Întrebări frecvente

Stagiu, îndrumare și recunoaștere diplome

 • Pentru efectuarea stagiului este necesar să:

  • solicitați înscrierea în Registrul arhitecților stagiari la nivelul Filialei teritoriale a OAR în raza căreia aveți domiciliul;
  • faceți dovada existenței unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau a unor contracte individuale de muncă care, cumulate, însumează o normă întreagă, încheiat/încheiate cu biroul de arhitectură sau cu societatea comercială având ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în cadrul căreia urmează să efectuați stagiul, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură care îți desfășoară activitatea ca titular, asociat, administrator sau angajat, cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani;
  • depuneți Anexa 4 Convenția de stagiu/convențiile de stagiu încheiate pentru fiecare contract individual de muncă ce va compune perioada minimă de stagiu și pentru fiecare dintre îndrumătorii sub coordonarea cărora veți parcurge misiunile de bază;
  • completați zilnic Anexa 6 Fișa lunară de evaluare a stagiului, pe baza Anexei 5 Instrucțiuni de utilizare-completare pentru documentele de stagiu, și să o transmiteți lunar responsabilului de stagiu din filiala în care se efectuează stagiul;
  • depuneți semestrial Anexa 7 Raport de stagiu/rapoartele de stagiu la filiala în cadrul căreia efectuați stagiul;
  • vă asigurați că îndrumătorul dumneavoastră de stagiu depune semestrial Anexa 8 Evaluare de sinteză a îndrumătorului de stagiu;
  • frecventați întâlnirile cu responsabilul de stagiu, ce au fost setate de filiala în care vă efectuați stagiul;
  • frecventați cursurile şi conferinţele organizate de OAR, dedicate pregătirii stagiarilor.

  Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură, pe care le găsiți la acest LINK, și să vă adresați Filialei OAR competente. Detalii referitoare la datele de contact ale filialei de care aparțineți găsiți în link-ul acesta.

 • Urbaniștii diplomați se pot înscrie în OAR în vederea efectuării stagiului si a obținerii ulterioare a dreptului de semnătură similar conductorilor arhitecți, după obținerea dreptului de semnătura de urbanist, acordat de Registrul Urbaniștilor din Romania (RUR). După obținerea dreptului de semnătura de urbanist, urmează efectuarea unei perioade de stagiu în aceleași condiții ca şi arhitecții stagiari.

 • Stagiul de pregătire se poate efectua ca salariat în cadrul unui birou individual de arhitectură sau al unei societăţi comerciale ce are ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară activitatea ca titular, asociat, administrator sau angajat, îndrumătorul de stagiu.

  Stagiul poate fi redus la un an în cazul arhitecţilor care au dobândit experienţă de minimum 2 ani consecutivi în cadrul serviciilor de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale, din orașele mari cu populație de minim 30.000 de locuitori, care au angajați arhitecți cu drept de semnătură de minimum 5 ani, chiar dacă dreptul de semnătură al acestora este suspendat temporar.

  Stagiul nu se poate efectua în cadrul instituţiilor de învăţământ de arhitectură sau într-o societate de proiectare în care stagiarul deţine o funcţie de conducere sau părţi sociale/acţiuni. 

   

 • Da, stagiul profesional se poate efectua integral sau parțial în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European (SEE) sau în Confederația Elvețiană, numai cu acordul prealabil al responsabilului de stagiu. Cererea pentru efectuarea stagiului în condițiile specificate anterior trebuie să cuprindă: numele complet al îndrumătorului, organizația profesională din care face parte, numărul de înregistrare ca membru (similar TNA) și data înregistrării. și calitatea/ rolul în cadrul companiei angajatoare.

  În acest caz, contractul individual de muncă se va redacta bilingv sau în limba oficială a țării respective cu condiția traducerii și legalizării ulterioare.

 • Nu. Stagiul se poate efectua oriunde în lume, dar stagiarul rămâne membru al acelei filiale în raza căreia are domiciliul.

  În cazul efectuării stagiului în altă arie geografică decât cea a filialei de apartenență, pentru a facilita participarea la conferințele de stagiu și la serviciile de asistare și raportare a stagiului, puteți solicita detașarea la filiala-gazdă, pe teritoriul căreia vă efectuați stagiul.

  În cazul detașării, componenta administrativă a stagiului va fi gestionată de filiala în cadrul căreia sunteți înscris (înscriere, plata cotizației, alte acțiuni administrative), iar componenta de monitorizare și raportare pe parcurs a stagiului va fi gestionată de filiala-gazdă (filiala în care vă desfășurați efectiv stagiul alături de îndrumător).

  Orice modificare în ceea ce privește condițiile de desfășurare a stagiului trebuie anunțată la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, în termen de maximum 15 zile.

  În cazul detașării la o filială-gazdă, responsabilul de stagiu al acestei filiale este cel care verifică îndeplinirea tuturor misiunilor, precum și conformitatea documentelor aflate la dosarul dumneavoastră, pe care se ocupă să îl transmită filialei de apartenență, în vederea înaintării dosarului către Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură.

 • Da. Se recomandă ca stagiul să se efectueze integral și continuu sub îndrumarea aceluiași arhitect, dar se admite executarea fragmentată a stagiului la mai multe societăți/birouri de arhitectură, eventual sub conducerea unor arhitecți îndrumători diferiți, cu condiția ca raportarea să se facă în module de minimum șase luni, chiar și în situația în care se execute, ulterior aprobării de către responsabilul de stagiu, intervale de stagiu mai scurte. Pentru fiecare loc nou de stagiu și pentru fiecare nou îndrumător se vor prezenta contracte individuale de muncă și convenții de stagiu.

 • Nu. Stagiul se poate efectua în cadrul biroului de arhitectură sau al societății comerciale având ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară activitatea, ca titular, asociat, administrator sau angajat, îndrumătorul său de stagiu – care îndeplinește condițiile cerute pentru această poziție.

 • Da, nu este reglementată norma de lucru a arhitectului îndrumător.

 • Da. Vă puteți efectua stagiul în cadrul biroului de arhitectură sau al societății comerciale având ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară activitatea, ca titular, asociat, administrator sau angajat, îndrumătorul dumneavoastră de stagiu – care îndeplinește condițiile cerute pentru această poziție.

 • Diplomele de licență (nivel bachelor), care presupun continuarea studiilor în România cu nivelul master, sunt recunoscute de Comisia Națională de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale (www.cnred.edu.ro).

 • Diplomele din statele non-UE (state terțe) sunt recunoscute de Comisia Națională de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale (www.cnred.edu.ro).

 • Diplomele de arhitect (nivel master) obținute în statele membre UE/SEE/Confederația Elvețiană, sunt recunoscute de Ordinul Arhitecților din România, care este autoritatea competentă în domeniul profesiei de arhitect din România.

 • Diplomele recunoscute la nivel european figurează în Anexa V, punctul 5.7.1, a Directivei 2005/35/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, modificată prin Directiva 2013/55/UE.

 • Deși este luat în considerare ca și vechime în muncă acesta nu poate fi asimilat perioadei de stagiu, când arhitectul stagiar trebuie să realizeze tranziția de la cunoștințele teoretice la aptitudinile și competențele necesare exercitării profesiei.

 • Raportul semestrial de stagiu este o descriere a activității arhitectului stagiar, realizată de acesta și semnată de el și arhitectul îndrumător. Acesta poate cuprinde informații cu privire la proiect, date tehnice, probleme întâmpinate, soluții, rezolvări, misiuni (ale arhitectului) parcurse, detalii, schițe, fotografii etc, dar și informații ce descriu contribuția stagiarului la realizarea proiectului prezentat.

  Rapoartele de stagiu, împreună cu celelalte documente de stagiu, se predau în termen de maxim o lună calendaristică de la încheierea fiecărui modul semestrial de stagiu.

  Stagiarul sau secretariatul Filialei OAR de care aparține acesta va încărca în SIOAR, în secțiunea Certificate de stagiu / Fișiere, următoarele documente în format pdf / jpg:

  a. fișa lunară de evaluare a stagiului (Anexa 6 la Normele Metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură, în format editabil);

  b. raportul de stagiu (Anexa 7, nu va depăși dimensiunea de 10 mb);

  c. evaluarea de sinteză realizată de îndrumător (Anexa 8).

  Stagiul este raportat în module de minimum șase luni iar nedepunerea documentelor semestriale de stagiu în termen atrage sancțiunea suspendării stagiului, potrivit art. 4 alin.(6) și art. 21 alin.(1) din Normele Metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură adoptate prin hotărârea Consiliului Național nr. 602/26.03.2018, 

   

 • Stagiile începute anterior datei de 26.03.2018 vor fi supuse vechii metodologii privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură. Cu toate acestea, având în vedere aprobarea Hotărârii CN nr. 459/18.03.2019, stagiarii pot beneficia de anumite prevederi ale noii metodologii. Astfel, aceștia au posibilitatea de a continua stagiul profesional după cum urmează:

  • sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani (inclusiv cei 2 ani de stagiu);
  • în cadrul unei societăți având obiect principal sau secundar de activitate proiectarea de arhitectură;
  • în domenii de specialitate sau domenii conexe.

Relația Arhitectului cu OAR

 • Înscrierea în Ordinul Arhitecților din România și înregistrarea în tabloul arhitecților, după caz, se face în baza unei cereri adresate filialei teritoriale în raza căreia solicitantul își are domiciliul.

 • Potrivit art. 69 lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR, membrii OAR trebuie să informeze filiala de apartenență despre orice modificare care survine ulterior înscrierii în Ordin cu privire la următoarele date:

  1. numele, prenumele şi domiciliul solicitantului, cu mențiunea că  arhitectul care îşi schimbă domiciliul are obligaţia de a solicita transferul la filiala teritorială în raza căreia domiciliază printr-o cerere adresată în scris preşedintelui filialei respective, în termen de maximum 30 de zile de la schimbarea domiciliului;
  2. elementele actului de identitate: seria şi numărul actului, codul numeric personal, data eliberării şi organul emitent;
  3. indicarea sediului profesional unde solicitantul îşi exercită sau doreşte să îşi exercite profesia;
  4. modalitatea în care solicitantul doreşte să îşi exercite profesia;
  5. menţiunea înscrierii anterioare în Ordin şi înregistrarea în Tabloul naţional al arhitecţilor, după caz.

  Aceste modificări vor fi notificate în cel mult 15 zile de la momentul producerii lor.

   

Dobândirea dreptului de semnătură

 • După finalizarea stagiului, pentru obținerea dreptului de semnătură, puteți adresa Ordinului o cerere însoțită de:

  a) copie carte de identitate sau pașaport;

  b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare;

  c) cazier judiciar;

  d) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

  e) copii ale contractului/contractelor individuale de muncă sau extrase din Revisal privind perioada de stagiu;

  f) recomandare/recomandări de la arhitectul/arhitecții îndrumător/îndrumători;

  g) portofoliul de lucrări compus dintr-un număr de lucrări ilustrând acoperirea misiunilor de bază;

  h) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, dacă nu ați efectuat plata online, prin SIOAR, sau la Casieria Ordinului.

  În cazul în care documentele prevăzute mai sus se află deja în contul dumneavoastră personal din SIOAR, vă veți asigura verificarea și după caz, actualizarea acestora.

   

  Pentru obținerea dreptului de semnătură vă veți prezenta la una dintre cele 4 sesiuni anuale, pentru a participa la interviu alături de membrii Comisiei naționale de acordare a dreptului de semnătură.

  Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură la acest LINK.

 • Taxa de interviu va fi stabilită de Consiliul național și o puteți achita până la data susținerii interviului, prin una dintre cele trei variante:

  • online, prin intermediul SIOAR;
  • prin transfer bancar, în contul Ordinul Arhitecţilor din România, cod fiscal 14083510, IBAN RO80 BRDE 410S V212 0823 4100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare, Sucursala Academiei;
  • la Casieria Ordinului.
 • După obținerea dreptului de semnătură vă adresați Filialei OAR de apartenență, în vederea obținerii parafei unice de arhitect cu drept de semnătură. În acest sens, va trebui să achitați diferența de cotizație anuală, de la arhitect stagiar la arhitect cu drept de semnătură. Concomitent va trebui să declarați la Filiala dumneavoastră de apartenență forma de exercitare a profesiei.

 • Da, dar nu recomandăm.

 • Dacă a trecut mai puțin de un an de la participarea la ultima sesiune, este suficient să depuneți doar o nouă cerere pentru dobândirea dreptului de semnătură.

 • Candidații pot depune contestații privind respectarea procedurii de desfășurare a interviului pentru acordarea dreptului de semnătură la secretariatul Ordinului, în termen de trei zile lucrătoare de la anunțarea oficială a rezultatelor, conform programului anunțat.

  Nu se pot formula contestații cu privire la modalitatea de evaluare a comisiei sau punctajul acordat, sub sancțiunea respingerii acestora ca inadmisibile. Contestațiile vor fi soluționate într-un interval de cel mult 30 zile de către o comisie a CNADS formată din 3 membri, alții decât cei care au participat la evaluarea candidatului.

  Vă rugăm să parcurgeți noile Norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură, aprobate în Consiliul național prin hotărârea 1274 din 11.06.2018, pe care le găsiți la acest LINK, pentru mai multe detalii despre acest subiect.

 • Legitimaţia de membru constituie dovada înscrierii într-o filială a Ordinului şi în Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

 • În cazul în care ați practicat profesia de arhitect/conductor arhitect fără drept de semnătura, timp de minim 5 ani, în colective conduse de arhitecți cu drept de semnătura, puteți solicita obținerea dreptului de semnătură, adresând Ordinului o cerere, și puteți participa la sesiunile de acordare a acesteia în aceleași condiții ca membrii stagiari ai OAR, depunând următoarele documente:

  a) copie carte de identitate sau pașaport;

  b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare;

  c) documente care atestă exercitarea profesiei timp de minimum 5 ani;

  d) o recomandare acordată de arhitectul/ arhitecții cu care ați colaborat în decursul activității profesionale;

  e) cazier judiciar;

  f) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

  g) portofoliul de lucrări compus dintr-un număr de lucrări ilustrând acoperirea misiunilor de bază;

  h) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, dacă nu ați efectuat plata online, prin SIOAR, sau la Casieria Ordinului.

   

  În cazul în care documentele prevăzute mai sus se află deja în contul dumneavoastră personal din SIOAR, vă veți asigura verificarea și după caz, actualizarea acestora.

 • Potrivit Regulamentului OAR, pe care îl găsiți la acest LINK, Art. 66, alin (7) Conductorii arhitecți cu drept de semnătură cu o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea acestui drept, care prin completarea studiilor dobândesc diploma de arhitect, vor primi, la cerere, drept de semnătură de arhitect, fără efectuarea unei perioade de stagiu.

   

  Participarea la interviul de acordare a dreptului de semnătură se va face în urma depunerii cererii de înscriere, ce va fi însoțită de:

  a) copie carte de identitate sau pașaport;

  b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare în profesia de arhitect;

  c) documente care atestă exercitarea profesiei de conductor arhitect cu drept de semnătură pe o perioadă de minimum 3 ani;

  d) cazier judiciar;

  e) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

  f) portofoliul de lucrări compus dintr-un număr de lucrări ilustrând acoperirea misiunilor de bază;

  g) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, dacă nu ați efectuat plata online, prin SIOAR, sau la Casieria Ordinului.

  În cazul în care documentele prevăzute mai sus se află deja în contul dumneavoastră personal din SIOAR, vă veți asigura verificarea și după caz, actualizarea acestora.

 • Este necesară depunerea, la Secretariatul OAR, a unui dosar ce va conține:

  • cererea
  • dovada cetățeniei
  • copie a atestatului de competență profesională/titlului de calificare (care asigură accesul la profesia de arhitect și atestarea experienței profesionale a persoanei în cauză) 
  • certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine sau de proveniență, care să ateste faptul că solicitantul deține acele titluri oficiale de calificare sau alte documente doveditoare ale calificaării profesionale care îndeplinesc criteriile legislației UE în domeniu 
  • dovadă privind caracterul onorabil sau dovada prin care se suspendă, se limitează ori se interzice exercitarea unei profesii în caz de eroare profesională gravă sau de infracțiune (document cu valabilitate de 3 luni de la eliberarea de către autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență).

Exercitarea Profesiei

 • Pentru exercitarea profesiei, arhitecţii cu drept de semnătură pot constitui, la alegere, potrivit legii, birouri individuale, birouri asociate, societăţi civile profesionale, societăţi comerciale de proiectare sau îşi pot desfăşura activitatea în temeiul unor contracte de muncă, potrivit legii.

  Arhitectul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele şi modalităţile de exercitare a profesiei prevăzute de lege.

  Arhitecţii, titulari ai birourilor individuale sau asociate ori asociaţi într-o societate civilă de arhitectură, îşi pot începe activitatea doar după declararea formei de exercitare a profesiei la filiala teritorială din care fac parte şi înregistrarea acestora la administraţia financiară din localitatea/sectorul municipiului Bucureşti unde îşi desfăşoară activitatea.

  Arhitectul este obligat să anunţe, în scris, filiala teritorială din care face parte despre orice modificare în forma de exercitare a profesiei, imediat ce aceasta a avut loc, anexând şi o copie după actele doveditoare.

  În cazul în care arhitectul nu şi-a declarat forma în cadrul căreia îşi exercită dreptul de semnătură, acesta nu va fi înregistrat în Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

 • Nu. Potrivit Agenției Naționale de Integritate (ANI), deținerea funcției publice de arhitect șef sau arhitect/conductor arhitect în cadrul direcțiilor de urbanism, organizate la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale, este incompatibilă cu activitatea de proiectare desfășurată în cadrul birourilor individuale sau societăților comerciale de proiectare.

   

   

 • Da, potrivit Regulamentului OAR, Art. 83, alin (4) indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit art. 17 alin (1) din Legea 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arhitecții cu drept de semnătură pot angaja salariați. De asemenea, potrivit  aceluiași regulament, în cadrul biroului individual îşi pot desfăşura activitatea, pe lângă titularul biroului, şi alţi arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, precum şi stagiari, care pot avea calitatea de salariați.

 • Nu.

 • În vederea protejării dreptului de autor, membrii Ordinului pot solicita înscrierea într-un registru, deschis la nivelul fiecărei filiale teritoriale, a proiectelor de arhitectură, inclusiv a planşelor, machetelor şi lucrărilor grafice ce formează proiectele de arhitectură elaborate, primind astfel dată certă.

 • Nu. Dacă proiectul la care faceți referire nu conține elemente de specialitate în domeniul arhitecturii, potrivit specificațiilor tehnice din contract și/sau din caietul de sarcini care a stat la baza achiziției publice, dacă este cazul, nu este necesară întocmirea și semnarea acestuia de către un arhitect/ conductor arhitect cu drept de semnătură și prin urmare nu este necesară nici înregistrarea lui la Ordinul Arhitecților din România.

 • Filiala de apartenență, atât la înscriere cât și ulterior, rămâne cea în raza căreia aveți domiciliul.

 • În cazul pierderii parafei individuale, arhitectul/conductorul arhitect va declara acest eveniment la filiala OAR de apartenență și într-un ziar cu acoperire națională. Apoi,  numărul de înregistrare din Tabloul Național al Arhitecților aferent parafei respective va fi radiat, iar Ordinul va atribui un alt număr arhitectului/conductorului arhitect și va emite, la cerere, o nouă parafă. Emiterea parafei în această situație se face pe cheltuiala membrului.

  Nu sunt permise realizarea de duplicate ale parafei în scopul înlocuirii celei pierdute și nici omiterea anunțării pierderii parafei la filiala OAR și într-un ziar cu acoperire națională, potrivit art. 97 alin. (1) din Regulamentul OAR.

 • Pierderea legitimației se declară la un ziar local sau național și se anunță la filiala OAR de apartenență. În vederea obținerii unei noi legitimații puteți depune o cerere tot la Filiala de apartenență.

 • Birourile individuale de arhitectură se înfiinţează prin actul de voinţă/decizia arhitectului titular și se înregistrează la filiala teritorială a Ordinului din care face parte arhitectul, prin depunerea următoarelor documente:

  1. cererea-tip de înregistrare a biroului individual de arhitectură, semnată şi parafată, întocmită în două exemplare, dintre care unul, purtând numărul de înregistrare a cererii, se păstrează în evidenţa filialei Ordinului, iar celălalt se returnează solicitantului, acesta neţinând loc de dovadă de înregistrare a biroului individual de arhitectură;
  2. dovada spaţiului;
  3. modelul siglei şi ştampilei biroului individual de arhitectură la scara 3/1 şi 1/1;
  4. actul de înfiinţare a biroului individual, în 3 exemplare, din care două, purtând dovada de înregistrare a biroului individual de arhitectură la filiala Ordinului, se vor returna solicitantului în termen de cel mult 7 zile.

  În termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, preşedintele filialei teritoriale va elibera dovada de înregistrare a biroului individual de arhitectură.

  Titularul depune una dintre cele 2 dovezi obținute la administrația finanțelor publice pentru a obține astfel Certificatul de înregistrare fiscală CIF pe care îl depune ulterior, în copie, la Filiala de apartenență.

