Primăria Municipiului Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Arhitect șef grad II

7 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Primăria Municipiului Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Arhitect șef grad II

Tip funcție

Contract pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.


Calendar concurs

 • Deadline depunere dosar: 03.01.2023 ora 16:00 
 • Proba scrisă: 16.01.2023, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8
 • Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior la afişarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8
 • Locație depunere: la sediul Primăriei Municipiului Braşov din Bulevardul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, camera nr. 1

Condiţii de participare

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • să îndeplinească condiţia de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în condiţiile art. 36 ^ 1, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • să îndeplinească condiţia de vechime în specialitatea studiilor absolvite, prevăzută de art. 468 alin. (2) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de arhitect șef se impune condiţia de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de conducere de minim 7 ani; 
 • să aibă cunoștințe de operare pe calculator (Ms Office) – nivel mediu, dovedite cu certificate /diplome / atestate/ alte documente din care să rezulte detinerea acestor competențe; 
 • să aibă cunoștințe de operare programe proiectare tip CAD (Archicad/Autocad), dovedite prin documente specifice; 
 • să aibă cunoștințe de limba engleză – nivel mediu, dovedite cu certificate/diplome/atestate/ alte documente din care să rezulte deținerea acestor competențe. 

Bibliografia/tematica

BIBLIOGRAFIA/Tematica: 

 • Constituţia României, republicată, cu tematica: – Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
 • O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Partea I; Partea a III-a: Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV. ‘I’itlul V – Cap. I, Cap. II. Cap.III – Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 4-a (art. 136-141). cap. IV, cap. VIII, Titlul VII; Partea a VI-a și Partea a VII-a; 
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: – Cap II, Secţiunea II Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi; 
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: – Cap II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica: integral; 
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • Ordin nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: – Titlu II. Publicitatea imobiliară Cap.I, Evidența cadastral-juridică și Cap.II Procedura de înscriere în cartea funciară; 
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: integral; 
 • Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: – Cap. I – Definitii; 
 • Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: – Cap. I – prevederi generale, Cap. XII – Protecția așezărilor umane, – Cap. XIV – Secțiunea a 2-a – Responsabilitatea autorităților publice locale. 

Depunere dosar de înscriere

 • Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 12.12.2022 – 03.01.2023, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov – camera nr. 1, la sediul din Braşov – Bulevardul Eroilor nr.8. 
 • a) formularul de înscriere – tip; 
 • b) curriculum vitae, modelul comun european; 
 • c) copia actului de identitate; 
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
 • e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, conform modelului orientativ prevăzut în Anexa nr. 2 D din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Adeverințele care au un alt format decât cel menționat anterior trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în Anexa nr. 2 D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor. 
 • f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 • g) cazierul judiciar; 
 • h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau, adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică; 
 • i) certificate/diplome/atestate/ alte documente din care să rezulte deținerea de competențe de operare pe calculator (Ms Office) – nivel mediu 
 • j) documente specifice din care să rezulte deținerea de competențe de operare programe proiectare tip CAD (Archicad/Autocad); 
 • k) certificate/diplome/atestate/ alte documente din care să rezulte deținerea de competențe de limba engleză – nivel mediu. 

Informații suplimentare

Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate . 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147 (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov: www.brasovcity.ro.). 
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. 
Persoana de contact: d-na Mihăileanu Xenia – consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane.