Adresa MLPDA cu privire la proiectul de modificare a legii nr.184/2001

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Mai jos puteți consulta punctul de vedere al OAR trimis astăzi, 16 decembrie 2019 către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în atenția dlui. Ion Ștefan, ministrul de resort, cu referire la proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.

Stimate Domnule Ministru,

Cu referire la proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, publicat în secțiunea Transparență de pe site-ul MLPDA în data de 05.12.2019, vă comunicăm următoarele:

I. Referitor la inserarea unui nou alineat, alineatul (5), în cuprinsul art. 5 din Legea nr. 184/2001

Având în vedere observațiile primite din partea Comisiei Europene prin Scrisoarea de punere în întârziere – Încălcarea nr. 2018/2303, precum și prin Avizul motivat – Încălcarea nr. 2018/2303, statului român îi revine obligația de a asigura transpunerea art. 49 alin. (3) din Directivă.

Raportat la conținutul art. 49 alin. (3) din Directivă, considerăm că acesta ar fi trebuit transpus prin inserarea unui nou alineat la art. 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001*.

Pentru asigurarea unei precizii în transpunerea normelor europene, atât timp cât această operațiune se face prin Legea nr. 184/2001, ar trebui să ținem cont de următoarele aspecte: identificarea articolului care poate fi supus modificării, în sensul de a fi completat cu un nou alineat și corelarea acestui nou alineat cu art. 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001.

Astfel, în primul rând, ar trebui să identificăm articolul asupra căruia am putea interveni, pentru a transpune art. 49 alin. (3) din Directivă.

Art. 5 din Legea nr. 184/2001 detaliază ce se înțelege prin titlul de arhitect, arătând cine pot fi beneficiarii acestei calificări profesionale, prin raportare la art. 46 și art. 47 din Directivă, în timp ce art. 49 alin. (3) din Directivă vizează procedura recunoașterii anumitor titluri de calificare, ceea ce ne îndreptățește să considerăm că nu este tocmai corectă inserarea alin. (5) la art. 5 din Legea nr. 184/2001.

De asemenea, dincolo de identificarea articolului ce ar putea fi supus modificării**, ținând cont de cuprinsul art. 5 din Legea nr. 184/2001 și  al art. 49 alin. (3) din Directivă, considerăm că alineatul (5) nu ar trebui completat cu sintagma Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), ci corelat cu art. 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001.

II. În concluzie, vă solicităm ca în demersul de modificare a Legii nr. 184/2001 să aveți în vedere și observațiile transmise prin prezenta adresă, interesul comun fiind acela de a asigura transpunerea corectă a normelor europene, dar și instituirea unui cadru legal armonizat pentru profesia de architect. 

Cu deosebită considerație,

Arh. Alexandru Găvozdea

Președinte

*În acest sens a fost emisă și Adresa nr.1817/09.10.2019, comunicată către MLPDA în aceeași zi.

**Cu respectarea normelor de tehnică legislativă, alin. (5) ar putea îmbrăca forma unui art. distinct sau, eventual, ar putea fi inserat la art. 12 din Legea nr. 184/2001.

  • DATA PUBLICĂRII 16.12.2019