România va avea loc în luna iunie 2019, la inițiativa MDRAP și OAR.

Ce sunt politicile de arhitectură?

Cum se manifestă ele în beneficiul societății?

Cum se realizează?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care stau la baza acestei inițiative.

***

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Ordinul Arhitecților din România (OAR) au plăcerea să anunțe organizarea Conferinței Europene pentru Politici Arhitecturale în România (ECAP RO2019) la București, în perioada 12-13 iunie.

Seria de conferințe europene dedicate politicilor arhitecturale reprezintă un eveniment itinerant informal, găzduit din anul 2000 în diferite țări care dețin Președinția Consiliului UE și are ca scop impulsionarea politicilor de arhitectură și schimbul de experiență între statele europene.

Organizată în România, ECAP RO2019 este o nouă ocazie de colaborare și inspirație la nivelul Uniunii Europene, care să genereze viitoare politici arhitecturale și să exemplifice cetățenilor europeni valoarea acestor politici pentru calitatea vieții.

Evenimentul are loc în contextul Întâlnirii Informale a Miniștrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urbană, organizată la București cu ocazia PRES RO2019, care anunță lansarea Declarației de la București și stabilirea a două noi parteneriate ale Agendei Urbane Europene: Parteneriatele pentru Cultură și Patrimoniul Cultural și Siguranța în Spațiul Public.

Pe durata celor 6 luni dedicate Președinției Consiliului UE, ECAP RO2019 propune, printre altele, organizarea unor evenimente conexe dedicate subiectelor de interes local, județean sau regional care să favorizeze dialogul dintre autoritățile publice, organizațiile profesionale și societate. Conferința va înregistra, de asemenea, temele principalelor evenimente din domeniu și  inițiativele emergente existente, pentru a lua pulsul general de acțiuni la nivelul României anului 2019.

ECAP R02019 este co-finanțată din Timbrul de arhitectură OAR, un fond dedicat promovării culturii urbane și arhitecturii în societate.

Mai multe informații sunt disponibile curând pe oar.archi.  

_________________

BOARD ECAP RO2019

 • Diana Țenea, Director General, Direcţia Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură DGDRI, MDRAP
 • Anca Ginavar, Director, Directia Tehnică DGDRI, MDRAP
 • Alexandru Găvozdea, Președintele OAR 
 • Șerban Țigănaș, Secretar General, Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA)
 • Eugen Pănescu, reprezentant OAR în Consiliul Arhitecților din Europa (ACE)
 • Angela Kovacs, reprezentant OAR în European Forum for Arhitectural Policies (EFAP)
 • Oana Simionescu, Trezorier OAR 

TEAM ECAP RO2019 

 • Liviu Băilișteanu, Director - Direcția de politici și strategii a DGDRI, MDRAP
 • Diana Stan, Secretar General OAR
 • Alexandra Stoica, Project Manager ECAP RO2019, Relații Publice OAR 
 • Mariana Ionescu, Relații Internaționale OAR
 • Andreea Ceauș, Consilier Juridic OAR
 • in progress

​Obiective la nivel local

 • explicarea „politicilor de arhitectură”, ca fiind o sumă de măsuri și consecințe relevante pentru evoluția societății și ilustrarea clară a unor exemple cu valoare adăugată;
 • diseminarea, la nivelul spațiului public, a nevoii unei politici de arhitectură și a proiectelor pe care acesta le dezvoltă și le încurajează
 • încurajarea dialogului cu privire la viitorul politicilor de arhitectură, în vederea creării unui cadrucare să actualizeze standardele de activitate, pe măsura democratizării politicilor publice;
 • testarea posibilității de realizare a unui eveniment recurent, dedicat politicilor de arhitectură, ca un eveniment comun inițiat de MDRAP și OAR, care să reunească principalele organizații, asociații și entități relevante pentru politicile de arhitectură;
 • crearea unui network între reprezentanți din România și invitați din UE/ Europa în vederea creării de parteneriate pentru dezvoltarea de proiecte comune, în colaborare cu administrația centrală, în cadrul liniilor de finanțare europene existente;
 • coagularea bunelor practici de la nivel local și promovarea lor în cadrul viitoarelor acțiuni;
 • atragerea tinerilor profesioniști și crearea unui dialog inter-generațional care să pregătească viitoare competențe și aptitudini pentru crearea și implementarea politicilor de arhitectură.

Citește și invitația pentru organizarea unor expoziții și dezbateri de arhitectură și urbanism, complementar evenimentelor din cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene - PRES RO2019, ca parte a ECAP RO2019, organizat de MDRAP în colaborare cu OAR și cu sprijinul Uniunii Arhitecților din România. 

////////

The first conference on public policies for architecture in Romania will take place in June 2019, at the initiative of the central authority and the architects’ organisation. 

What are architectural policies?

How do they prove to be beneficial to society?

How are they accomplished?

These are just a few of the questions underpinning this initiative.

 

***

The Ministry of Regional Development and Public Administration (MDRAP) and the Romanian Order of Architects (OAR) are pleased to announce the organization of the European Conference on Architectural Policies in Bucharest, Romania (ECAP RO2019), on 12th-13th of June 2019.

The European Conference on Architectural Policies (ECAP) is an informal itinerant event, hosted since 2000 in various countries holding the Presidency of the EU Council, which  aims to boost architectural policies and exchange experiences between European countries.

Organized in Romania, ECAP RO2019 is a new opportunity for collaboration and inspiration at the level of the European Union that will generate future architectural policies and exemplify to European citizens the value of these policies for life quality.

The event takes place in the context of the Informal Meeting of the Ministers Responsible for Urban Development, organized in Bucharest on the occasion of PRES RO2019, announcing the launch of the Bucharest Declaration and the establishment of two new partnerships of the European Urban Agenda, namely the Partnerships on Cultural and Cultural Heritage and on Security in Public Spaces.a

During the six-month Presidency of the EU Council, ECAP RO2019 proposes, among other things, to organize related events dedicated to local, county or regional issues that foster dialogue between public authorities, professional organizations and society. It will also record the themes of the main events in the field and the existing emerging initiatives, in order to take the general action pulse in Romania in 2019.

ECAP R02019 is co-funded by the OAR Architectural Fee (Stamp), a fund dedicated to promoting urban culture and architecture in society.

Further details will be available soon on oar.archi.

About ECAP RO2019

BOARD ECAP RO2019

 • Diana Țenea, General Director - Regional Development and Infrastructure Department (DGDRI), MDRAP
 • Anca Ginavar, Director - Technical Department of DGDRI, MDRAP
 • Alexandru Găvozdea, President - OAR 
 • Șerban Țigănaș, General Secretary - International Union of Architects (UIA)
 • Eugen Pănescu, OAR representative in the Executive Board of the Architects' Council in Europe (ACE)
 • Angela Kovacs, OAR representative in the European Forum for Arhitectural Policies (EFAP)
 • Oana Simionescu, Treasurer - OAR 

TEAM ECAP RO2019 

 • Liviu Băilișteanu, Director - Politics and Strategy Department of DGDRI, MDRAP
 • Diana Stan, General Secretary - OAR
 • Alexandra Stoica, Project Manager ECAP RO2019, Public Relations - OAR 
 • Mariana Ionescu, International Relations - OAR
 • Andreea Ceauș, Legal adviser - OAR
 • in progress

LOCAL MISSION ECAP RO2019

 • explain "architectural policies" as a sum of measures and consequences relevant to the evolution of society and illustrate with examples of added value; 
 • disseminate, in the public space, the need for an architecture policy and the projects it develops and encourages;
 • encourage the dialogue on the future of architecture policies while creating a framework to update standards of activity as public policies are democratized;
 • test the possibility of realizing a recurring event dedicated to architecture policies, as a joint event initiated by MDRAP and OAR aiming to bring together the main organizations, associations and entities relevant to architecture policies;
 • enable networking connections between representatives from Romania and invited guests from EU / Europe in view of  creating partnerships for the development of joint projects, in collaboration with the central administration, within the existing European financing lines;
 • coagulate good practices at local level and promoting them in future actions;
 • attracting young professionals and creating an inter-generational dialogue in order to prepare future skills and aptitudes for the creation and implementation of architectural policies