Ministerul Culturii organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director Direcții județene pentru Cultură

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

10 mai 2021

Ministerul Culturii a anunțat astăzi organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante Director executiv gradul II pentru Direcția județeană pentru Cultură în 12 județe: Bacău, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman și Vrancea. 

CALENDAR

Concursul este organizat în conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și se va desfășura respectând următorul calendar:

– depunerea dosarelor: în perioada 10 – 31 mai 2021, în intervalul orar 8:30 – 17:00 de luni până joi și 8:30 – 14:30 în zilele de vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camerele 417, 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă: 14 iunie 2021, ora 11:00;

– interviul: în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (11) din actul normativ invocat mai sus, se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

TEMATICA DE CONCURS

 • protejarea patrimoniului cultural național mobil și imobil : reglementări, instituții și atribuții specifice;
 • managementul resurselor umane într-o instituție de tip  serviciu public deconcentrat;
 • finanțele instituțiilor publice: principii, reguli și atribuțiile ordonatorului terțiar de credite;
 • comunicarea publică și comunicarea interinstituțională la nivelul serviciilor publice deconcentrate.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • formularul de înscriere prevăzut în ANEXA nr. 1;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului / funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, model orientativ în ANEXA nr. 2;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Informații complete și detaliate despre acest concurs, bibliografie, condiții generale și specifice de eligibilitate, atribuții post și modalitatea de înscriere sunt disponibile în ANUNȚUL ORGANIZATORULUI.