Cetățuia Hill - International Design Competition / Amenajare Cetățuia - Concurs Internațional de Soluții

EN //////////////////////

The Romanian Order of Architects (OAR) announces the launch of the International Design Competition ”Cetățuia Hill Cluj-Napoca - Design competition for “Cetățuia Hill” urban ensemble in Cluj-Napoca”.

The Competition’s purpose is finding the best solution for redesigning the lands within the “Cetățuia” urban ensemble in the property of the Cluj-Napoca Municipality, as a start to capitalizing the entire urban ensemble and integrating it in the larger leisure system of the city.

Cluj-Napoca City Hall taking over the land which is the object of this competition represents the first steps in integrating Cetățuia in the category of public spaces of great public interest. The Competition Promoter’s wish is that the entire area will become a high quality public space, a place favoured for outdoor events, a representative space with a powerful identity for the entire city and a place which is used in its entirety by citizens and visitors alike, altogether maintaining the landscape character of the southern versant, the natural atmosphere of the rocky and forest-covered headland. The southern versant is considered to be the landmark of the city, also known as the “city at the foot of Cetățuia”.

The Competition promoter is the Cluj-Napoca City Hall, the owner and administrator of the public spaces that are the object of the investments, which shall become the beneficiary of the contract resulted from this competition.

The Competition organizer is the Romanian Order of Architects (OAR), a professional organization with the mission of increasing the quality of the architectural-urban planning product and promoting this service to the society as a public interest culture act.

The assignment procedure shall be carried out by means of the Design Competition, which is carried out in one phase, whose finality is the assignment of the design contract for this objective, opened for Romania, the countries of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation.

The Competition is organized in accordance with the Competition Rules of the International Union of Architects – UIA – and the provisions of the International Regulations for architecture and urban design Competitions, adopted at the General Conference of UNESCO in 1956, as revised on November 27, 1978, in compliance with the legal provisions in force regarding the award of public procurement contracts.

AWARDED PRIZES

First prize: the design contract with an estimated value

of RON 1 476 149, no VAT included        

Second prize:  RON 70 000

Third prize: RON 45 000

COMPETITION JURY

Full members:

1. arch. Miriam García García

2. arch. Köllő Miklós

3. arch. Eugen Pănescu

4. arch. Iulia Stanciu

5. arch. Ligia Subțirică

6. landscape arch.  Diana Culescu

7. landscape arch.  Hermann Georg Gunnlaugsson

Deputy members:  

8. arch. Anca Virginaș

9. anthropologist Laura Panait

 

Official page of the competition:

+CETĂȚUIA HILL

We encourage participants to follow, besides the official website, our Facebook page OAR Concursuri:

 

+ FACEBOOK OAR CONCURSURI

+ FACEBOOK OAR

 

All questions regarding the competition should be submitted on the official page of the competition in the available section: ASK A QUESTION.

 

RO //////////////////////

Ordinul Arhitecților din România vă invită la un nou concurs!

Avem bucuria de a anunța lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca - Concurs de soluții pentru amenajarea ansamblului urban „Cetățuia” din Cluj-Napoca​”.

Concursul are ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenurilor din ansamblul urban „Cetățuia” aflate în proprietatea Municipalității din Cluj-Napoca, ca început al valorizării întregului ansamblu urban și al integrării lui în sistemul mai larg de loisir al orașului.

Prin preluarea de către Primăria Cluj-Napoca a terenului care face obiectul acestui concurs, se trasează primii pași pentru integrarea Cetățuii în rândul spațiilor publice de mare interes din oraș. Dorința promotorului concursului este ca întreaga zonă să devină un spațiu public de o foarte bună calitate, un loc predilect pentru evenimente în aer liber, un loc reprezentativ cu un puternic caracter identitar pentru întregul oraș și folosit din plin de locuitori și vizitatori, totodată păstrând caracterul peisager al versantului sudic, atmosfera naturală a promontoriul stâncos și  împădurit. Versantul sudic este considerat landmark-ul orașului cunoscut și ca „orașul de la poalele Cetățuii”.

Promotorul concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, proprietarul și administratorul spațiilor publice care vor face obiectul investiției, care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA - și prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată

la nivelul sumei de 1.476.149 RON, fără TVA       

Premiul II:  70.000 RON

Premiul III: 45.000 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

1. arh. Miriam García García

2. arh. Köllő Miklós

3. arh. Eugen Pănescu

4. arh. Iulia Stanciu

5. arh. Ligia Subțirică

6. peisagist Diana Culescu

7. peisagist Hermann Georg Gunnlaugsson

Membri supleanți:  

8. arh. Anca Virginaș

9. antropolog Laura Panait

 

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: 

+AMENAJARE CETĂȚUIA

Pentru anunțuri și știri privind concursul ne puteți urmări pe:

+ FACEBOOK OAR CONCURSURI

+ FACEBOOK OAR