 • Ordinul Arhitecților din România, ca autoritatea competentă în domeniul profesiei de arhitect din România, eliberează, în acest scop, certificate de conformitate pentru arhitecții care nu sunt membri OAR (prin care se atestă conformitatea calificării de arhitect cu cerințele Directivei 2005/35/CE), precum și certificate de conformitate și onorabilitate pentru arhitecții care sunt membri OAR (prin care se atestă, pe lângă conformitatea calificării de arhitect cu cerințele Directivei 2005/35/CE, caracterul onorabil al arhitectului membru OAR). Aceste documente sunt, de obicei, necesare pentru înscrierea în organizația profesională din statele sus-menționate.

 • Pentru ambele documente sunt necesare următoarele: cerere adresată Președintelui OAR, copie a CI și copie a Adeverinței (Diplomei) de arhitect (transmise prin email).

  În plus, pentru certificatul de conformitate și onorabilitate: dovada achitării cotizației pe anul în curs.

 • Da, dar aceasta implică achitarea ambelor cotizații.

 • Potrivit dispozițiilor legale în materie, parafa profesională este eliberată de Ordin și este proprietatea acestuia. În cazul în care vă suspendați dreptul de semnătură la cerere, sunteți suspendat pentru neplata cotizației sau primiți o sancțiune disciplinară, aveți obligația de a preda parafa Filialei de apartenență.

 • Ce înseamnă dreptul de autor în domeniul arhitecturii și ce protejează acestea?

  Drepturile de autor reprezintă o formă de protecție garantată de lege pentru lucrările originale ale unui autor. 

  Din analiza art. 7 și art. 84 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe se deduce că operele de arhitectură au un dublu obiect: pe de o parte, planurile, machetele, și lucrările grafice care formează proiectele de arhitectură, iar pe de altă parte, opera edificată.

  Prin opere de arhitectură, protejabile conform legii nr. 8/1996, nu se înțelege orice edificii, orice construcții, ci doar acelea care prezintă o notă de originalitate. Originalitatea poate viza desenul general al construcției, materialele alese și modul de folosire și de dispunere al acestora, de proporțiile clădirii și de ornamentația sa. 

  Cât privește proiectele de arhitectură (planșe, machete, lucrări grafice), acestea sunt protejate în cadrul dreptului de autor în măsura în care prezintă originalitate sub aspectul formei. Dacă proiectul are un caracter pur tehnic, dacă planul nu reprezintă decât o traducere a unor calcule, fiind lipsit de originalitate, nu va fi protejat în cadrul dreptului de autor. 

  Cine  poate fi subiectul drepturilor de autor?

  Conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera.  Autorul unei opere beneficiază de drepturi de autor, independent de îndeplinirea oricăror formalități, de la momentul creării operei, atâta vreme cât opera astfel creată îndeplinește condițiile pentru protecție.

  Cu privire la operele create de autor în cadrul contractului individual de muncă, menționăm că în lipsa unor clauze contractuale contrare, drepturile patrimoniale aparţin autorului operei create. Cu toate acestea, angajatorul are dreptul de a le utiliza pentru activităţile pe care le desfășoară în mod obişnuit, fără a fi necesar ca, în prealabil, să obțină consimțământul autorului. Mai mult, autorul poate autoriza utilizarea operei de către terţi numai cu acordul angajatorului şi cu recompensarea acestuia pentru contribuţia la costurile creaţiei. 

  Care este conținutul drepturilor de autor? 

  Legea nr. 8/1996 reglementează, în capitolul IV, o serie de drepturi morale și patrimoniale privind autorul unei opere de arhitectură. În plus, Codul Deontologic, în secțiunea nr.6 (art. 47-52) completează legea nr. 8/1996 cu alte norme privind protecția drepturilor de autor specifice profesiei de arhitect.

  Potrivit dispozițiilor menționate, titularul drepturilor de autor are posibilitatea de a cesiona drepturile patrimoniale, în timp ce drepturile morale aparțin mereu autorilor, neputând face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.

 • Codul deontologic OAR recunoaște posibilitatea de a transmite misiunile arhitectului, însă această operațiune se poate realiza numai cu respectarea următoarelor condiții: 

  1. Înainte de preluarea contractului, arhitectul s-a asigurat că drepturile de autor (patrimoniale) aparținând arhitectului inițial au fost cedate beneficiarului proiectului preluat. 
  2. Arhitectul a verificat că proiectul preluat nu a fost denunţat pentru motive de încălcare a deontologiei profesiei, în vederea exercitării profesiei în condiții de concurență loială.
  3. Înainte de preluarea proiectului, arhitectul solicitat să înlocuiască un confrate în misiunile sale a înștiințat în scris arhitectul inițial.
  4. Arhitectul care a primit proiectul de arhitectură realizat de către un alt arhitect respectă atât la momentul preluării, dar și ulterior drepturile de autor ale arhitectului inițial. 
  5. Arhitectul nu îşi va însuşi proprietatea intelectuală şi nici nu va încerca să obţină avantaje nemeritate din munca altui arhitect sau colaborator. În acest sens, el va preciza în mod explicit aportul fiecărui arhitect la îndeplinirea misiunii profesionale. 

  Dacă arhitectul inițial observă că i-au fost încălcate drepturile de autor, poate face o sesizare la comisia teritorială de disciplină a filialei din care face parte arhitectul reclamat sau la comisia națională de disciplină, dacă arhitectul respectiv face parte dintr-un for de conducere al filialei sau a Ordinului, ori dintr-o comisie aleasă (conf. art. 123 din Regulamentul de organizare și funcționare a OAR). 

  De asemenea, arhitectul inițial poate formula și o acțiune în justiție prin care să solicite instanței recunoașterea dreptului de autor asupra operei întocmite, constatarea încălcării lui și interzicerea utilizării operei fără acordul său.

  Arhitectul este răspunzător pentru misiunile asumate până la transferarea răspunderii către un alt arhitect, respectiv predarea lucrării beneficiarului, astfel este necesară marcarea momentului în care este operat transferul. În acest sens, pentru a delimita răspunderea profesională a fiecărui arhitect, se va consemna în mod oficial și raporta stadiul execuției și al documentației realizate de primul arhitect. În funcție de această constatare, se vor putea aprecia aspecte legate de dreptul de autor și răspunderea proiectantului.

 • Modalitatea de păstrare a arhivei arhitectului

  Arhitectul cu drept de semnătură, conform art. 41 din Codul Deontologic, are obligaţia să păstreze şi să arhiveze câte un exemplar original al documentaţiilor elaborate de el sau sub responsabilitatea sa, prin parafare. 

  Conform art. 52 din același Cod, în exercitarea profesiei sale, arhitectul are obligaţia de a păstra şi de a arhiva originalele proiectelor/documentaţiilor elaborate de el şi de echipa lui, clientului fiindu-i predate numai copii ale acestora, conform clauzelor din contract. 

  În situațiile în care proiectul de arhitectură este elaborat de către un arhitect, în calitate de angajat, sau ca parte dintr-un colectiv tehnic, acesta va fi arhivat de către firma angajatoare, respectiv de către arhitectul care și-a asumat proiectul prin dreptul de semnătură. Cu toate acestea, indiferent de relațiile ulterioare dintre arhitect și angajator sau colectivul tehnic, întrucât răspunderea profesională este personală, arhitectul rămâne responsabil pentru soluțiile asumate.    

  Perioada de păstrare de către arhitect a documentației realizate

  Dispozițiile Codului Deontologic se completează cu prevederile Legii nr. 16/1996 privind arhivele naționale. Potrivit acestei legi, durata de păstrare a arhivei conținând documente tehnice, inclusiv cele rezultate în activitatea profesională a unui arhitect, este de 50 de ani.

  După această perioadă, persoanele juridice creatoare și deținătoare de documente (arhitectul, indiferent de forma de exercitare a profesiei) depun spre păstrare permanentă la Arhivele Naționale și la direcțiile județene ale Arhivelor Naționale documentele tehnice.

  În păstrarea arhivei, arhitectul se supune măsurilor legale, instituite prin Regulamentul european privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 • Membrii Ordinului Arhitecţilor din România răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor legii nr. 184/2001 privind Organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, a Codului deontologic al profesiei, a hotărârilor adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum şi pentru orice abateri, săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.

  În cazul în care orice persoană are suspiciunea că un arhitect, membru OAR, a încălcat prevederile legale menționate mai sus, poate sesiza, în temeiul art. 123 din ROF, organele disciplinare competente ale Ordinului. 

  Cu privire la conținutul și condițiile sesizării disciplinare, acestea sunt prevăzute în art. 9 din Hotărârea CN nr. 551/24.02.2006 privind Procedura jurisdicțională a comisiilor de disciplină ale Ordinului Arhitecților din România pe care o puteți consulta la următoarea adresă: https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ.

Financiar

 • Până la data de 25 februarie.

