Primăria Municipiului Pitești organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Arhitect – șef

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Primăria Municipiului Pitești organizează concurs Arhitect-șef

Primăria Municipiului Pitești organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Arhitect – șef, clasa Conducere din cadrul Direcţiei Arhitect-Șef.

Tip funcție

Contract pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Calendar concurs

 • Perioadă depunere dosar: 22 iulie – 9 august.
 • Proba scrisă: 23 august, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Pitești, strada Victoriei nr. 24.
 • Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior, în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Municipiului Pitești, strada Victoriei nr. 24.

Condiţii de participare

 • studii universitare de licenţă adsolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
 • să aibă vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani;
 • să aibă competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte detţinerea acestor competenţe.

Bibliografia

 • Constituţia României, republicată
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completarile ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulteriare;
 • Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica

 • Constituţia României, republicată. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale Titlul II
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cap II, Secţiunea II Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cap II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul munciiAutorizarea executării lucrărilor de construcţii, emiterea certificatelor de urbanism, raspunderi şi sancţiuni;
 • Amenajarea teritoriului, Atribuţii ale administraţiei publice; Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale; Certificatul de urbanism; Documentaţii de urbanism; Sancţiuni;
 • Regulamentul general de urbanism; Norme metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
 • Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. Certificatul de urbanism Autorizaţia de construire/desfiinţare: Situaţii speciale urbanistice şi tehnice.
 • Reglementări privind regimul juridic general al mijloacelor istorice şi protejarea acestora.
 • Cadrul legal care stă la baza activiţăţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în localităţi.

Depunere dosar de înscriere

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 22 iulie – 9 august, la sediul instituţiei publice organizatoare.

Informații suplimentare

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane telefon Telefon: 0372481819, fax: 0248212166; e-mail: primaria@primariapitesti.ro.

Persoana de contact: Albu Alina-Elena, consilier în cadrul Biroului Management Resurse Umane.

Pentru informații complete privind atribuțiile postului, formulare și proceduri, vă invităm să accesați ANUNȚUL POSTAT pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești.