Colecția Globală HundrED: De-a Arhitectura selectată pentru al doilea an printre cele mai promițătoare inovații în educație din întreaga lume

10 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

For English, please scroll down

02.11.2022

Din 2016, HundrED, organizație globală cu sediul în Finlanda, descoperă, cercetează și împărtășește inovații din întreaga lume care sunt un model în domeniul educației (5-18 ani) și le celebrează printr-un eveniment internațional. De-a Arhitectura a participat, între 26 și 28 octombrie, la Summitul Global HundrED de la Helsinki și, pentru al doilea an consecutiv, a fost selectată printre cele mai promițătoare inovații în educație din colecția globală de anul acesta. O listă scurtă de 173 de inovații a fost evaluată de 188 de membri ai Academiei HundrED formată din cadre universitare, educatori, inovatori, finanțatori și lideri din 113 țări. În total au existat 3.488 recenzii ale Academiei, bazate pe impactul și scalabilitatea inovațiilor analizate, care au fost apoi evaluate de echipa de cercetare HundrED ce a realizat selecția finală a celor 100 de inovații din 54 de țări.

Scopul educației este de a ajuta fiecare copil să înflorească, indiferent de ceea ce se întâmplă în viață.

Într-o lume în rapidă schimbare, focusul pe abilitățile academice tradiționale va rămâne important, dar asta nu este suficient. Pentru a prospera ca cetățeni globali, copiii trebuie să fie echipați cu o gamă largă de abilități. Deși susținem o abordare centrată pe copil și o învățare personalizată, bazată pe pasiune, relația dintre un profesor inspirat și un elev motivat va rămâne esențială.

Evaluarea trebuie să fie aliniată cu scopul principal de a ajuta copiii să se dezvolte și toate acestea ar trebui să se reflecte în mediile de învățare ale viitorului.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de un lider vizionar la fiecare nivel al sistemului nostru educațional, cu inovații educaționale ambițioase, de impact și scalabile, care sunt eficiente la nivel global. Lumea educației este plină de specialiști harnici care fac acest lucru să se întâmple în fiecare zi.

Misiunea noastră la HundrED este să le oferim recunoașterea și vizibilitatea pe care o merită.” – HundrED

Tema Summit-ului 2022

Summitul din acest an a fost centrat pe tema „Frumosul risc al inovației” și a adus la Helsinki un grup select de vorbitori, inovatori în domeniul educației și experți, în trei locații: Centrul de conferințe și hotel Hanaholmen, Primăria din Helsinki și Școala Jätkäsaari. Juhana Vartiainen, primarul orașului Helsinki, a ținut discursul de deschidere, în timp ce diverși vorbitori și-au prezentat ideile și inovațiile pe parcursul celor trei zile de summit. Ceremonia Global Collection Awards a avut loc în prima zi și a anunțat cele 100 de inovații în domeniul educației împreună cu trei premii speciale: Premiul „Răspuns Rapid”, Premiul „Alegerea Academiei” și Premiul „Inovatorul Anului”.

Conform rezultatelor HundrED Global Collection 2023, anul acesta, colecția a evidențiat rolul important al profesorilor în inovarea educațională; nevoia continuă a elevilor de a-și dezvolta abilitățile secolului XXI, inclusiv învățarea socială și emoțională; un accent tot mai mare pe bunăstarea elevilor și sănătatea mintală; și echitatea în educație.

Prezența la Summitul Global HundrED din acest an, întâlnirea cu inovatori din toate colțurile lumii, din Africa de Sud până în SUA, din Chile și Mexic până în Bhutan și India, din Botswana și Spania până în Finlanda și Canada, și lista poate continua, discutarea problemelor stringente care trebuie abordate în domeniul educației ne-au făcut să ne dăm seama că nu suntem singuri, că peste tot în lume educatorii lucrează din greu pentru a îmbunătăți la nivel local ceea ce sistemul educațional este prea lent să realizeze. Suntem din nou onorați că am fost selectați în HundrED Global Collection 2023, recunoscători pentru oportunitatea de a învăța de la colegii noștri și de a prezenta modul nostru unic de îmbunătățire a educației în România. Cu ajutorul profesorilor și specialiștilor mediului construit, care aduc experiența lor din lumea reală în sala de clasă, încercăm să îi formăm pe cei care vor construi lumea de mâine.” – arh. Mina Sava, Președinte De-a Arhitectura

Membrii Academiei HundrED și-au împărtășit gândurile despre munca De-a Arhitectura: „Această inovație ajută diferitele părți interesate (părinți, profesori și alți adulți) cu o platformă comună de la care educația își poate servi intenția inițială de «învățare prin experiență», precum și pregătirea viitorilor cetățeni.” 

Inovația este scalabilă deoarece resursele sunt disponibile gratuit, traduse și implementate în multe școli.” 

⌂ HundrED: cu sediul în Finlanda, organizație non-profit, HundrED descoperă, cercetează și împărtășește inovații în educație (clasele I-XII): https://hundred.org/en/about.

⌂ Pagina De-a Arhitectura pe platforma HundrED: https://hundred.org/en/innovations/3-de-a-arhitectura#3d9c9037

⌂ Raport HundrED Global Collection 2023: https://hundred.org/en/reports și https://bit.ly/3VUgAlY.

Pentru orice alte detalii puteți contacta asociația la: office@de-a-arhitectura.ro sau vă puteți informa pe site-ul asociației, aici: http://www.de-a-arhitectura.ro/, pe pagina de Facebook, aici: https://www.facebook.com/DeAArhitectura/ sau pe Instagram, aici: https://www.instagram.com/deaarhitectura/

Asociaţia De-a Arhitectura este o comunitate de profesioniști ai mediului construit şi profesori care modelează un viitor mai bun prin educație de arhitectură pentru copii, tineri și adulți. Programele noastre promovează creativitatea și inovația și îi ajută pe copii să se pregătească pentru lumea reală. Într-un deceniu am ajuns la peste 30.000 de elevi din România, implicând peste 1000 de profesori și 1000  de arhitecți voluntari. Programele educaţionale se desfăşoară cu precădere în şcoli sub forma cursurilor opţionale, dar şi în muzee şi în cadrul evenimentelor de arhitectură şi design.

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) finanţează o parte a programelor Asociaţiei De-a Arhitectura prin „Timbrul Arhitecturii”. Programul cultural De-a arhitectura a fost iniţiat în 2011, iar din anul 2016 OAR a decis ca acest program să devină program cultural prioritar deoarece răspunde celor cinci criterii ale programelor culturale prioritare: amploarea, singularitatea, unicitatea, complexitatea şi calitatea.

Misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura

Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:

⌂ Copiii şi adulţii înţeleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor.

⌂ Profesioniştii mediului construit se implică, prin educaţie, în societate.

⌂ În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios.

În engleză.

HundrED Global Collection 2023:

De-a Architectura selected for the second year among the brightest innovations in education worldwide

November 2nd, 2022

Since 2016, HundrED, a global organization based in Finland, discovers, researches and shares inspiring innovations in K12 education from all over the world and celebrates them through an international event. De-a Arhitectura attended, between October 26th and 28th, the HundrED Global Summit in Helsinki and, for the second consecutive year, was selected among the brightest innovations in education in this year’s Global Collection. A shortlist of 173 innovations was reviewed by 188 Academy Members consisting of academics, educators, innovators, funders, and leaders from 113 countries. In total there were 3,488 reviews by the HundrED Academy based on the impact and scalability of the analyzed innovations, which were then evaluated by HundrED’s Research Team, to make the final selection of 100 innovations from 54 countries.

The purpose of education is to help every child flourish, no matter what happens in life.

In a fast changing world, focusing on traditional academic skills will remain important, but that is not enough. To thrive as global citizens, children must be equipped with a breadth of skills. While we are advocates of a child-centric approach and personalised, passion-based learning, the relationship between an inspired teacher and a motivated student will remain essential.

Assessment has to be aligned with the core purpose of helping kids flourish and all of this should be reflected in the learning environments of the future.

To make this happen, we need visionary leadership at every level of our education system with ambitious, impactful, and scalable education innovations that are effective globally. The world of education is full of hardworking specialists who are making this happen every day.

Our mission at HundrED is to give them the recognition and visibility they deserve.” – HundrED

This year’s summit was centered on the theme “The Beautiful Risk of Innovation” and brought a curated group of speakers, education innovators, and experts to Helsinki, in three venues: the Hanaholmen Conference Hotel, the Helsinki City Hall and the Jätkäsaari Comprehensive School. Juhana Vartiainen, the Mayor of Helsinki, held the opening address, while various speakers presented their ideas and innovations during the three days long summit. The Global Collection Awards Ceremony took place on the first day and announced the 100 innovations in K12 education along with three special awards: the Rapid Response Award, the Academy’s Choice Award and the Innovator of the Year Award.

According to the results of the HundrED Global Collection 2023, this year, the collection highlighted the important role of teachers in education innovation; the continued need for students to develop 21st century skills, including social and emotional learning; an increasing focus on student wellbeing and mental health; and equity in education.

Being present at the HundrED Global Summit this year, meeting innovators from every corner of the world, from South Africa to US, from Chile and Mexico to Bhutan and India, from Botswana and Spain to Finland and Canada, and the list goes on, discussing pressing issues that need to be addressed in the field of education, made us realized that we are not alone, that everywhere around the world educators are working hard to improve locally what the educational system is too slow to achieve. We are once again honored to have been selected in the HundrED Global Collection 2023, grateful for the opportunity to learn from our peers and to present our unique way of improving education in Romania. With the help of teachers and built environment specialists, who bring their real-world experience into the classroom, we seek to train those who will build the world of tomorrow.” – arch. Mina Sava, De-a Arhitectura President 

The HundrED Academy Members shared their thoughts about De-a Arhitectura’s work: “This innovation helps the different stakeholders (parents, teachers and other adults) with a common platform from which education can serve its original intent of ‘experiential learning’ as well as grooming future citizens.” 

[The] Innovation is scalable as the resources are freely available, translated and implemented across many schools.” 

⌂ HundrED: Finland based, not-for-profit, HundrED discovers, researches and shares inspiring innovations in K12 education: https://hundred.org/en/about.

⌂ De-a Arhitectura page on the HundrED platform: https://hundred.org/en/innovations/3-de-a-arhitectura#3d9c9037

⌂ HundrED Global Collection 2023 Report: https://hundred.org/en/reports și https://bit.ly/3VUgAlY.

For any other details you can contact the association at: office@de-a-arhitectura.ro or you can find more information on the association’s website, here: http://www.de-a-arhitectura.ro/language/en/, on the Facebook page, here: https://www.facebook.com/DeAArhitectura/ or on Instagram, here: https://www.instagram.com/deaarhitectura/

De-a Arhitectura is a community of built environment professionals and teachers shaping a better future through architecture education for children, youth and adults. Our programs foster creativity and innovation, and help children get ready for the real world. In a decade we reached over 30,000 pupils from Romania, with the help of over 1000 teachers and 1000 volunteer architects. Our educational programs take place mainly in schools in the form of optional courses, but also in museums and in architecture and design events.

The Romanian Order of Architects (OAR) finances a part of the programs of De-a Arhitectura Association through the “Architecture Stamp”. De-a Arhitectura cultural program was initiated in 2011, and in 2016 OAR decided that this program should become a priority cultural program because it meets the five criteria of priority cultural programs: size, singularity, uniqueness, complexity and quality.

De-a Arhitectura Association’s Mission

We build through education. Our construction grows when:

⌂ Both children and adults understand and cherish the values of built environment and become active citizens in their local communities.

⌂ Built environment professionals get involved in society through education.

⌂ Play, experiments and creativity foster education.