Primăria COMUNA SÂNPETRU organizează concurs / examen pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcția publică de conducere de: Șef Birou, clasa I, Birou Urbanism, Cadastru și Registru Agricol

10 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la concurs, conform art. 465 din H.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ sunt următoarele:

 •  are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 •  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 •  are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 •  are capacitate deplină de exerciţiu;
 •  este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică; atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 •  îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 •  îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 •  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 •  nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 •  nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 •  nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice de recrutare pentru funcție publică de conducere vacantă:

 •  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: Arhitectură; Urbanism; Construcții;
 •  Să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • formularul de înscriere la concurs adresată instituţiei publice organizatoare (se găsește la sediu instituției organizatoare)
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu există antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 •  copia adeverinţei medicale care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, modelul european comun. *Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  **Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei interviu. Tipul probelor de concurs:

31 ianuarie 2023, ora 09,00 – proba scrisă, la sediul instituției

Termen de depunere a dosarelor de înscriere: în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului, în perioada 29.12.2022 – 17.01.2023.
Selecția dosarelor – în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Atribuțiile postului:

 • Urmărește întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism;
 • Fundamentează dezvoltarea complexă a teritoriului comunei;
 • Dezvoltă unele structuri funcționale, spațiale, care să permită realizarea unui echilibru permanent între modul de valorificare a potențialului natural și economic și protejarea acestora în corelare cu conceptul dezvoltării durabile a teritoriului comunei;
 • Asigură asistență de specialitate la lucrările comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 • Urmărește respectarea legalității privind activitatea de afișaj și reclamă;
 • Asigură recepționarea lucrărilor de urbanism și amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare contractate de primărie;
 • Asigură respectarea legalității în actele și avizele acordate în domeniul autorizațiilor în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului comunei Sânpetru;
 •  Verifică și controlează modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local și dispozițiilor primarului în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, luând măsuri de intrare în legalitate;
 •  Întocmeşte programe de organizare şi dezvoltare urbanistică a comunei, precum şi programe de amenajare a teritoriului lor cu respectarea tradiției locale, asigurând şi realizarea acestora conform prevederilor legale;
 • Avizează toate proiectele din domeniul urbanismului şi al autorizărilor în construcții de pe teritoriul comunei şi participă la inițierea proiectelor ce se execută din bugetul local sau alte fonduri publice;
 • Stabileşte şi propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii, asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice, a siturilor arheologice, a parcurilor şi zonelor verzi;
 • Colaborează cu toţi factorii implicaţi la stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local şi participă la realizarea acestuia;
 • Urmăreşte modul de punere în aplicare a proiectelor din domeniul urbanismului şi autorizării în construcţii;
 • Asigură verificarea scrisorilor și reclamațiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor în construcții, protecția teritoriului și propune măsuri de soluționare a problemelor sesizate;
 • Asigură relațiile publice cu cetățenii și instituțiile publice privind problemele de specialitate;
 • Asigură fundamentarea, elaborarea, aprobarea și realizarea programelor de rganizare și de dezvoltare urbanistică a comunei ( plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, studii de specialitate);
 • Întocmește documentația tehnică pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor, piețelor, târgurilor;
 • Organizează primirea și verificarea documentațiilor tehnice în teren, depuse de solicitanți pentru obținerea de autorizații de construcții și certficate de urbanism, după care decide asupra cererilor formulate;
 • Gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare;
 • Urmărește aplicarea întocmai și răsounde de respectarea legalității la eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;
 • Se preocupă de obșinerea acordurilor și avizelor, conform legislației în vigoare;
 • Întocmește și supune spre aprobare studiile și detaliile de urbanism;
 • Susţine realizarea efectivă a dezvoltării urbane prin iniţiere, accesare şi monitorizare a programelor europene;
 • Organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea proiectelor de urbanism şi a celor cu finanţare europeană;
 • Emite şi ţine evidenţa autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu.
 • Emite certificatele de urbanism şi avizele conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, normele metodologice de aplicare a acesteia;
 • Păstrează PUG, PUZ şi PAT al comunei şi vine cu propuneri pentru reactualizarea lor;
 • Urmăreşte starea monumentelor de arhitectură, a zonelor de protecţie arhitecturală, a siturilor arheologice şi face propuneri pentru conservarea, restaurarea şi punerea lor în valoare;
 • Stabileşte şi propune Consiliului Local noile zone de dezvoltare urbanistică a comunei;
 • Asigură verificarea și inventarierea anuală sau ori de câte de ori este nevoie a construcțiilor cu caracter provizoriu și permanent de pe raza comunei;
 • Avizează documentațiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate;
 • Asigură întocmirea domentațiilor necesare atribuirii și schimbării de denumiri de străzi;
 • Ține la zi evidența cadastrală a terenurilor din comună, care fac obiectul legii fondului funciar;
 • Organizează primirea și verificarea în teren a documentațiilor tehnice de specialitate;
 • Asigură realizarea, reactualizarea planurilor cadastraleale comunei pentru suprafețele supuse eliberării de acte de proprietate;
 • Întocmește lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar și prevederile Legii cadastrului;
 • Verifică în teren schițele de dezmembrare și cadastrale după care acordă avizarea necesară pe aceste schițe;
 • Participă alături de alți reprezentabți la marcarea pe teren prin borne a hotarelor administrative ale comunei;
 • Prin personalul din subordine ține la zi evidențele cadastrale cerute de lege, de HCL-uri sau de dispoziții ale primarului;
 • Asigură păstrarea în condiții de securitate a planurilor cadastrale;
 • Asigură asistență tehnică de specialitate a comisiei de aplicare a legii foncului funciar și figurarea grafică la scară, pe hărțile cadastralea punerii în posesie a terenuriloratribuite conform legii;
 • Organizează activitatea de depistare a construcțiilor ilegale și ia măsurile impuse de starea de fapt pentru intrarea în legalitate și aducerea terenurilor la starea inițială;
 • Organizează și exercită activități de control privind disciplina în construcții luând măsuri de intrare în legalitate acolo unde constată abateri de la normative;
 • Asigură măsuri pentru aplicarea normelor legale și tehnico-ediliare la amenajarea și folosirea eficientă a terenului intravilan și teritoriului administrativ al comunei, respectarea perimetrului construibil și a regimurilor de construcție;
 • Este responsabil pentru verificarea respectării normelor de disciplină în construcții prin verficarea periodică a tuturor străzilor și prin impunerea de măsuri de intrare în legalitate dacă este cazul;
 • Urmărește respectarea calității în construcții și face propuneri, în consițiile legii, pentru desființarea construcțiilor nelegale;
 • Propune acționarea în justiție în vederea desființării lucrărilor sau de aducere la starea inițială a terenurilor și construcțiilor pentru care nu s-au emis autorizații de construire sau nu au fost respectate prevederile legale;
 • Urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătorești, a dispozițiilor primarului sau a hotărârilor de consiliu local privind desființarea construcțiilor neautorizate;

Bibliografie și tematică

1. Constituția României, republicată cu tematica Titlul I și II 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Cap. I, II și III

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Cap. I, II, III și IV

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Titlul I și II ale părții a VI-a

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Cap. I, II și III

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată

cu tematica Cap. I, II, III – secțiunile 34 și Cap. IV

7. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Cap. I, II, III și IV

8. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cu tematica 1. Regulamentul general de urbanism republicat; 2. Norme metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism

9. Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cu tematica Titlui I

10. Legea nr.1/2000 rivind reconstituirea dreptului de properietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cu tematica Cap. I, II, III și IV

11. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Cu tematica Cap. I, II, III, VI, VII, VIII, IX și X

12. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cu tematica Cap. I, II și III

Relații suplimentare – la sediul Primăriei Comunei Sânpetru, str. Republicii, nr. 655

Date de contact: tel. 0268/360.028, fax. 0268/360.118, e-mail: [email protected]