Înscriere membri

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

În Ordinul Arhitecților se pot înscrie arhitecți și conductori arhitecți, urbaniști diplomați, arhitecți de interior, stagiari și orice deținător al titlului de arhitect, la cererea acestora.

Procedură și documente necesare înscrierii în OAR

Înscrierea în Ordinul Arhitecților din România și înregistrarea în Tabloul Național al Arhitecților se poate face on-line, completând formularul de înscriere din platforma SIOAR, sau în baza unei cereri depusă la sediul Filialei în raza căreia aveți domiciliul din cartea de identitate.

În procesul de înscriere se impune anexarea următoarelor documente:

 • copie a diplomei de studii sau adeverință emisă de instituția de învățământ prin care se dovedește că solicitantul a promovat examenul de diplomă;
 • certificatul de acordare a dreptului de semnătură pentru cei care solicită înscrierea în Tabloul Național al Arhitecților la secțiunea “Arhitecți cu drept de semnătură”;
 • copie a actului de identitate al solicitantului sau copie a pașaportului, după caz;
 • copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în cazul schimbării numelui;
 • copie a certificatului de naștere;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • în condițiile unei înscrieri anterioare în Ordin, un înscris, eliberat de filiala teritorială, din care să rezulte că solicitantul a mai fost înscris în profesie, precum și cauzele retragerii sau încetării calității de membru al Ordinului;
 • curriculum vitae;
 • fotografie portret, pentru legitimația de membru al Ordinului;
 • copie a dovezii achitării taxei de înscriere;
 • dovada recunoașterii titlului oficial de calificare în profesia de arhitect al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene, al cetățenilor români care au dobândit titlul academic de arhitect într-unul din aceste state, precum și dovada echivalării titlului oficial de arhitect, în baza unei diplome obținute eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură dintr-un stat terț.

Dacă se depun fizic, la sediul Filialei, cererea și actele aferente înscrierii pot fi depuse personal sau prin împuternicit. Documentele prezentate fizic vor fi încărcate în SIOAR pentru crearea contului din platformă. Ulterior Filiala va transmite credențialele de accesare a contului. Încercați să folosiți cât mai mult facilitățile platformei SIOAR pentru a evita deplasarea la sediul Filialei.

Modificări ulterioare înscrierii în Ordin care trebuie aduse la cunoștința Filialei

Potrivit art. 69 lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare a OAR, membrii OAR trebuie să informeze filiala de apartenență despre orice modificare care survine ulterior înscrierii în Ordin cu privire la următoarele date:

 • numele, prenumele și domiciliul solicitantului, cu mențiunea că arhitectul care își schimbă domiciliul are obligația de a solicita transferul la filiala teritorială în raza căreia domiciliază printr-o cerere adresată în scris președintelui filialei respective, în termen de maximum 30 de zile de la schimbarea domiciliului;
 • elementele actului de identitate: seria și numărul actului, codul numeric personal, data eliberării și organul emitent;
 • indicarea sediului profesional unde solicitantul își exercită sau dorește să își exercite profesia;
 • modalitatea în care solicitantul dorește să își exercite profesia;
 • mențiunea înscrierii anterioare în Ordin și înregistrarea în Tabloul național al arhitecților, după caz.

Aceste modificări vor fi notificate în cel mult 15 zile de la momentul producerii lor. Notificarea privind schimbarea datelor de membru OAR se poate face prin facilitățile puse la dispoziție în SIOAR, din contul de membru.

Înscrierea concomitentă în OAR și într-o altă organizație profesională din străinătate este posibilă, dar aceasta implică respectarea obligațiilor ambelor organizații.

Înscrierea temporară

OAR asigură recunoașterea dreptului de a profesa în România cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ale Spațiului Economic European (SEE) și cetățenilor Confederației Elvețiene care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, fără a solicita stabilirea în România. Cei îndreptățiți vor dobândi drept de semnătură fără să fie înscriși în Tabloul Național al Arhitecților și vor fi înregistrați automat în OAR, pe durata prestării serviciilor respective.

Pentru a solicita înscrierea temporară în OAR trebuie să vă adresați OAR Sediul principal.

Caracterul temporar și ocazional al prestării de servicii în domeniul arhitecturii se verifică, de la caz la caz, în special în funcție de durata prestării, frecvența, periodicitatea și continuitatea acestora, de către OAR. OAR va accepta ca dovadă de onorabilitate un document emis cetățeanului unui stat membru al UE, al SEE sau al Confederației Elvețieni de către autoritatea competentă din statul de proveniență a acestuia. Acest document trebuie să fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de proveniență.

În caz de îndoială justificată, OAR poate solicita, prin IMI Sistemul de Informații al Pieței Interne sau, după caz, direct autorităților competente ale unui stat membru confirmarea autenticități titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect eliberate în acel stat, precum și, după caz, confirmarea faptului că posesorul acestora îndeplinește condițiile minime de formare profesională prevăzute de legislația națională.

În conformitate cu prevederile Legii 184/2001 art. 12 alin. (4) și (5) și cu Directiva 2005/36/CE art. 7 alin (1), unul dintre documentele necesare obținerii dreptului de semnătură temporar este “Declarație prealabilă în caz de deplasare a prestatorului de servicii”, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în România. Declarația se reînnoiește o dată pe an dacă prestatorul are în vedere să își exercite temporar sau ocazional profesia de arhitect în cursul anului respectiv, sau în cazul unei modificări a situației sale față de cea inițială. Așadar, dreptul de semnătură temporar va fi retras după un an în cazul în care reînnoirea declarației nu are loc.

Pentru mai multe informații aferente situației în care vă aflați, vă rugăm să consultați pagina dedicată: Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură