Arhivă Transparență Decizională

Documente supuse dezbaterii membrilor OAR: 

MODIFICAREA PLAFONULUI MAXIM PENTRU TAXA DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A PROIECTELOR DE ARHITECTURĂ ȘI EMITEREA DOVEZII AFERENTE

ACTUALIZARE 4.08.2020

FORMA FINALĂ A DOCUMENTELOR APROBATE DE CONSILIUL NAȚIONAL ÎN DATA DE 31 IULIE 2020

Hotărârea Consiliului Național privind stabilirea plafonului maxim pentru cuantumul taxei de luare în evidență și de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectului de arhitectură

Hotărârea Consiliului Național privind contribuția filialelor OAR la suportarea costurilor de funcționare a SIOAR

Instrument de calcul costuri dovadă

Notă de fundamentare preț dovadă

Notă de fundamentare SIOAR

ACTUALIZARE 29.07.2020

Forma finală a documentelor rezultate în urma procesului de transparență decizională - urmează a fi supuse spre avizarea Consiliului Național în data de 31.07.2020.

Centralizator amendamente primite în cadrul procesului de transparență decizională

Hotărârea Colegiului Director privind plafonul maxim al taxei de dovadă spre aprobarea Consiliului Național

Hotărârea Colegiului Director privind contirbuția filialelor la suportarea costurilor de funcționare a SIOAR

9 iulie 2020

Stimați colegi,

Dovada de luare în evidență a proiectelor de arhitectură este, în primul rând, un serviciu pe care îl prestăm în beneficiul membrilor și al organizației, căci ne permite să avem imaginea de ansamblu asupra proiectelor care se proiectează în România, și deci, să avem o radiografie asupra exercitării profesiei, în timp real. Tipul acesta de vizibilitate este necesar organizației pentru a susține activitatea noastră profesională, iar în acest moment se caută soluții pentru a putea genera rapoarte periodice.

În egală măsură, acesta este un serviciu pe care Ordinul îl prestează în interes public – pentru a ajuta administrația locală și centrală să valideze dreptul de a profesa al celor care proiectează mediul construit din România. Prestarea cu onorabilitate a acestui serviciu este, în tandem cu alte misiuni ale organizației, o responsabilitate pe care o avem față de toți cei care utilizează, acum și în viitor, constucțiile rezultate în urma exercitării profesiei de arhitect.

Pornind de la solicitarea filialelor, în cadrul Grupului de lucru al Președinților de Filiale, coordonat de Președintele Ordinului, s-a inițiat un demers care presupune atât reconsiderarea valorii taxei de dovadă, cât și procedura de luare în evidență. În cadrul acestui demers a apărut și necesitatea acoperirii costurilor cu utilizarea și perfecționarea sistemului informatic al Ordinului, exclusiv componentele legate de procesul de eliberare a dovezii și din resursele financiare generate de acesta.

Vă supunem atenției documentele atașate, cu mențiunea că acestea sunt propuse ca suport de proces în contextul eventual al măririi plafonului maxim a valorii dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură de la 501de lei, la o valoare pe care o va stabili, conform regulamentului, Consiliul național, după încheierea procesului de transparență.

După stabilirea plafonului maxim, fiecare filială în parte, în urma unor procese de consultare cu membrii, va stabili în plan local valoarea proprie a taxei de emitere a dovezii. Prin documentele atașate, propunem utilizarea unui algoritm care să ofere vizibilitate asupra costurilor de realizare a acestui serviciu, susținând astfel transparentizarea și standardizarea procesului de eliberare a dovezii la nivel național.

Scopul acestui algoritm este în primul rând de a asigura transparența asupra costurilor la nivel de organizație. Dincolo de a asigura o mai bună comunicare cu membrii, această metodă ne va ajuta în viitor să ne ajustăm mai ușor diferențele (dintre filiale), în cadrul procesului de generarea a procedurii comune pentru prestarea acestui serviciu.

Principul care ne ghidează este că orice taxă2 (mărire de taxă existentă) trebuie să fie folosită numai în scopul pentru care a fost creată taxa respectivă. Taxa de dovadă este în aceeași situație — ea trebuie să fie estimată având la bază costurile necesare implementării acestui serviciu. 

Această estimare se referă la cele două niveluri:

 • al filialelor, unde se emite dovada;
 • al OAR național, unde se întreține și dezvoltă sistemul prin care se emite dovada (SIOAR).

De aceea, vă propunem metoda/modelul după care poate fi calculată taxa de dovadă, astfel încât să se asigure transparența acestei cheltuieli pentru toți membrii OAR. 

A. Pentru calculul la nivelul filialei, pot intra în discuție următoarele categorii de costuri: 

 1. Costurile rezultate din munca celor implicați în emiterea dovezii (angajați și/sau foruri de conducere); 
 2. Costurile rezultate din folosirea sediului și resurselor de echipare ale sediului;
 3. Alte costuri suplimentare, motivabile prin acțiunile decise de filială pentru a valorifica instrumentul care este dovada în folosul exercitării corecte a profesiunii și îmbunătățirea activității de arhitectură.

Aceste costuri pot varia de la filială la filială, ca și proporția dintre ele, în funcție de remunerarea angajaților și/sau a forurilor de conducere implicate, de cheltuielile cu sediul/echipamentul, de eventualele acțiuni prin care filiala valorifică existența dovezii.

Fiecare filială are libertatea să-și facă propria strategie legată de dovadă (de la minimală, adică stricta emitere, la folosirea acesteia ca instrument, ca indicator în depistarea semnăturii de complezență, dumping-ului etc.)  

Indiferent de aceste diferențe, modul în care se calculează taxa de dovadă trebuie cunoscut ca principiu și aprobat de membrii filialei.

Costul pentru implementarea acestui serviciu la nivel de filială rezultă din împărțirea sumei acestor costuri la numărul mediu de dovezi emise în anii precedenți.

Taxa de dovadă are la bază acest calcul, dar valoarea sa rămâne a fi stabilită la nivelul fiecărei filiale, cu condiția unei argumentări consistente și a unei comunicări transparente cu membrii filialei. Valoarea taxei se adoptă de către filială prin votul Consiliului Teritorial, și este administrată de filială numai în aceste scopuri.   

B. Pentru calculul la nivel central (SIOAR), pot intra în discuție următoarele tipuri de costuri: 

 1. Costuri pentru dezvoltarea sistemului, dar exclusiv pentru dezvoltări de țin de procesul de eliberare a dovezii.
 2. Costuri ce țin de stocare
 3. Costuri cu resursa angajată – persoana care se ocupă de relația cu filialele și de buna implementare a dezvoltărilor solicitate.
 4. Costuri neprevăzute – al cărui rol este de acoperi eventuale depășiri din zona de dezvoltare.

Suma provenită din estimarea acestor cheltuieli este administrată de OAR Național strict cu destinația întreținerii platformei care ține evidența națională a dovezilor emise.  

DETALIERE CALCULE:

A. Pentru calculul costului cu serviciul de eliberare a dovezii de luare în evidență a proiectelor de arhitectură la nivelul filialei

Pentru un proces cât mai facil, Ordinul vă pune la dispoziție un Instrument de calcul, care automatizează calculele mai complicate (respectiv aplicarea formulei propuse prin HCN), și solicită din partea filialelor simpla completare a informațiilor ce țin de costurile menționate mai sus, în 4 pași:

Pasul 1 – numărul de dovezi:

 • Se va extrage din SIOAR numărul total de dovezi emise în ultimii 3 ani compleți
 • Se vor aduna cele 3 cifre și se vor împărți la 36 pentru a obține o medie lunară

De exemplu: Filiala Muntenia Sud-Est a eliberat 2424 dovezi în 2017, 2700 în 2018 și 2952 în 2019, Media Lunară cu care se va lucra este 224 de dovezi/lună (=(2424+2700+2952)/36.

Pasul 2 – numărul mediu de ore pe lună, consumat pentru prestarea serviciului:

 • Se vor considera persoanele implicate în procesul de eliberare a dovezii: atât persoane angajate de filială, cât și membri ai forurilor de conducere.
 • Se vor completa bugetele orare lunare necesare pentru prestarea serviciului, atât pentru personalul angajat, cât și pentru forurile de conducere implicate
 • Bugetul orar va fi declarat, considerând o medie lunară, ținând cont de activitatea din ultimul an calendaristic.
 • De asemenea, se va preciza rolul fiecărei persoane în proces

De exemplu: Filiala Muntenia Sud-Est are 3 persoane angajate și 1 membru al forurilor de conducere implicat în proces. Se va completa bugetul mediu lunar de ore pentru fiecare dintre cele 3 persoane angajate, precum și pentru membru.

Pasul 3 – costul cu resursele umane:

 • Se va completa, pentru toate persoanele menționate mai sus, salariul/indemnizația BRUT
 • Se va completa, pertru toate persoanele menționate mai sus, numărul total de ore plătite, conform cu contractele de muncă/colaborare/mandat în vigoare
 • Instrumetul de calcul va calcula automat valoare brută orară pentru fiecare persoană implicată în proces, o va înmulți cu numărul de ore declarat la pasul anterior, și va prezenta Costul lunar cu angajații și cu Forurile de conducere.

De exemplu: Filiala Muntenia Sud-Est are 3 persoane angajate și 1 membru al forurilor de conducere implicat în proces. Toate cele 3 persoane angajate, sunt cu normă întreagă, cu salarii BRUTE diferite: 4000, 3500 și 3000 de lei. Membrul din forul de conducere are, în medie, o indemnizație lunară BRUTĂ în valoare de 1200lei și un buget mediu lunar de ore dedicate organizației de 30 de ore/lună.

