Informare privind modificarea actelor normative aplicabile în domeniul construcțiilor

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

11 august 2020

Legea nr. 149/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991*

Text de lege vizat:  art. 7 se completează cu un nou alineat, alineatul 208, completarea și modificarea anexei nr. 1 capitolul I secțiunea 1, punctul 2.5.6 și a anexei nr. 2 punctul 10 din legea nr. 50/1991.

Odată cu adoptarea acestei legi, constatăm că, având acordul asociaţiei de proprietari, se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcţiei se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi pentru siguranţa şi sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv.

O altă noutate introdusă prin această lege constă în aceea că asociaţiile de proprietari, care deţin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor, pot încheia contracte de locaţiune, închiriere, folosinţă sau concesiune asupra acestora, precum şi asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesaţi, pentru extinderea spaţiilor aflate la parter, cu acordul adunării generale exprimat prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al proprietarilor şi acordul exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectaţi.

Atragem atenția asupra faptului că orice modificare asupra unei clădiri existente trebuie realizată cu acordul arhitectului care a elaborat proiectul de arhitectură al clădirii, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale drepturilor de autor ale acestuia.

Cu privire la natura și conținutul drepturilor de autor ale arhitecților vă recomandăm să consultați articolul ”Care sunt drepturile de autor ale arhitecților?” disponibil AICI.

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 24 iulie 2020; În vigoare de la 27 iulie 2020

 Legea nr.121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr.50/1991*

Această lege presupune, după cum reiese și din titlu, modificarea art. 11 alin. (3) din legea nr. 50/1991.

Modificarea constă în faptul că la construcțiile cu caracter special având destinația de unități sanitare sau unități de învățământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizație de construire lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor de finisaje interioare și exterioare, reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate, reparații și înlocuiri la pardoseli și la instalațiile interioare.

Precizăm că până la momentul adoptării acestor amendamente, aceste lucrări erau posibile numai pentru construcțiile cu caracter special având destinația de unități sanitare.

Cu toate acestea, chiar și în condițiile în care aceste lucrări nu se realizează în baza unei autorizații de construire, pentru a se proteja monumentele istorice precum și a pentru a se asigura calitatea în domeniul construcțiilor, apreciem că lucrările avute în vedere trebuie realizate în baza unor proiecte de arhitectură elaborate de către specialiștii recunoscuți de lege.

*Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 10 iulie 2020;În vigoare de la 13 iulie 2020

Ordonanța de urgență nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020*

În art. 16 din OUG, s-a reglementat o excepție de la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, potrivit căreia executarea lucrărilor de foraje geotehnice, puţuri deschise/de vizitare, alte investigaţii geotehnice, necesare pentru elaborarea studiilor geotehnice parte integrantă a studiilor de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie, etapa DALI – Detalii de avizare a lucrărilor de intervenţie, pentru proiectarea, modernizarea, construcţia lucrărilor de investiţii sau de infrastructură de utilitate publică sau privată, este permisă fără obţinerea autorizaţiei de construire şi/sau a vreunui aviz de mediu ori a actului de autoritate al autorităţii competente desemnate prin legea specială.

Mai mult, potrivit Ordonanței de urgență menționate anterior,  proprietarii de terenuri au obligația de a permite operatorilor economici accesul pe proprietatea proprie în scopul realizării de investigaţii geotehnice pentru obiective de infrastructură. În cazul în care există deteriorări ale terenului rezultate în urma investigațiilor efectuate, proprietarul are dreptul de a cere despăgubiri, care în măsura în care vor fi dovedite, vor fi suportate de către operatorii economici respectivi, cu asigurarea sumelor de către beneficiarii proiectelor de infrastructură.

*Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 26 iunie 2020; În vigoare de la 26 iunie 2020