 • Categorii de membri

  Cuantumul cotizaţiei reduse (RON)

  Cuantumul cotizaţiei nereduse (RON)

  a. arhitect cu drept de semnătură 600 720
  b. arhitect cu drept de semnătură suspendat la cerere 300 360
  c. conductor arhitect cu drept de semnătură 400 480
  d. conductor arhitect cu drept de semnătură suspendat la cerere 200 320
  e. urbanist cu drept de semnătură similar cu conductorii arhitecți 400 480
  f. urbanist cu drept de semnătură similar cu conductorii arhitecți suspendat la cerere 200 240
  A. arhitect stagiar nu se supun termenului de 25 februarie 200
  B. conductor arhitect stagiar nu se supun termenului de 25 februarie 160
  C. arhitect fără drept de semnătură 100 120
  D. conductor arhitect fără drept de semnătură 100 120

   

 • După 6 luni de neplată a cotizaţiei, fără justificare, dreptul de semnătură se suspendă, prin decizie a preşedintelui filialei, până la achitarea integrală a acesteia.

 • Taxele de înscriere și cotizațile membrilor (inclusiv ale arhitecților stagiari) sunt stabilite și aprobate prin Hotărăre a Conferinței Naționale a OAR.

 • Compensarea plății cotizației din primul an, se face în anul dobândiri dreptului de semnătură, aspect regementat prin hotărârile CN OAR nr. 623/02.03.2006 și 1884/29.10.2007.

 • Da. Pe lângă cotizația restantă anului/anilor respectivi, veți plăti și taxa de reluare a dreptului de semnătură în valoare de 200 de lei. (Art. 55, alin (3) Regulamentul OAR + Hotărârea Conferinței Naționale nr. 1047 din 30 mai 2005).

 • Nu. Veți plăti integral doar cotizația aferentă anului în care solicitați reluarea.

 • Conform Hotărârii Consiliului Național din anul 2006, aceasta este formula de calcul a cotizației dacă vă obțineți dreptul de semnătură în a doua jumătate a anului.

 • Potrivit Ordinului nr. 2823 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, timbrul arhitecturii se percepe pentru toate investiţiile efectuate pe baza proiectelor elaborate de arhitecţi sau de arhitecţi conductori, în limitele competenţelor pe care aceştia le au prin lege şi pentru a căror realizare este necesară, potrivit legii, autorizaţia de construire.

 • Da, pentru încasarea indemnizației este necesară suspendarea oricăror activități profesionale (toate formele de exercitare a profesiei) și predarea parafei la OAR. 
  Pe durata concediului de creștere a copilului statusul dumneavostră va fi de suspendat la cerere.

  Veniturile pe care le puteți realiza în această perioadă, altele decât cele profesionale, sunt: dividende, chirii, investiții, cedarea folosinței bunurilor etc., precum și alte venituri din activități care nu au stat la baza stabilirii indemnizației de creștere a copilului.

Înscrierea în OAR

 • Pentru înscrierea în Ordin și înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecților, se impune completarea unei cereri și anexarea următoarelor documente:

  • copie a diplomei de studii sau adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ prin care se dovedeşte că solicitantul a promovat examenul de diplomă;
  • certificatul de acordare a dreptului de semnătură pentru cei care solicită înscrierea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor la secţiunea "Arhitecţi cu drept de semnătură";
  • copie a actului de identitate al solicitantului sau copie a paşaportului, după caz;
  • copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în cazul schimbării numelui;
  • copie a certificatului de naştere;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • în condiţiile unei înscrieri anterioare în Ordin, un înscris, eliberat de filiala teritorială, din care să rezulte că solicitantul a mai fost înscris în profesie, precum şi cauzele retragerii sau încetării calităţii de membru al Ordinului;
  • curriculum vitae;
  • două fotografii, pentru legitimaţia de membru al Ordinului;
  • copie a dovezii achitării taxei de înscriere;
  • dovada recunoaşterii titlului oficial de calificare în profesia de arhitect al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, al cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi al cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, al cetăţenilor români care au dobândit titlul academic de arhitect într-unui din aceste state, precum şi dovada echivalării titlului oficial de arhitect, în baza unei diplome obţinute eliberate de o instituţie de învăţământ superior de arhitectură dintr-un stat terţ.

  Recomandăm ca înscrierea să se facă prin platforma SIOAR, la care aveți acces din link-ul acesta.

 • Actele pot fi depuse personal la Filială sau prin împuternicit. Încercați să folosiți cât mai mult facilitățile platformei SIOAR pentru a evita deplasarea la sediul Filialei.