Primăria Ariceştii Rahtivani organizează concurs de recrutare pentru postul de Arhitect-șef

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Photo credit: comunaaricestiirahtivani.ro

Primăria comunei Ariceştii Rahtivani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice vacante de conducere de Arhitect-șef din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova.

Informații despre postul scos la concurs

Postul scos la concurs este pentru ocuparea funcției de Arhitect-șef, funcție publică specifică de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ariceștii Rahtivani, Departamentul Urbanism, Amenajarea teritoriului și Disciplina în construcții.

Postul este cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Condiții specifice de participare la concurs

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1, lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Etapele concursului

 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 31.03.2022 – 19.04.2022;
 • Data, ora și locul de desfășurare a probei scrise: 03.05. 2022, ora 11:00, sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova;
 • Data, ora și locul de desfășurare a interviului: 06.05. 2022, ora 11:00, sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova.

Informații despre Dosarul de concurs

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (model orientativ adeverință – anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008);
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Relații suplimentare

Relații suplimentare se pot obține telefonic și pe email de la Mariana-Adriana Gherghina – referent de specialitate, Compartimentul Resurse Umane, tel: 0244380068, email:resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro.

Informații complete despre acest concurs – atribuții post, bibliografie, tematică – vă invităm să citiți în anunțul de concurs postat pe site-ul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova.