Concurs recrutare Ministerul Culturii: consilier clasa I grad profesional debutant

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

3 iunie 2021

Ministerul Culturii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă full-time de consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit – Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii.

Etape desfășurare concurs

 • 31 mai – 22 iunie 2021: depunerea dosarelor de concurs,  în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi și 830 – 1430 vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camerele 417, 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
 • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • 5 iulie 2021, ora 1100 : proba scrisă;
 • interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiție specifică obligatorie

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte: (1) ramura de știință arhitectură și urbanism – domeniul de licență arhitectură sau (2) ramura de știință istorie – domeniul de licență istorie specializarea istoria artei.

Tematica de concurs

 • dispoziții generale în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, grupe de clasare a monumentelor istorice, zone de protecție ale monumentelor istorice, intervenții asupra patrimoniului cultural imobil;
 • atribuțiile Ministerului Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, îndeplinite direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia;
 • atribuțiile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, comisiilor zonale ale monumentelor istorice și Comisiei Național de Arheologie și rolul acestora în emiterea actelor administrative de către Ministerul Culturii și serviciile publice deconcentrate.

 Atribuţiile postului

 • elaborează avize și autorizații în domeniul protejării patrimoniului cultural;
 • analizează, fundamentează şi elaborează răspunsuri la petiţii, sesizari, interpelări, alte solicitări din domeniul de competenţă;
 • colaborează cu alţi funcţionari publici în analizarea documentaţiilor ce necesită competenţe diferite, în vederea elaborării avizelor M.C.;
 • comunică serviciilor publice deconcentrate, beneficiarilor şi elaboratorilor documentaţiilor necesitatea completării dosarelor, prezintă în comisiile de specialitate dosarele, întocmeşte referatele conţinând propuneri, asigură comunicarea rezultatelor;
 • asigură secretariatul comisiilor de specialitate ale M.C.;
 • participă la analizarea documentaţiilor tehnice în cadrul comisiilor de specialitate care activeaza pe lângă minister și serviciile publice deconcentrate ale acestuia unde poate formula observaţii;
 • propune şi analizează strategii/programe/proiecte/acţiuni culturale în domeniul protejării patrimoniului cultural;
 • propune, elaborează, fundamentează proiecte legislative pentru domeniul patrimoniu cultural imobil;
 • organizează sau sprijină organizarea de evenimente culturale în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil;
 • organizează şi participă la programe de perfecţionare în domeniu;
 • formulează propuneri privind delegarea/numirea pentru componenţa comisiilor de specialitate;
 • asigură participarea la lucrările comisiilor și comitetelor interministeriale care vizează protejarea patrimoniului cultural;
 • asigură colaborarea cu alte instituții sau organisme din țară și străinătate în domeniul patrimoniului cultural imobil;
 • elaborează propuneri pentru exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemţiune al M.C. asupra monumentelor istorice;
 • respectă obligațiile și responsabilitățile prevăzute în Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • îndeplineşte, în limita scopului principal al postului, orice alte sarcini atribuite de superiorii ierarhici, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Contact și depunere dosare

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs este doamna Ana Earamazu, consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Managementul Resurselor Umane, ce poate fi contactată la telefon/fax 021.224.41.46, precum și pe email, resurseumane@cultura.ro.

Informații complete despre concurs – condiții generale de eligibilitate, bibliografia, documente ce compun dosarul de înscriere și documente conexe – sunt disponibile pe site-ul Ministerului Culturii.