Pasul 4 – costul cu sediul:

 • Se va completa costul anual cu sediul, având ca reper costurile din anul anterior. Din acest cost vor face parte doar cheltuielile relevante pentru prestarea serviciului de eliberare a dovezii.
 • Se vor specifica tipurile de cheltuieli considerate.
 • Se va completa bugetul de ore  mediu lunar, cumulat, al tuturor persoanelor angajate ale Filialei.
 • Instrumentul de calcul va calcula automat care este costul lunar cu sediul pentru prestarea acestui serviciu, proporțional cu timpul dedicat execuției sale.

De exemplu: Filiala Muntenia Sud-Est are costuri anuale cu sediul în valoare de 12000lei. Costurile conțin: cheltuieli cu întreținerea, utilități, abonament telefonie, consumabile birotică. Filiala are 3 angajați cu normă întreagă, deci un buget de ore mediu, lunar, cumulat de 501 ore (=167x3).

Pasul 5 – alte costuri:

 • Se va completa valoarea medie lunară pentru orice alte costuri considerate de filială ca fiind relevante pentru costul prestării acestui serviciu, inclusiv cele generate de acțiuni de susținere a dovezii, în fața oricăror factori interesați.
 • Se va preciza ce cuprind aceste costuri.

De exemplu: Filiala Muntenia Sud-Est are costuri suplimentare de transport, generate de faptul că membrul forului de conducere vizitează periodic primăriile locale pentru a verifica în ce măsură acestea solicită dovada în certificatele de urbanism. Valoarea medie lunară a acestor costuri este de 200lei.

În urma completării instrumentului de calcul, s-au obținut următoarele valori:

Costul/dovadă conține deja costul cu SIOAR.

Costurile vor fi prezentate transparent membrilor, prin completarea Notei de Fundamentare pusă la dispoziție de Ordin.

Valoarea finală a taxei va fi propusă de fiecare filială în parte, fără obligația de a păstra un anumit raport față de costuri, DAR cu responsabilitatea de a aduce toate argumentele necesare susținerii valorii propuse.

Calculele filialelor și valorile propuse vor fi înaintate Trezorierului Ordinului, pentru a putea fi analizate în ansamblu. Analiza trezorierului va fi prezentată Consiliului național și va face parte din procesul de generare și rafinare a procedurii aferente prestării acestui serviciu.

 

B. Pentru calculul costului de întreținere a SIOAR la nivel central 

Pentru un proces cât mai transparent, Ordinul va fundamenta anual acest cost, în baza unei note de fundamentare care va cuprinde:

​Pentru un proces cât mai transparent, Ordinul va fundamenta anual acest cost, în baza unei note de fundamentare care va cuprinde:

 1. Costul anual pentru dezvoltări (exclusiv dezvoltări dedicate prestării acestui serviciu)
  • Se va calcula în baza cerințelor de dezvoltare previzionate pentru anul viitor
  • Se va calcula în baza experiențelor contractuale anterioare
 2. Costul cu stocarea datelor
  • Se va prezenta în baza ofertelor primite, în concordanță cu gabaritul de stocare estimat a fi necesar pentru anul viitor
 3. Costul cu personalul angajat
  • Se va considera salariul BRUT al resursei angajate de Ordin pentru a gestiona relația cu filialele și managementul SIOAR
 4. Cheltuieli neprevăzute
  • Estimate la 5% din total
  • Scopul acestei cheltuieli este de a asigura o rezervă pentru costurile de dezvoltare. În experiențele de lucru anterioare, s-a observat că astfel de depășiri sunt frecvente, căci tarifarea se face în bază orară.

Nota de fundamentare sus menționată, va fi prezentată anual Consiliului național, în penultima ședință din an, pentru a putea servi proceselor de bugetare din Filiale.

Ambele tipuri de Note de fundamentare – cele realizate de Filiale, precum și cea realizată de Ordin, vor fi prezentate Consiliului național, în cadrul ședinței dedicate Bugetului organizației.

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL

9 - 20 iulie: formularea amendamentelor și susținerea lor;

20 - 22 iulie: procesarea amendamentelor de către GL președinți filiale OAR;

22 - 24 iulie: rezultatul finalizat este supus avizării Colegiului director și transmis ca material-suport membrilor Consiliului național;

31 iulie: ședința aferentă a Consiliului Național.

Adresa pe care vă invităm să trimiteți amendamentele este consultare@oar.archi.

 

Cu speranța că vom putea cu ajutorul acestui proces să îmbunătățim calitatea acestui serviciu precum și să menținem o comunicare cât mai bună cu membrii noștri,

 

Alexandru Găvozdea

Președinte

Note:

1 – Valoarea stabilită de Consiliul național conform HCN 2010 / 04.10.2010

2 - Sumă de bani plătită unei instituții în schimbul unor servicii sau pentru dobândirea anumitor drepturi

DOCUMENTE

Instrument de calcul costuri dovadă

Notă de fundamentare preț dovadă

Notă de fundamentare SIOAR

Scrisoare președinți filiale_16.06.2020_anulare HCN 834 și 835_09.06.2020

Punct de vedere GL președinți filiale: majorare taxă dovadă.

PV GDL sunt disponibile pe SIOAR: profilul meu / zona de anunțuri și mesaje OAR național.

 

 

NORME METODOLOGICE DE ACORDARE A DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ // FORMA APROBATĂ 

13 iunie 2018 

FORMA FINALĂ A DOCUMENTELOR APROBATE DE CONSILIUL NAȚIONAL ÎN DATA DE 11.06.2018

Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură - FORMĂ FINALĂ 

Anexe Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură - FORMĂ FINALĂ 

Anexa nr. 1 – BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI

Anexa nr. 2 – CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR

Anexa nr. 3 - REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE A CNADS

Tabel amendamente primite din partea Consiliului național 

Hotărârea Consiliului național pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a dreptului de semnătură

___________________________________

Update 8.06.2018 

Forma finală a documentelor rezultate în urma procesului de transparență decizională - urmează a fi supuse spre avizarea Consiliului Național în data de 11.06.2018:

Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură - PROIECT ACTUALIZAT

Anexe Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură - PROIECT ACTUALIZAT

Tabel amendamente primite în cadrul procesului de transparență decizională

Proces verbal - ședință de elaborare a materialelor în urma procesului de transparență decizională

Hotărârea Colegiului Director de supunere a documentelor spre aprobarea Consiliului național

Pe lângă amendamentele formulate de către membrii OAR în timpul procesului de transparență decizională, au fost primite și o serie de observații în privința proiectului de norme. Grupul de lucru Educație, stagiu și membrii Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură au răspuns printr-o serie de documente, observațiile primite neputând fi încadrate sub forma unor amendamente așa cum sunt acestea definite prin art. 10 din Regulamentul privind înființarea, organizarea și funcționarea grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Punct de vedere la Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură

Răspuns la punct de vedere

Raport de cercetare Interviul de acordare a dreptului de semnătură - sesiunea martie 2018

_________________________________________________

Update 17.05.2018 

Propunerea de Norme metodologice privind acordarea dreptului de semnătură elaborată de Grupul de lucru Educație și Stagiu și de Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură.  

Necesitatea elaborării acestui document decurge din aprobarea noilor Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură, în cadrul ședinței Consiliului național din data de 26 martie 2018.

În conformitate cu articolul 20 alin. (3) din Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură, urmează a fi elaborate reglementări subsecvente privind acordarea dreptului de semnătură, respectiv: Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură, Criterii de evaluare a candidaților și cu Regulamentul intern de funcționare a Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură.

La momentul actual, organizarea și desfășurarea sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură sunt reglementate de Regulile și procedurile privind obținerea dreptului de semnătură aprobate prin Hotărârea Colegiului director nr. 1814/19.10.2015 

Față de prevederile din actualele reguli și proceduri, documentul propus detaliază și actualizează reglementările privind organizarea și desfășurarea sesiunilor de interviuri și stabilește procedura de înscriere la aceste sesiuni prin intermediul SIOAR. 

 ________________________________ 

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL 

29.05.2018: Termen limită transmitere propuneri și amendamente 

4.06 2018: Colegiul Director analizează forma finală a documentului şi eventualele argumente de respingere a unor amendamente şi le transmite către Consiliul naţional pentru aprobare 

11.06.2018 Colegiul Național aprobă/ respinge Normele Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură 

  ________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ  

Norme Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură 

Proces verbal al sesiunii comune de lucru a Grup de Lucru Educație și Stagiu și a Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură, 14-16 mai 2018 

 _______________________________

Precizări 

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă, în format editabil, în acest tabel;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor (nu este necesară semnătura propriu-zisă, ci indicarea numelui autorului) .

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34/ 021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 29.05.2018. Amendamentele trebuie trimise în format editabil, în acest tabel

 

=================================

REGULAMENTELE OAR 

Update 13 iunie 2018 

PROPUNEREA DE MODIFICARE A REGULAMENTELOR OAR ȘI A ORGANIGRAMEI AVIZATĂ DE CONSILIUL NAȚIONAL

Vă rugăm să consultați mai jos propunerea de modificare a următoarelor documente, variantele avizate de Consiliul național în ședința din 11.06.2018:

Tabelul .xls cu amendamente și prezentarea modificărilor la regulamente și organigramă

Regulamentul de organizare și funcționare OAR 

Regulamentul-Cadru al Filialelor OAR

Organigrama OAR  // forma finală 

Precizăm că propunerea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a OAR și propunerea de organigramă au fost avizate de CN în varianta propusă de Colegiul director, iar Regulamentul-Cadru al Filialelor OAR a fost avizat cu includerea unui amendament suplimentar privind condiţiile legale de desfășurare a conferințelor teritoriale, prevăzute de la art. 13.

______________

Update 5.06.2018  

PROPUNEREA DE MODIFICARE A REGULAMENTELOR OAR PROPUSĂ SPRE AVIZARE CONSILIULUI NAȚIONAL

Publicăm propunerea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a OAR și a Regulamentului-Cadru al Filialelor OAR, realizată de Grupul de Lucru Regulamente, în urma analizei amendamentelor și observațiilor primite în cadrul perioadei de transparență decizională (01.03.2018-19.05.2018). 

Tabelul cu propuneri de modificare ROF, cu amendamente - materiale suport pentru CN 11 iunie 2018 

Proces Verbal GL Regulamente și Cod deontologic, 22-23 mai 2018

Precizăm că, având în vedere discuțiile și speculațiile lansate în spațiul public privind oportunitatea modificării substanțiale a regulamentelor Ordinului în proxima Conferință națională, Colegiul director a luat decizia de a propune Consiliului național spre avizare doar acele modificări propuse de grupul de lucru a căror adoptare este urgentă. Această urgență se datorează fie necesității de a corela prevederile regulamentare cu modificările legislative, fie pentru remedierea unor disfuncționalități în procesul de monitorizare și raportare a stagiului. Restul modificărilor elaborate de grupul de lucru urmează a fi analizate în cadrul mandatului viitor.

Prin urmare, modificările la regulamentele OAR care vor fi dezbătute de Consiliul național constau în:

 • corelarea cu prevederile Legii nr. 184/2001, republicată, prin includerea arhitecților de interior în Ordin;
 • îmbunătățirea condițiilor de efectuare a stagiului, prin permiterea detașării temporare a stagiarilor la filiala în teritoriul căreia efectuează stagiul;
 • clarificări și corecturi ale formei textului actual.

______________

Update 1.03.2018 

Propunerea de modificare a regulamentelor, în forma elaborată de Grupul de Lucru Regulamente.

Acest proiectul a avut ca bază de pornire prevederile actuale ale Regulamentului de organizare și funcționare a OAR și ale Regulamentului-Cadru al Filialelor OAR, cât și propunerea de modificare a celor două regulamente care nu a fost adoptată în Conferința națională extraordinară din 28 octombrie 2017.

Materialul este prezentat astfel încât să permită compararea prevederilor regulamentelor în vigoare cu propunerea supusă dezbaterii în vederea avizării de către Consiliul național și aprobării de către Conferința națională.

Intervențiile propuse asupra regulamentelor OAR în vigoare constau în:

 • corelarea prevederilor acestora cu legislaţia în vigoare: Directivele UE, Codul muncii, Legea nr. 184/2001 republicată, inclusiv cu privire la includerea colegilor arhitecţi de interior în OAR;
 • modificarea numărului de delegați în Conferinta naţională și de reprezentanți în Consiliul național și Consiliile teritoriale;
 • creșterea gradului de responsabilizare a forurilor de conducere ale OAR;
 • îmbunătățirea condițiilor de efectuare a stagiului;
 • unele clarificări și corecturi ale formei textului actual.

Precizăm următoarele:

 • am propus ca reglementările privind formarea profesională continuă să rămână în forma actuală a regulamentului, urmând a fi analizate și reglementate în viitorul mandat;
 • oportunitatea și condițiile înființării Centrelor teritoriale de competență urmează, de asemenea, a fi analizate și reglementate în viitorul mandat. 

Participanţi la întrunirile GL Regulamente:

 • Arh. Ion Andriu
 • Arh. Ignis Nejla Duvagi
 • Arh. Tania Iancu 
 • Arh. Ruxandra Berszan
 • Arh. Alexandru Panaitescu
 • Arh. Lucian Corduneanu
 • Diana Stan
 • Adriana Iordache  

Dacă vor fi aprobate de către Conferinţa naţională din 30.06.2018 – 1.07.2018, modificările vor intra în vigoare la data publicării regulamentelor în Monitorul Oficial. Astfel, modificările propuse nu afectează modul de desfăşurare al alegerilor din cadrul Conferinţei anterior menţionate.  

________________________________

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL 

1.03.2018 – 19.05.2018: În această perioadă este încurajată dezbaterea modificărilor propuse şi transmiterea concluziilor sub forma unor amendamente şi/ sau observaţii (Important: În această perioadă se desfăşoară şi conferinţele teritoriale, ocazie ce sperăm că va încuraja formularea unui număr cât mai mare de propuneri, reprezentative pentru profesie)

19.05.2018 – 4.06.2018: Grupul de Lucru Regulamente analizează amendamentele şi observaţiile primite şi le transmite către Colegiul Director

4.06.2018: Colegiul Director analizează forma finală a documentelor şi eventualele argumente de respingere a unor amendamente şi le transmite către Consiliul naţional

11.06.2018: Consiliul naţional acordă aviz pozitiv sau negativ documentelor primite

30.06.2018 – 1.07.2018: Conferinţa naţională aprobă/ respinge regulamentele 

____________________________ 

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 

Propunere Modificare Regulament Organizare şi Funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România 

Propunere Modificare Regulament Cadru al filialelor OAR 

Proces verbal întâlnire GL Regulamente 20 - 21.02.2018  

 _______________________________

Precizări 

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă, în format editabil;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor (nu este necesară semnătura propriu-zisă, ci indicarea numelui autorului) .

