Ministerul Culturii: concurs post consilier la Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Ministerul Culturii: Ministerul Culturii: concurs consilier

Ministerul Culturii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciului Arheologie și Patrimoniu Construit din cadrul Ministerului Culturii.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul concursului

 • Depunerea dosarelor de concurs: 04 – 25 iulie 2022, inclusiv, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
 • Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă: 04 august 2022, ora 1100, la sediul Ministerului Culturii, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București;
 • Interviul: în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții specifice de eligibilitate

 • studii universitate de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste și artă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia de concurs

 • Constituţia României, republicată;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMCPN nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuţiile postului

 • Întocmește autorizații de cercetare arheologică;
 • Întocmește răspunsuri pentru rapoartele de cercetare arheologică, potrivit propunerii Comisiei Naționale de Arheologie;
 • Întocmește avizul prealabil al Ministerului Culturii necesar obținerii autorizației din partea IPJ pentru deținerea și comercializarea detectoarelor de metale;
 • Administrează baza de date cuprinzând Registrul Arheologilor din România și asigură actualizarea acesteia;
 • Întocmește atestate de arheolog;
 • Formulează răspunsuri la petiții, note și interpelări parlamentare;
 • Arhivează conform procedurilor legale documentele care i-au fost repartizate;
 • Asigură secretariatul Comisiilor de specialitate ale M.C. sau îndeplinește atribuții de secretar supleant;
 • Formulează propuneri privind delegarea/numirea pentru componența comisiilor de specialitate și în consiliile de administrație;
 • Propune instituirea și acordarea de premii și distincții pentru personalități sau proiecte din domeniul protejării patrimoniului arheologic;
 • Participă la lucrări ale organismelor de specialitate ale Consiliului Europei și alte organisme internaționale cu activitate în domeniu (CDPAT, EAC, EAA etc.);
 • Propune sesizarea organelor abilitate în aplicarea și luarea unor măsuri de protecție a patrimoniului cultural, potrivit legii;
 • Respectarea obligațiilor și responsabilităților prevăzute în Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Îndeplinește, în limita scopului principal al postului, orice alte sarcini atribuite de superiorii ierarhici, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Informații complete despre concurs – condiții generale de eligibilitate, tematică, dosarul de concurs – sunt disponibile pe site-ul Ministerului Culturii, în ACEST ANUNȚ.