Prevederi legislative în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor modificate de Senat

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

03.03.2017

________________________

În data de 20.02.2017 Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aducând totodată o serie de amendamente.

Implicarea OAR

OAR s-a aflat printre organizațiile profesionale care au contribuit la elaborarea ordonanței, prin transmiterea de observații și amendamente către MDRAPFE și prin participarea la discuții cu specialiștii ministerului, cât și a proiectului de lege privind aprobarea sa, prin transmiterea de amendamente către Senat și prin participarea a doi reprezentanți la ședințele din 14 și 20 februarie a.c. ale comisiei parlamentare sesizate în fond, în cadrul cărora s-a discutat proiectul de lege.

Amendamente ale Senatului susținute de OAR

Printre amendamentele adoptate de senatori se numără două susținute și promovate de către OAR, respectiv:

– Corectarea și clarificarea conținutului proiectului de structură depus în cadrul P.A.C. (Anexa 1 la OUG) în ceea ce privește Subcapitolul 2 al Capitolului 1: “II. Piese Desenate”, la pct. 2.2. “Structură” care conținea unele formulări ambigui și solicitări neclare și neaplicabile.

– Prevederea posibilității de înființare a unor centre de planificare teritorială și proiectare urbană pe lângă consiliile județene sau primăria generală a municipiului București și a municipiilor reședință de județ, în vederea sprijinirii activității arhitectului-șef, întreținerea și actualizarea datelor aferente documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

Amendamente ale Senatului considerate neoportune de OAR

Senatul a adoptat însă și alte amendamente, introduse în cadrul Comisiei de Administrație Publică și Administrarea Teritoriului, pe care nu le considerăm binevenite, precum:  

– Includerea mențiunii că funcția de arhitect-șef poate fi ocupată și de un funcționar public având formația profesională în domeniul ingineriei civile, la nivelul municipiilor inclusiv a municipiilor reședință de județ, a municipiului București și a sectoarelor sale.

– Abrogarea prevederii, susținută de OAR, și introdusă în OUG 100/2016, privind posibilitatea emiterii autorizației de construire și fără elaborarea, avizarea și aprobarea în prealabil a documentațiilor de amenajare a teritoriului sau documentațiilor de urbanism, pentru lucrările de amenajare și schimbare de destinație a spațiilor aferente subsolurilor, podurilor, mansardelor, în volumul existent al clădirii, fără modificarea dimensiunilor exterioare ale construcției.

– Abrogarea unor prevederi introduse prin Legea nr. 261/2009, privind posibilitatea emiterii autorizației de construire și fără elaborarea, avizarea și aprobarea în prealabil a documentațiilor de amenajare a teritoriului sau documentațiilor de urbanism:

  • în cazul lucrărilor de extindere a clădirilor sociale, de învățământ, de sănătate, de cultură și administrative aparținând domeniului public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General (PUG) sau Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat, în vigoare;
  • în cazul schimbării folosinței construcțiilor existente, dacă noua folosință corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General (PUG) sau Planului Urbanistic Zonal (PUZ), aprobat, în vigoare.

– Eliminarea obligativității motivării în scris, de către consilierii județeni sau locali, a votului exprimat prin care aprobă/resping documentațiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, obligativitate care a fost instituită prin OUG 100/2016.

Prevederi menținute de Senat

Precizăm că au fost menținute următoarele prevederi ale OUG 100/2016, pe care le considerăm utile, parte fiind promovate de OAR în ședințele și grupurile de lucru organizate de MDRAPFE pe tema modificărilor legislative, inclusiv pentru elaborarea tezelor Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (ATUC):

– Clarificarea conținutului documentației de urbanism de tip PUZ, prin delimitarea zonei de studiu în funcție de caracteristicile locale și tipul investiției, prin diminuarea arbitrariului în ceea ce privește modificarea indicatorilor urbanistici;

– Instituirea obligativității obținerii unui aviz de inițiere prin care să se delimiteze în mod clar zona de reglementare, cu scopul evitării PUZ-ului de parcelă;

– Redenumirea titulaturilor documentațiilor specifice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții din D.T.A.C., D.T.A.D. și D.T.O.E., în P.A.C., P.A.D., P.O.E.;

– Posibilitatea emiterii certificatului de urbanism în format electronic și obligația ca autoritățile publice să asigure măsurile necesare primirii documentațiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor și autorizațiilor de construire/desființare în format electronic, în termen 3 ani;

– Perioada extinsă de valabilitatea a Autorizației de Construire, stabilită de ordonanță la cel mult 24 de luni de la data emiterii, timp în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările, față de 12 luni cum ere prevăzut de reglementarea anterioară.

– Prevederea expresă că printre documentațiile care trebuie depuse de solicitant în vederea obținerii autorizației de construire, pe lângă avizele și acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism, se numără și acordul vecinilor, în cazurile prevăzute de actele normative și reglementările în vigoare.

Parcurs legislativ

Reamintim că, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României coroborat cu art.12 alin.(2) din legea nr. 24/2000 republicată, ordonanțele de urgență intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial și depunerea lor la Camera Parlamentului care este competentă să fie sesizată, mai puțin dacă în cuprinsul lor este prevăzută o dată ulterioară. Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege, care va reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței.

În ceea ce privește proiectul de lege privind aprobarea acestei ordonanțe, Senatul este prima cameră sesizată iar Camera Deputaților este camera decizională.

Proiectul a fost adoptat de Senat în data de 20 februarie, cu amendamente, și trimis Camerei Deputaților pentru dezbatere. În prezent se află la Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din cadrul acestei Camere, care are rolul de a colecta, până pe 8 martie, amendamentele propuse urmând apoi să decidă asupra acestora și redacteze un raport care va propune adoptarea proiectului de lege cu sau fără modificări sau completări ori respingerea acestuia, până la data de 16 martie.

Proiectul de lege va fi apoi dezbătut în plenul Camerei, care se va pronunța prin vot asupra sa sau va decide transmiterea proiectului spre reexaminare comisiei sesizate în fond, dacă această necesitate rezultă în urma dezbaterilor din plen sau dacă intervin modificări importante pentru conținutul său. În plenul Camerei nu pot fi depuse amendamente de fond proiectului, ci doar de formă.

În  cazul adoptării de către Camera Deputaților, proiectul devine lege și se comunică  înainte de a fi trimis spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție și Avocatului Poporului și se depune la secretarul general al fiecărei Camere, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. Apoi, legea se comunică Președintelui României în vederea promulgării, acesta putând solicita Parlamentului reexaminarea legii, o singură dată.

________________________

În cadrul ședinței comisiei din data de 7 martie, când urmează a fi discutat acest proiect de lege, reprezentanții OAR vor susține și argumenta necesitatea adoptării unor amendamentelor în vederea introducerii unor principii moderne de abordare a procesului de autorizare a construcțiilor.