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34/ 021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 19.05.2018 

 

_________________________

ORGANIGRAMA OAR 

1.03. 2018 

Regăsiţi mai jos o nouă propunere de organizare a aparatului administrativ al Ordinului Arhitecților din România. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. b) din ROF, Colegiul director supune consultării publice această propunere, corelată cu modificările asupra regulamentelor OAR. 

________________________________ 

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL 

1.03.2018 – 19.05.2018: În această perioadă este încurajată dezbaterea modificărilor propuse şi transmiterea concluziilor sub forma unor amendamente şi/ sau observaţii (Important: În această perioadă se desfăşoară şi conferinţele teritoriale, ocazie ce sperăm că va încuraja formularea unui număr cât mai mare de propuneri, reprezentative pentru profesie)

19.05.2018 – 4.06.2018: Colegiul director analizează amendamentele şi observaţiile primite şi le transmite forma finală documentului către Consiliul naţional 

11.06.2018: Consiliul naţional acordă aviz pozitiv sau negativ documentul primite 

30.06.2018 – 1.07.2018: Conferinţa naţională aprobă/ respinge organigrama 

_________________________________________  

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 

Propunere de organizare a aparatului administrativ al Ordinului Arhitecţilor din România 

_________________________________________  

Precizări 

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă, în format editabil;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor (nu este necesară semnătura propriu-zisă, ci indicarea numelui autorului) .

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34/ 021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 19.05.2018 

 

 

06.09.2017 

_________________________________________ 

** Informații de actualitate: Conform rezultatelor Conferinței Naționale Extraordinare a OAR din 28 octombrie 2017, documentul privind Planul Național pentru Dezvoltare Profesională Continuă este în momentul actual în lucru, urmând să fie revizuit. 

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 06.09.2017 PLANUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ // PROPUNERE RESPINSĂ 

Prezentul plan reprezintă strategia Ordinului Arhitecților din România privind dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi, prin actualizarea permanentă a cunoștințelor și abilităților în acord cu evoluția tehnologică si legislativă a domeniului, precum și a gestionării practicii în profesie.

Strategia de dezvoltare profesională continuă a membrilor OAR se bazează pe o activitate structurată și organizată, desfășurată de membrii organizației în cadrul unui program strategic, cu acoperire uniformă la nivel național, care asigură dezvoltarea competențelor profesionale existente și dobândirea de noi competențe.

Scopul final al activității de dezvoltare continuă îl reprezintă creșterea calității arhitecturii, prin practicarea responsabilă, competentă și calificată a profesiei.

La nivel european, în acord cu îndrumările Consiliului Arhitecților din Europa (ACE), dezvoltarea profesională continuă a arhitecților este considerată a fi de interes public și profesional, fiind relevantă pentru practica pe termen mediu și lung a arhitecturii.

Pe lângă alinierea la tendințele europene în domeniu,  Planul național pentru dezvoltarea profesională continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din România a fost elaborat pentru a pune în aplicare următoarele prevederi:

 • art. 22 lit. (a), (b) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările aduse de Directiva 2013/55/UE din 20 noiembrie 2013,
 • art. 21 lit. (d) din Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – republicată,
 • prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România privind perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor OAR.

Perioada aferentă primului ciclu de dezvoltare profesională 2018 - 2020 reprezintă o fază de tranziție, în care participarea membrilor OAR la programe de dezvoltare profesională continuă va fi încurajată, dar nu obligatorie. 

Creditele obținute de membri ca urmare a participării la astfel de activități în această perioadă vor fi luate în considerare în următorul ciclu de dezvoltare profesională, 2021 – 2023.

_________________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a Membrilor Ordinului Arhitecților din România - PDF - 302 KB

Procesele verbale ale ședințelor de elaborare a materialelor supuse procesului de transparență decizională - PDF - 556KB

Inițiatori proiect:

Grupul de Lucru DPC al OAR

_________________________________________

Precizări

Forma finală a propunerii de Plan Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a Membrilor Ordinului Arhitecților din România va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 17 septembrie 2017  12 octombrie 2017 (termen prelungit)  

 

NORME METODOLOGICE PRIVIND FINANŢAREA DE OFERTE CULTURALE ŞI PROIECTE EDITORIALE DIN TIMBRUL ARHITECTURII // PROPUNERE APROBATĂ 

Update: 16.06.2017 

 

Regăsiți mai jos forma finală a propunerii de revizuire a Normelor Metodologice de acordare a finanțărilor din timbrul arhitecturii, care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Normele Generale de acordare a finanțărilor din timbrul arhitecturii

Normele privind finanțarea de oferte culturale și proiecte editoriale din timbrul arhitecturii (în cadrul sesiunilor)

Anexe la Normele de finanțare a proiectelor culturale și editoriale în cadrul sesiunilor  

 

Precizăm că anexele de mai sus se completează cu anexele nr. 5-8 și 11 ale Normelor de finanțare a proiectelor culturale și editoriale în cadrul sesiunilor aprobate prin Hotărârea CN nr. 536/21.03.2016, care nu au suferit modificări.

