Punct de vedere al OAR referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a transmis în data de 19 octombrie 2020 către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației o serie de observații ale profesiei referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

  • Posesia nu poate echivala ori substitui dreptul de proprietate care constituie o stare de drept.  

Prin urmare, apreciem că posesorul nu poate fi inclus în mod nelimitat și necontrolat în rândul persoanelor care pot solicita autorizația de construire/desființare deoarece ar reprezenta o încălcare gravă a dreptului de proprietate, apărat de lege și Constituție. 

  • Modificarea propusă prin proiectul legislativ poate conduce la îngreunarea procesului de întocmire a Registrului de Carte Funciară. 

Suntem conștienți de cazurile în care, mai ales în mediul rural, deținătorii unor imobile nu au clarificată situația proprietății ori, din varii motive, nu  au titlurile de proprietate valide. Cu toate acestea, apreciem că dacă s-ar acorda posibilitatea de a obține autorizații de construire, aceasta nu ar fi o soluție viabilă întrucât posesorii nu vor fi obligați să înregistreze imobilul în cartea funciară.

Pentru cazurile de mai sus, o posibilă soluție poate fi simplificarea procedurii de dobândire/reconstituire a titlurilor de proprietate, respectiv de intabulare a imobilelor aflate în situațiile de mai sus. 

  • Atragem atenția asupra pericolului amplificării fenomenului de abandonare a lucrărilor de construire înainte de finalizarea lor.

Având în vedere că titularul dreptului de proprietate se poate opune oricând continuării lucrărilor de construire inițiate de către posesor, apreciem că numărul șantierelor sistate va fi în creștere odată cu adoptarea acestei prevederi.

În plus, în cazul apariției unui conflict  între posesor și proprietar cu privire la lucrările inițiate de către posesor, acest aspect tinde la aglomerarea instanțelor, iar nu la degrevarea lor.

  • Dificultatea în a se demonstra calitatea de posesor a solicitantului față de autoritatea pentru emiterea autorizației de construcție/desființare.

În lipsa unui titlu care să certifice calitatea de posesor a solicitantului, este nevoie să se stabilească mijloacele prin care se va face dovada posesiei în vederea obținerii autorizației de construire.  

  • Nevoia locatarilor de a realiza unele lucrări asupra imobilului în care locuiesc sau își desfășoară activitatea.

Această propunere se motivează prin aceea că, în general, locatarul este cel care are interesul imediat să repare sau să îmbunătățească spațiului pe care îl ocupă, în timp ce interesul imediat al locatorului este de a colecta plata chiriei, fapt ce, de multe ori conduce la amânarea realizării lucrărilor necesare și utile imobilului. 

În concluzie, pentru toate motivele de mai sus, propunem următoarea modalitate de modificare și completare a proiectului legislativ nr. B422/2020: 

Art. 1 alin. (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

(2) În scopul și condițiile prevăzute la alin. (1) autorizația de construire poate fi emisă și la solicitarea posesorului sau locatarului imobilului dacă face dovada acordului proprietarului sau locatorului acestuia.  

  • DATA PUBLICĂRII 21.10.2020