Rezoluția Parlamentului European privind accesul la locuințe decente, la prețuri abordabile pentru toți

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

25 februarie 2021

Pe data de 21 ianuarie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la accesul la locuințe decente și la prețuri accesibile pentru toți.

Între altele, acest demers este motivat de o serie de constatări, cum ar fi:

  • creșterea constantă, de la an la an, a prețurilor locuințelor, într-un ritm mai rapid decât veniturile;
  • creșterea costurilor chiriilor;
  • contextul pandemiei COVID-19, recesiunea economică și pierderea locurilor de muncă, care ar putea duce la incertitudini în asigurarea accesului la locuințe și la creșterea numărului persoanelor fără adăpost;
  • deficitul de locuințe sociale;
  • sărăcia energetică persistentă; condițiile de locuit necorespunzătoare, cu impact negativ asupra sănătății fizice și mintale, a bunăstării și calității vieții oamenilor, ș.a.

Vă aducem în atenție câteva puncte-cheie ale acestei rezoluții și acțiuni propuse Comisiei și statelor membre de Parlamentul European.

(1) Dreptul la o locuință adecvată – drept fundamental al omului

Dreptul la o locuință adecvată să fie recunoscut și aplicabil ca drept fundamental al omului prin dispozițiile legislative europene și naționale aplicabile.

În acest sens, Parlamentul European invită Comisia și statele membre să asigure tuturor acces egal la locuințe decente, inclusiv la apă potabilă curată și de înaltă calitate, la salubrizare și igienă adecvate și echitabile, la rețeaua de canalizare și apă curentă, la un mediu interior de calitate, precum și la energie accesibilă, fiabilă și durabilă pentru toți, contribuind astfel la eradicarea sărăciei sub toate formele sale, protejând drepturile omului în cazul gospodăriilor dezavantajate și sprijinind grupurile vulnerabile, pentru a le proteja sănătatea și bunăstarea.

(3) Cerințe minime obligatorii pentru locuințe sănătoase

Introducerea la nivelul UE a unor cerințe minime obligatorii pentru locuințe sănătoase, inclusiv calitatea aerului din interior, care să fie cel puțin aliniate la orientările OMS și îndeamnă statele membre să respecte și să aplice normele de bază privind salubritatea și sănătatea publice, precum și orientările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în materie de sănătate, temperatură interioară și locuințe adecvate și, de asemenea, să facă schimb de cele mai bune practici și reflecții aplicate la nivel național.

(4) Reducerea emisiilor și creșterea eficienței energetice

Să se acorde prioritate obiectivului de a reduce emisiile și de a crește eficiența energetică prin renovarea locuințelor, susținând accentul pus de „Valul de renovări ale clădirilor” pe abordarea sărăciei energetice și pe clădirile cel mai puțin performante energetic, în concordanță cu obiectivele și principiile Pactului verde european, pentru a asigura o tranziție echitabilă din punct de vedere social către o economie neutră din punct de vedere climatic, din care nimeni nu este exclus.

Totodată, Parlamentul European afirmă necesitatea acordării unei atenții speciale locuințelor sociale, locuințelor cu familii monoparentale și clădirilor cu mai multe apartamente ocupate de proprietari, precum și problematicii locuințelor inadecvate și accesibilității locuințelor.

El subliniază, prin urmare, că proprietarii și chiriașii ar trebui să fie pe deplin informați și implicați în proiectele de renovare și că nu ar trebui să fie afectați de o creștere a costurilor totale legate de aceste proiecte.

(31)  Fără fonduri pentru locuințe ce duc la segregare sau excluziune socială

Parlamentul European invită Comisia și statele membre să se asigure că nu vor fi utilizate fonduri ale UE sau ale statelor membre pentru proiecte de locuințe care au ca rezultat segregarea sau excluziunea socială.

Totodată, invită statele membre să aibă în vedere întotdeauna calitatea locuințelor sub aspectul dezvoltării urbane, al arhitecturii și al funcționalității, astfel încât să se îmbunătățească bunăstarea tuturor.

De asemenea, solicită Comisiei și statelor membre să promoveze programe și stimulente care să consolideze legăturile între generații și să permită oamenilor, în special celor în vârstă, care sunt nevoiți să își părăsească locuințele din motive financiare sau de sănătate, să găsească spații noi de cazare care să răspundă nevoilor lor, fără a fi nevoiți să își părăsească comunitățile.

(48) Atenție la posibilele efecte ale închirierii în scop turistic și pe termen scurt

Parlamentul European subliniază că o creștere expansivă a închirierii în scop turistic și pe termen scurt conduce la dispariția locuințelor de pe piața închirierilor și la creșterea prețurilor, cu un impact negativ asupra calității vieții în centrele urbane și turistice.

Prin urmare, solicită Comisiei să interpreteze Directiva privind serviciile în conformitate cu verdictul Curții de Justiție (C-390/18), care stabilește accesibilitatea locuințelor și lipsa de locuințe închiriate ca „un motiv imperativ legat de interesul public” și, astfel, să acorde o largă putere de apreciere autorităților naționale și locale de a defini norme proporționale pentru serviciile hoteliere, inclusiv înregistrarea obligatorie, limitarea permiselor și a politicilor specifice de zonare, limitarea perioadei, evitând „turistificarea”, golirea centrelor urbane și scăderea calității vieții în aceste centre, în detrimentul rezidenților.

În plus, Parlamentul European îndeamnă Comisia să includă în Legea privind serviciile digitale o propunere referitoare la obligațiile privind schimbul de informații pentru platformele de pe piața serviciilor de închiriere pe termen scurt, în conformitate cu normele de protecție a datelor, întrucât acest acces la informații este esențial pentru ca autoritățile să asigure disponibilitatea locuințelor la prețuri abordabile.

(56) Promovarea soluțiilor locative colaborative democratice

Parlamentul European solicită Comisiei, statelor membre și autorităților locale și regionale să recunoască, să sprijine și să finanțeze soluțiile locative colaborative democratice, plasate sub responsabilitatea comunității, inclusiv trusturile funciare comunitare, ca mijloace legitime și viabile de a oferi locuințe sociale și la prețul pieței și solicită o abordare sustenabilă a utilizării terenurilor urbane, de exemplu, acordând prioritate reabilitării locuințelor abandonate în locul construirii de locuințe noi.

Pe lângă accesul egal la locuințe decente, sănătoase, cu acces la apă potabilă, aer curat, sistem de energie durabilă și accesibilă, această rezoluție mai solicită, între altele, și fixarea la nivel de UE a obiectivului de a se pune capăt lipsei de adăpost până în 2030, combaterea discriminării pe piața locuințelor, colaborarea cu parteneri sociali, societatea civilă și sectorul privat pentru finanțarea investițiilor sociale, programe și măsuri pentru tineri, vârstnici, victime ale violenței de gen sau alte categorii vulnerabile.

Textul integral al rezoluției poate fi consultat aici.