26.05.2017  

După experiența a doi ani de aplicare și de observații ale comisiilor din Sesiunile de finanțare a apărut în mod natural necesitatea revizuirii Normelor Metodologice privind Finanțarea de Oferte Culturale și Proiecte Editoriale din Timbrul Arhitecturii.

Motivații:

- necesitatea predării în formă digitală (cerută cu insistență atât de către aplicanți cât și de Comisiile de evaluare);

- necesitatea formulării incompatibilităților legate aplicantului;

- o formulă ușor restructurată a cererii de finanțare, care să facă parcurgerea de către comisie mai ușoară;

- simplificarea unor cerințe legate de chestiunea financiară;

- necesitatea arhivării unitare pe site-ul OAR;

- condițiile de incompatibilitate ale membrilor Comisiei etc.

O a doua urgență, a fost redactarea unor NORME GENERALE pentru folosirea sumelor din timbru, situație neacoperită de actualele Norme Metodologice.

_________________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Propunere Modificări Norme Metodologice și o parte din anexe - ZIP - 888 KB

Propunere Norme Generale de Finanțare - PDF - 445 KB

Procesele verbale ale ședințelor de elaborare a materialelor supuse procesului de transparență decizională

Inițiatori proiect de modificare:

Grupurile de Lucru Concursuri și Parteneriate ale OAR

_________________________________________

Precizări

Forma finală a propunerii de Metodologie de Stagiu va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 7 iunie 2017 

 

26.05.2017 METODOLOGIA DE STAGIU // PROPUNERE APROBATĂ  

Revizuirea metodologiei de stagiu survine după trecerea a șaisprezece ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din România și a opt ani de organizare a stagiului profesional în condițiile metodologiei de stagiu în vigoare.

Experiența acumulată în acest domeniu, precum și evoluția organizației și a profesiei în general, impun recalibrarea Formării profesionale continue. Reevaluarea stagiului profesional în vederea dobândirii dreptului de semnătură constituie un prim pas, fundamental, spre acest obiectiv. Poziționarea Stagiului în contextul strategiei organizaționale a OAR este esențială.

Deși pe parcursul acestui document se folosește terminologia de Îndrumător de Stagiu propunerea GL Stagiu este de modificare pe viitor a acesteia în concordanță cu terminologia specifică legii 335/2013, în cea de Mentor de  Stagiu, decizie care ar marca momentul schimbării și ar accentua rolul esențial pe care îl are îndrumătorul în formarea stagiarului. Această modificare a fost votată favorabil în ședința de Consiliu Național al OAR din data de 27 martie a anului curent și va fi operată odată cu noul Regulament de Organizare și Funcționare al OAR.

Motorul principal al activității de formare continuă este creșterea calității arhitecturii, inclusiv prin practicarea responsabilă și competentă a profesiei. Prima etapă a acestei activități, Stagiul sau calificarea prin practică prelungită, se validează de către Ordin.

Evaluarea finală este doar punctul de încheiere al demersului de calificare profesională. Accentul eforturilor organizației trebuie pus pe parcursul de calificare al Arhitectului Stagiar. Metodologia revăzută organizează o asistare mult mai consistentă pe parcursul Stagiului.

Dificultățile actuale în efectuarea Stagiului sunt datorate atât contextului economic general, cât și pieței de arhitectură. Implicit devin necesare condiții flexibile de Stagiu și încurajarea unor modalități alternative de calificare profesională.  Metodologia promovează deschiderea spre domenii de specialitate în arhitectură sau conexe arhitecturii, spre stagiul în străinătate sau în administrația publică, cât și spre voluntariatul profesional.

Ordinul Arhitecților din România definește niveluri de competență și promovează responsabilitatea arhitectului față de societate – în practica sa profesională – și față de sine – în dezvoltarea sa personală. În acest scop, Ordinul susține dezvoltarea profesională a arhitecților prin programul de formare continuă și sprijină arhitecții în proiectul lor profesional. 

_________________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Proiect Metodologie de Stagiu și documentație aferentă - ZIP - 946 KB

Procesele verbale ale ședințelor de elaborare a materialelor supuse procesului de transparență decizională - PDF - 519 KB

Inițiatori proiect de modificare:

Grupul de Lucru Stagiu al OAR

_________________________________________

Precizări

Forma finală a propunerii de Metodologie de Stagiu va fi înaintată spre aprobare Consiliului Național al OAR, potrivit prevederilor regulamentului grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 10 zile calendaristice de la momentul publicării;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 7 iunie 2017 

_________________________________________ 

FORMA FINALĂ A DOCUMENTELOR REZULTATE ÎN URMA PROCESULUI DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ - URMEAZĂ A FI SUPUSE SPRE AVIZAREA CONSILIULUI NAȚIONAL DIN DATA DE 26.03.2018 

Norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură  - PROIECT actualizat 

Observații primite de la membri în cadrul procesului de transparență decizională 

Anexe norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură 

FORMA FINALĂ A DOCUMENTELOR APROBATE ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL DIN DATA DE 26.03.2018 

Tabel amendamente norme metodologice - cu completări aduse de Consiliul Național 

Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură - aprobate prin hotărârea CN nr. 602/26.03.201

Anexe norme metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură

 

28.04.2017

Dragi colegi, membri ai OAR,

Ordinul există și se dezvoltă prin contribuțiile dumneavoastră, crescând în dimensiune și relevanță. Deoarece situația economiei profesiei, recursul la arhitect și cadrul său profesional nu sunt satisfăcătoare în România și nici cultura construirii nu ne este favorabilă, ne dorim mai mult. Mult mai mult. Pentru aceasta Ordinul a decis să se transforme, să evolueze și s-a angajat prin hotărârea Consiliului Național într-un amplu proces de analiză și construcție a unui model evoluat. În acest moment, după parcurgerea mai multor etape ne cunoaștem mult mai bine pe noi înșine, am înțeles mult mai bine care ne sunt atuurile și unde nu performăm și mai ales cauzele pentru toate acestea.

Avem o viziune construită cu multiple contribuții care va conduce la o amplă consultare în Conferința Națională Extraordinară programată pentru octombrie 2017. Până la acel moment decisiv mai avem de parcurs câteva etape importante. În curând vom discuta cu președinții de filiale și ulterior cu membrii Consiliului Național, problema economiei organizației, sau a posibilităților și modului de folosire a resurselor pentru a performa conform așteptărilor membrilor și a obiectivelor pe care ni le propunem.

În acest moment declanșăm o nouă etapă de consultare a câtorva documente care vor fi supuse, după ce vor atinge forma adecvată, aprobării Conferinței Naționale. Acestea sunt regulamentele ordinului și organigrama care reflectă mai multe elemente ale construcției pe care o pregătim și anume:

 • formele de conducere și reprezentarea,
 • colaborarea regională complexă,
 • primirea în organizație a arhitecților de interior, așa cum prevede legea noastră,

ca să enumăr doar câteva capitole importante.

Vă invit să participați la acest proces complex și la acest efort colectiv fără precedent de a ne propulsa organizația pe nivelul următor de performanță și eficiență. Vă invit la un dialog amplu și mai ales constructiv, bazat pe inițiativă și încredere, care să conducă la arhitectura de care avem nevoie pentru organizație. Suntem conștienți că nu toți membrii vor avea posibilitatea și interesul să contribuie și că probabil unii dintre noi vor avea și își vor păstra opinii sau chiar viziuni diferite față de ceea ce propun echipele care au plonjat în multiplele componente ale proiectului nostru comun. Nimic mai firesc.

Pentru a reuși ca eforturile să conducă la mai bine, la chiar mult mai bine, vă rog să acordați atenția cerută de complexitatea problemelor, să răspundeți invitațiilor la dialog, ateliere de lucru și consultări și mai ales să încercăm să urmărim împreună ceea ce este cel mai important: interesul organizației, construit pe interesul general, cel public și pe componenta unică, specială, a profesiei noastre, care o face cu totul aparte : generozitatea.

Cu stimă,

Arh. Șerban Țigănaș

Președinte al Ordinului Arhitecților din România

_________________________________________

DOCUMENTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România

Regulament CADRU - privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

Organizarea aparatului administrativ al Ordinului

Descărcați toate cele trei documente supuse procesului de transparență decizională apăsând butonul de mai jos:

DESCĂRCAȚI - 760 KB

Procesele verbale ale ședințelor de elaborare a materialelor supuse procesului de transparență decizională 

 

SCURTĂ SINTEZĂ GRAFICĂ A PRINCIPALELOR PUNCTE SUPUSE PROCEDURII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Inițiatori proiect de modificare:

Colegiul Director al OAR

_________________________________________

Precizări

Procesul de transparență decizională este în fapt procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în articolul 13 al Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, în vigoare, care oferă posibilitatea tuturor membrilor de a formula, în termen de 30 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul OAR, propuneri și amendamente față de orice document supus aprobării Conferinței Naționale.

După ce vom colecta de la dumneavoastră propuneri, observații și amendamente legate de documentele prezentate, acestea vor fi supuse analizei elaboratorilor care, în cazul însușirii lor, le vor introduce în documentele finale sau în caz contrar, vor formula o argumentație de respingere, documentația astfel completă urmând a fi transmisă Colegiului Director spre analiză iar ulterior, Consiliului Național spre avizare.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 30 de zile ;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 29 mai 2017 

 

_________________________________________  

 

FORMA FINALĂ A DOCUMENTELOR AVIZATE ÎN CONSILIUL NAȚIONAL 1-2.10.2017  

 

În cele ce urmează regăsiți o serie de documente care prezintă modificările propuse la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ordinului Arhitecților din România („ROF”), la Regulamentul Cadru de Înființare, Organizare și Funcționare a Filialelor Ordinului Arhitecților din România („Regulamentul Cadru”), precum și propunerea de organizare a aparatului administrativ (Organigramă).

Documentele au fost avizate pozitiv și propuse spre adoptare în Conferința Națională extraordinară din 28 octombrie 2017, prin Hotărârea Co