Nou concurs de recrutare Ministerul Culturii: Director executiv gradul II pentru Direcția județeană pentru Cultură în 9 județe

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ministerul Culturii organizează un nou concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante Director executiv gradul II pentru Direcția județeană pentru Cultură în 9 județe: Bistrița – Năsăud, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Iași, Ilfov și Sibiu. 

Calendar

Concursul este organizat în conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și se va desfășura respectând următorul calendar:

 • depunerea dosarelor: în perioada 21 octombrie – 9 noiembrie, în intervalul orar 8:30 – 17:00 de luni până joi și 8:30 – 14:30 în zilele de vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camerele 417, 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
 • selecţia dosarelor: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă: 22 noiembrie 2021, ora 11:00;
 • interviul: în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (11) din actul normativ invocat mai sus, se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Tematica de concurs

 • protejarea patrimoniului cultural național mobil și imobil : reglementări, instituții și atribuții specifice;
 • atribuțiile Ministerului Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, îndeplinite direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia;
 • reglementări privind funcționarul public și funcția publică;
 • reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 • drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale; 
 • autorităţile publice: Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul; 
 • atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;
 • administraţia publică centrală de specialitate; 
 • finanțele instituțiilor publice: principii, reguli și atribuțiile ordonatorului principal de credite; 
 • comunicarea publică și comunicarea interinstituțională la nivelul serviciilior publice deconcentrate.

Documente necesare pentru Dosarul de înscriere

 • formularul de înscriere prevăzut în ANEXA nr. 1 (vezi mai jos);
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului / funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, model orientativ în  ANEXA nr. 2 (vezi mai jos);
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Informații complete și detaliate despre acest concurs, bibliografie, condiții generale și specifice de eligibilitate, atribuții post și modalitatea de înscriere sunt disponibile în ANUNȚUL ORGANIZATORULUI.