Căutăm Consilier Juridic!

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

1. SCOP

Ordinul Arhitecților din România (OAR) crește echipa Casei Mincu din Bucuresti,  strada Pictor Arthur Verona, cu un nou Consilier Juridic, cu ajutorul căruia să susțină crearea unui mediu legislativ optim desfășurării profesiei de arhitect.

Dacă te interesează dreptul urban şi mecanismele legislative care influențează  dezvoltarea orașului, la OAR vei găsi locul în care afli noutățile din domeniu şi contribui direct la modificarea şi optimizarea legislației, lucrând atât cu profesioniștii din domeniu şi alte organizații profesionale, cât şi cu administrația publică centrală (Parlament, Guvern), parteneri naţionali şi internaţionali, colaboratori din organizații non-guvernamentale şi mediul de business.

Mediul de lucru este unul bazat pe cooperare şi dezvoltare continuă, încurajând libera exprimare şi inițiativa. 

Sunt apreciate următoarele aptitudini:

 • Cooperare cu echipa şi colaboratorii
 • Auto-organizare şi capacitatea de prioritizare
 • Creativitate
 • Capacitate analitică, critică şi de sinteză
 • Abilităţi de prezentări publice
 • Capacităţi tehnologice şi informatice
 • Cunoștințe medii spre avansate ale suitei Microsoft Office

2. RESPONSABILITĂȚI

Identificare inițiative legislative care vizează atât domeniul (arhitectură, urbanism, patrimoniu), cât şi profesia: 

 1. Monitorizarea permanentă a legislației la nivel național și internațional;
 2. Identificarea şi colectarea bunelor practici cu privire la reglementarea în domeniul profesiei și profesioniștilor în mod proactiv și reactiv prin analizarea practicilor și reglementărilor internaționale din domeniu;
 3. Inventarierea, examinarea, clasificarea și prelucrarea informațiilor legislative interne și externe cu privire la cadrul de reglementare cu impact asupra profesiei;
 4. Realizarea și menținerea unei baze de date cu acte normative și reglementări cu impact asupra profesiei și organizației;

Participare la dezbateri sau susținere puncte de vedere

 1. Reprezentarea organizației la întâlnirile legislative și comunitare;
 2. Generarea de propuneri de modificări și completări legislative și prezentarea acestora în fața autorităților competente;
 3. Participarea la dezbaterea actelor normative, care vizează domeniul de activitate al arhitecților, precum și la întocmirea rapoartelor de specialitate;
 4. Participarea la redactarea materialelor, implementarea modificărilor, structurarea informațiilor, actualizarea documentației și asigurarea legăturii permanente între grupul de lucru responsabil cu dezbaterea actelor normative cu impact asupra profesiei și forurile de conducere;
 5. Coordonarea activității de elaborare și fundamentare, în baza reglementărilor naționale și internaționale a materialelor necesare pentru susținerea inițiativelor legislative din domeniul de activitate a arhitecților;
 6. Facilitarea comunicării între reprezentanții organizației, funcționarii de stat, alte părți interesate din cadrul autorităților, prin exercitarea judecății independente, pentru implementarea modurilor adecvate de acțiune în cadrul organizației;

Formulare și documentare puncte de vedere și răspunsuri

 1. Realizarea activității specifice privind elaborarea răspunsurilor de ordin legislativ, la întrebările adresate de forurile de conducere, membrii sau angajații organizației cu privire la reglementarea profesiei;
 2. Asigurarea asistenței în pregătirea răspunsurilor la notificările legale primite din partea autorităților și instituțiilor publice;
 3. Întocmirea și actualizarea unui buletin legislativ periodic, cu informații privind legislația ce conține actele normative ce vizează domeniul de activitate al arhitecților, în vederea transmiterii către angajații OAR și către membri;

Gestionare cerințe foruri de conducere privind inițiative legislative

 1. Informarea permanentă a forurilor de conducere și a angajaților în legătură cu modificările legislative privind profesia de arhitect sau cu implicații asupra profesiei de arhitect;
 2. Coordonarea administrativă a grupurilor de lucru din care face parte sau în care este nominalizat ca secretar (planificarea și organizarea întâlnirilor, întocmirea de procese verbale, dacă este cazul) și redactarea materialelor aferente activității acestor grupuri, implementarea modificărilor, structurarea informațiilor, actualizarea documentației, etc.;
 3. Gestionarea proiectelor cu privire la inițiative legislative la solicitarea forurilor de conducere;
 4. Elaborarea propunerilor de modificare și completare a actelor normative în vigoare care au incidență asupra profesiei de arhitect la solicitarea părților interesate din Ordin (Secretar general, Președinte, Colegiul Director, Consiliul Național, Grupul de Lucru, comisii);

Alte responsabilități

 1. Preluarea unor responsabilități de management de proiect pe domeniul de care este responsabil;
 2. Participarea la ședințele convocate de forurile de conducere, la activitățile profesionale și la ședințele din care fac parte reprezentanți ai forurilor de conducere, atunci când i se solicită;
 3. Păstrarea confidențialității datelor și informațiilor de care a luat la cunoștință în activitatea de consilier juridic, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și gestionarea cu maximă responsabilitate a documentelor care i-au fost repartizate pentru a crea un climat de siguranță pentru OAR;
 4. Îndeplinirea altor sarcini ce îi sunt repartizate în conformitate cu pregătirea sa profesională;
 5. Pregătirea de materiale informative succinte referitoare la demersurile OAR, pentru diseminarea în spațiul public;

3. BENEFICII

 • Aceasta este o oportunitate interesantă pentru un profesionist cu experiență care își dorește aderarea la o echipă multudisiplinară, extrem de motivată, într-o organizație profesională care urmăreşte creşterea şi consolidarea impactului său în spaţiu public;
 • Poziția joacă un rol crucial în dezvoltarea și furnizarea de noi servicii pentru profesia de arhitect, oferind astfel oportunitatea de a crea, dezvolta și a pune bazele unor concepte noi în cadrul organizației şi profesiilor liberale;
 • Este o poziție potrivită pentru cei dinamici, cu capacitatea de concentrare, organizare și planificare, interesaţi în a lucra într-un context complex, cu sarcini multiple, câteodată cu termene strânse și o multitudine de părți implicate, luând în considerare în același timp cerințe și reglementări naționale și internaționale;
 • Activitatea se va desfășura într-un ambient creatic vast, într-un spațiu plăcut, în cadrul unei echipe interdisciplinare alături de arhitecți;
 • Pachet salarial motivant;

4. CANDIDATUL IDEAL ARE:

 • Studii juridice
 • Minim 5 ani experiență în domeniul juridic
 • Experiența specifică care dovedește că este familiarizat cu profesia de arhitect și că are cunoștințe legislative în domeniul proiectării, construcțiilor, urbanismului și achizițiilor publice
 • Inițiativa, creativitatea, și responsabilitatea necesare pentru a atinge cele mai înalte standarde calitative
 • Cunoștințele necesare pentru a dezvolta, prioritiza și realiza obiective și planuri specifice activității în care este angajat
 • Excelente abilități de sinteză, prezentare și de comunicare în română și o altă limbă de circulație internațională
 • Capacitatea de a prezenta clar și captivant idei și concepte
 • Capacitatea de a asculta activ și de a empatiza cu interlocutorul
 • Resursele necesare pentru a face față situațiilor stresante și termenelor limită

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR – 30 SEPTEMBRIE 2018

CANDIDATURILE SUNT GESTIONATE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIUL REȚELEI BEST JOBS

VOM APRECIA ACELE APLICAȚII CE VOR FI ÎNSOȚITE ȘI DE O SCRISOARE DE INTENȚIE (max. 1 foaie A4).

5. DESPRE ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

OAR este o organizație profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit și de interes public creată în anul 2001. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a promova arhitectura în rândul societății ca act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele OAR se numără intensificarea prezenţei sale în spaţiul public, creşterea calităţii arhitecturii şi mediului construit în general, prin  consolidarea unor instrumente de creştere a culturii  urbane şi promovarea profesiei de arhitect; generarea unei politici sustenabile a construirii în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; impulsionarea  educației în arhitectură şi adaptarea acesteia la tendințele mediului socio-economic și cultural.