O nouă consultare asupra unor instrumente metodologice MDLPA

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În continuarea procesului de informare și consultare profesională inițiat cu privire la instrumentele metodologice care să vină în sprijinul implementării de către autoritățile publice a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării construcțiilor, MDLPA transmite în consultare membrilor Ordinului Arhitecților din România două documente:

 • proiectul Procedurii privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism (versiunea 2);
 • proiectul Modelulului-cadru de Caiet de Sarcini privind achiziționarea de servicii de expertiză pentru elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a celor de urbanism, document care va fi anexat la procedura menționată anterior.

Documentele au fost actualizate în raport cu prevederile Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (în prezent aflat în procedură parlamentară, detalii aici) și vor avea rolul de a detalia și sprijini o abordare unitară în ceea ce privește elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism.

Având în vedere scopul și importanța documentelor, este esențială consultarea mediului profesional, astfel încât rezultatele proiectului să vină în sprijinul activităților și a creșterii calității în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și construcțiilor.

Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră privind documentele menționate anterior până joi, 23 noiembrie 2023, la adresa de email office@oar.archi. Observațiile pot fi formulate în corpul email-ului sau direct în cadrul documentelor, cu evidențierea modificărilor propuse cu track changes și/sau comment. Menționăm că documentele pot fi accesate și la următorul link https://www.mdlpa.ro/pages/consultareghidproceduri.

Sesiuni de diseminare regionale

MDLPA reamintește, totodată, că în cadrul proiectului SIPOCA 50 sunt în curs de derulare până pe data de 6.12.2023 sesiuni de diseminare care au ca scop prezentarea celor 17 instrumente realizate cu scopul de a sprijini autoritățile administrației publice centrale și locale și alți factori interesați pentru aplicarea unitară a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și a principiilor de dezvoltare durabilă. Până în prezent au fost derulate 9 sesiuni de diseminare în București, Oradea, Arad, Timișoara, Craiova, Pitești, Sibiu, Cluj-Napoca și Râmnicu Vâlcea. Calendarul sesiunilor de diseminare care se vor desfășura în următoarea perioadă este prezentat mai jos:

LocalitateaData la care va avea loc sesiune de diseminareInterval orarTermen limită pentru confirmarea participăriiLocul de desfășurare
Brașov24.11.2023900 – 170020.11.2023Hotel Casa Mureșan, Str. Nicopole nr. 54
Galați27.11.2023900 – 1700Hotel Ibis Styles Dunărea Galați, Strada Domnească nr. 13
Iași28.11.2023900 – 170022.11.2023Hotel Ramada by Wyndham Iași City Centre, Strada Grigore Ureche nr. 27
Suceava29.11.2023900 – 1700Hotel Continental Suceava, Strada Mihai Viteazul nr. 4
Constanța04.12.2023900 – 170028.11.2023Hotel Continental Forum Constanța, Strada Mircea cel Bătrân nr. 39B-41
Târgoviște05.12.2023900 – 1700Hotel Dâmbovița, Bulevardul Libertății nr. 1
București06.12.2023900 – 1700Hotel Ibis styles Bucharest City Center, Str. Știrbei Vodă nr. 146

Recomandăm un răspuns pozitiv și în privința acestor invitații la consultare, atât de utile în implementarea proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50.


Instrumentele metodologice sunt elaborate în cadrul proiectului derulat de către MDLPA „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu” SIPOCA 50.

În cadrul Componentei 2 a proiectului SIPOCA 50 denumită „Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces și informaționale, ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea localităților, pentru asigurarea aplicării unitare a legislației și principiilor de dezvoltare durabilă de către autoritățile administrației publice locale și publicarea centralizată a acestora” vor fi elaborate, prin contractul nr. 174/31.08.2022 încheiat cu Civitta Strategy & Consulting următoarele:

 • 3 proceduri în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor:
  • Procedura privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism și anexa Modelul-cadru de Caiet de Sarcini privind achiziționare de servicii de expertiză pentru elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a celor de urbanism;
  • Procedura pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare şi autorizaţiilor de construire în sistemul de ghişeu unic;
  • Procedura pentru facilitarea schimbului electronic de informaţii între entităţile avizatoare ale documentaţiilor de urbanism, respectiv ministere sau instituţii deconcentrate, operatorii economici gestionari ai reţelelor edilitare şi autorităţilor emitente a certificatelor de urbanism şi autorizării construcţiilor;
 • Protocol-cadru de cooperare pentru operaţionalizarea ghişeului unic online între autorităţile administraţiei publice locale, entităţile avizatoare;
 • 5 ghiduri:
  • Ghid privind gestionarea şi implementarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism, inclusiv în sistem GIS;
  • Ghid privind dezvoltarea localităţilor şi implementarea investiţiilor publice utilizând instrumentele de planificare teritorială;
  • Ghid privind planificarea urbană pentru limitarea şi combaterea schimbărilor climatice şi a expansiunii urbane necontrolate;
  • Ghid de dezvoltare urbană privind mobilitatea urbană sustenabilă, cu propuneri concrete privind diferitele abordări urbanistice ce pot fi luate de către autoritățile locale;
  • Ghid privind reabilitarea cartierelor inclusiv reabilitarea clădirilor afectate de riscul seismic;
 • 7 proceduri de control având ca obiectiv eficientizarea procesului de control la nivelul central ( controlul statului) și la nivel local (disciplina în urbanism și construcții la nivel județean și local) și a sistemului de colectare a taxelor şi a cotelor datorate de investitori în procesul de autorizare a construcţiilor şi de implementare a investiţiilor:
  • Ghid ilustrat, adnotat și comentat, în sprijinul aplicării Procedurii de control privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
  • Ghid ilustrat, adnotat și comentat, în sprijinul aplicării Procedurii de control al statului privind încasarea, urmărirea, regularizarea cotelor legale datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., precum şi restituirea diferenţelor rezultate în urma regularizării;
  • Ghid ilustrat, adnotat și comentat, în sprijinul activităților de controlul la nivel local privind disciplina în construcţii;
  • Ghid ilustrat, adnotat și comentat, în sprijinul activităților de control privind realizarea recepţiei la finalizarea lucrărilor;
  • Ghid ilustrat, adnotat și comentat, în sprijinul activităților de control privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;
  • Ghid ilustrat, adnotat și comentat în sprijinul aplicării Procedurii de control privind documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism;
  • Ghid ilustrat, adnotat și comentat în sprijinul aplicării Procedurii de control privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism;
 • Standard de cost şi de calitate pentru elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism.

Setul de instrumente dezvoltate are un caracter integrat, și acoperă toate etapele din ciclul de viață al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, respectiv elaborare – avizare – aprobare – implementare – control al statului și control la nivel local, precum și toate etapele necesare emiterii autorizației de construire (inclusiv emiterea certificatului de urbanism) așa cum rezultă din schema de mai jos:

image.png