Ministerul Culturii recrutează consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

1 iulie 2021

Ministerul Culturii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit – Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Etape desfășurare concurs

 • 28 iunie – 19 iulie 2021: depunerea dosarelor de concurs, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camerele 417, 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
 • selecţia dosarelor de înscriere: în maxim cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • 29 iulie 2021, ora 1100 : proba scrisă;
 • interviul: în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii specifice pentru candidați

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte și o vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Tematica de concurs

 • Constituția României, republicată;
 • Reglementări în domeniul funcției publice și a funcționarilor publici;
 • Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 • Dispoziții generale în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, grupe de clasare a monumentelor istorice, zone de protecție ale monumentelor istorice, intervenții asupra patrimoniului cultural imobil;
 • Atribuțiile Ministerului Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, îndeplinite direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia;
 • Atribuțiile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, comisiilor zonale ale monumentelor istorice și Comisiei Național de Arheologie și rolul acestora în emiterea actelor administrative de către Ministerul Culturii și serviciile publice deconcentrate.

 Atribuţiile postului

Dintre atribuțiile postului, conform fișei de post, enumerăm:

 • Verifică din punctul de vedere al legalității, documentațiile aflate în analiză la S.A.P.C. referitoare la patrimoniul cultural;
 • Întocmește autorizații de cercetare arheologică;
 • Întocmește avizul prealabil a Ministerului Culturii necesar obținerii autorizației din partea I.P.J. pentru deținerea și comercializarea detectoarelor de metale;
 • Întocmește puncte de vedere, note interne și propuneri de corespondență externă, pentru documentații referitoare la patrimoniul cultural;
 • Întocmește avizele M.C. pentru planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate;
 • Întocmește atestate de arheolog;
 • Colaborează cu instituțiile publice din subordinea M.C., precum  și cu alte instituții și organisme în domeniul protejării patrimoniului arheologic;
 • Propune programe și proiecte pentru valorificarea și diseminarea pentru public a cercetărilor arheologice și a rezultatelor acestora;
 • Propune instituirea și acordarea de premii și distincții pentru personalități sau proiecte din domeniul protejării patrimoniului arheologic;
 • Asigură controlul și inspecția privind starea de conservare a monumentelor istorice și intervențiile asupra obiectivelor aparținând patrimoniului cultural imobil, colaborează cu autoritățile abilitate în acest sens;
 • Participă la lucrări ale organismelor de specialitate ale Consiliului Europei și alte organisme internaționale cu activitate în domeniul (CDPAT, EAC, EAA, etc).

Contact și depunere dosare 

Pentru depunerea dosarelor de concurs vă rugăm să contactați Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Managementul Resurselor Umane la telefon/fax 021.224.28.19, e-mail resurseumane@cultura.ro.

Informații complete despre concurs – condiții generale de eligibilitate, bibliografia, atribuțiile postului, documente ce compun dosarul de înscriere și documente conexe – sunt disponibile în ANUNȚUL de pe site-ul Ministerului Muncii.