1
Ce este și cum se obține
2
Norme metodologice de acordare a DDS (2018)
3
Interviu acordare DDS
4
Calendar 2024 sesiuni interviu de acordare DDS
5
Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură
5
Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură

Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură

Recunoaștere calificări internaționale și echivalare sau dobândire drept de semnătură

Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea română impune obținerea autorizației de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură.

Arhitecții dobândesc drept de semnătură acordat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în condițiile legii, dacă au exerciţiul deplin al drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de experienţă profesională practică, prevăzute de Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, consolidată. Obţinerea dreptului de semnătură de către arhitecți atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA), în condiţiile legii.

Înainte de dobândirea dreptului de semnătură, diploma eliberată în cadrul unei instituții de arhitectură din UE, SEE sau Confederația Elvețiană va fi recunoscută pe teritoriul României de  către Comisia Națională de Recunoaștere a Calificărilor (CNRC). În cazul în care diploma a fost obținută pe teritoriul unui stat terț, recunoașterea acesteia va fi făcută de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

De asemenea, Ordinul Arhitecților din România poate recunoaște automat titlul de calificare și dreptul de semnătură, în cazul arhitecților cetățeni ai statelor membre UE, SEE sau ai Confederației Elvețiene care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și art. 6 din Legea nr. 184/2001 și au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent. 

1. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elveția

1.1. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană, după efectuarea stagiului

1.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană, cu experiență profesională de min. 5 ani

2. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni ai statelor membre UE, SEE și cetățeni ai Confederației Elvețiene

2.1. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții cetățeni ai statelor membre UE, SEE și cetățeni ai Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 din Legea nr. 184/2001 și au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent

2.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 și nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state

2.3. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene cu dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României

Vă aducem în atenție: în conformitate cu prevederile Legii 184/2001 art. 12 alin. (4) și (5) și cu Directiva 2005/36/CE art. 7 alin (1), unul dintre documentele necesare obținerii dreptului de semnătură temporar este “Declarație prealabilă în caz de deplasare a prestatorului de servicii”, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în România. Declarația se reînnoiește o dată pe an dacă prestatorul are în vedere să își exercite temporar sau ocazional profesia de arhitect în cursul anului respectiv, sau în cazul unei modificări a situației sale față de cea inițială. Așadar, dreptul de semnătură temporar va fi retras după un an în cazul în care reînnoirea declarației nu are loc.

2.4. Aplicarea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii calificărilor profesionale 

2.5 Procedură de recunoaștere a calificării din statele membre ale UE/SEE și Confederația Elvețiană

3. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români

3.1. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, după efectuarea stagiului 

3.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani 

3.3. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, non-membri OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani

3.4. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, după efectuarea stagiului  

3.5. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani 

3.6. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, non-membri OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani  

NOTĂ: Toate dosarele pentru dobândirea dreptului de semnătură trebuie să conțină Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal completat de solicitant.

Întrebări frecvente / FAQ

N.B. Întrebările și răspunsurile de mai jos au fost elaborate pe baza Ghidului de Utilizare a Directivei 2005/36/CE, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020

Doriți să exercitați o activitate profesională temporar sau ocazional într-un alt stat membru sau doriți să vă stabiliți permanent?

Regulile aplicabile diferă dacă doriți să vă stabiliți într-un alt stat membru decât statul membru de origine al dumneavoastră sau dacă doriți doar să lucrați temporar și să prestați servicii într-un alt stat membru decât statul (statele) membru (membre) de stabilire al(e) dumneavoastră.

Se consideră că vă stabiliți într-un stat membru atunci când vă instalați în respectivul stat membru în mod stabil și de durată. În aceste cazuri, beneficiați de dispozițiile Directivei 2005/36/CE aplicabile stabilirii.

Pe de altă parte, dacă sunteți deja stabilit în mod legal într-un stat membru în sensul Directivei 2005/36/CE și doriți să vă exercitați temporar sau ocazional profesia într-un alt stat membru, înseamnă că prestați un serviciu în respectivul stat membru și, prin urmare, activitatea dumneavoastră este reglementată de dispozițiile Directivei 2005/36/CE aplicabile prestării de servicii. Caracterul temporar al serviciului este evaluat de la caz la caz.

Ce înseamnă prestarea temporară și ocazională de servicii?

Dacă sunteți stabilit în mod legal într-una dintre țările din UE sau Elveția, Liechtenstein, Islanda, Norvegia și și intenționați să prestați servicii pe teritoriul unui stat membru gazdă temporar și ocazional, fiind prezent fizic în acest stat, autoritățile naționale evaluează acest caracter temporar și ocazional al prestării de servicii de la caz la caz, luând în considerare durata, frecvența, regularitatea și continuitatea activității.

Aveți obligația de a depune o declarație în cazul prestării temporare și ocazionale de servicii?

Acest lucru depinde de reglementările naționale. Atunci când prestați pentru prima dată un serviciu pe teritoriul altui stat membru, acest stat membru vă poate solicita să depuneți o declarație. Vi se poate solicita să o depuneți o dată pe an, împreună cu informații referitoare la orice schimbări importante ale situației dumneavoastră și cu precizarea dacă intenționați să prestați servicii pe teritoriul statului membru respectiv pe parcursul anului în cauză.

Ce informații ar trebui să includeți în declarație?

Vi se va solicita, cel mai probabil, să precizați numele dumneavoastră complet, datele de contact (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail etc.), cetățenia, profesia pentru care sunteți calificat în statul membru în care sunteți stabilit în mod legal și profesia pe care doriți să o exercitați în statul membru gazdă.

De asemenea, s-ar putea să fie necesar să furnizați informații despre eventuala asigurare de răspundere civilă profesională, de exemplu denumirea societății de asigurare, numărul contractului, dacă este cazul etc.

Pentru a facilita prelucrarea cererii dumneavoastră, puteți menționa, de asemenea, dacă vă oferiți serviciile pe teritoriul statului membru în cauză pentru prima dată sau dacă solicitați o reînnoire anuală.

Ce documente vi s-ar putea solicita să includeți în declarația dumneavoastră?

Statul membru gazdă vă poate solicita să anexați următoarele documente la declarația dumneavoastră înainte de a începe să prestați serviciul pe teritoriul său sau în cazul în care se produce o modificare a situației stabilite de unul dintre aceste documente:

  • dovada cetățeniei
  • un document care dovedește că sunteți stabilit în mod legal într-un stat membru și că nu aveți interdicție de a vă exercita profesia, nici măcar temporar
  • dovada calificărilor profesionale

În ce termen ar trebui analizată o cerere de recunoaștere a calificărilor?

Autoritatea competentă a statului membru gazdă trebuie să confirme primirea cererii în termen de o lună de la primire și să vă informeze cu privire la eventuale documente lipsă. Ulterior, autoritatea respectivă ar trebui să ia o decizie justificată:

  • în termen de cel mult trei luni pentru cazurile care intră sub incidența regulilor de recunoaștere automată
  • în termen de cel mult patru luni pentru cazurile care intră sub incidența regulilor generale de recunoaștere a diplomelor.

În ce condiții puteți beneficia de recunoașterea automată a calificărilor?

Dacă diploma dumneavoastră se regăsește în lista din anexa V la Directiva 2005/36/CE, calificările intră sub incidența regulilor de recunoaștere automată a diplomelor.

Pentru a beneficia de recunoașterea automată a calificărilor, trebuie să dețineți una dintre calificările enumerate în anexa V la Directiva 2005/36/CE (cu alte cuvinte, calificarea oficială și orice certificat însoțitor al acesteia). Această calificare ar trebui să ateste o pregătire care îndeplinește cerințele minime de formare profesională stabilite prin Directiva 2005/36/CE. Acest lucru este valabil de obicei în cazul în care formarea dumneavoastră profesională a început cel mai devreme în anul universitar de referință menționat în anexa V la directivă (pentru calificarea și statul membru în cauză).

În cazul în care calificarea dumneavoastră atestă un curs de pregătire pe care l-ați început înainte de anul universitar de referință menționat în anexa V la directivă pentru calificarea și statul membru în cauză și chiar dacă această formare nu respectă cerințele minime stabilite în Directiva 2005/36/CE, puteți beneficia totuși de recunoașterea automată a calificărilor pe baza drepturilor obținute dacă dețineți calificarea menționată de statul membru în cauză în anexa VI la Directiva 2005/36/CE (și anume calificarea oficială și orice certificat însoțitor al acesteia). Pregătirea dumneavoastră ar fi trebuit să înceapă cel mai devreme în anul universitar de referință menționat în anexa V la directivă (pentru calificarea și statul membru în cauză).

Mai mult, în cazul în care calificarea dumneavoastră atestă un curs de formare care nu este prezentat nici în anexa V, nici în anexa VI la directivă, puteți beneficia totuși de recunoașterea automată a calificărilor dacă puteți dovedi – printr-un atestat din partea statului membru de origine – că ați fost autorizat să utilizați titlul profesional de arhitect în statul membru respectiv înainte de data prevăzută în directivă și că ați exercitat în mod efectiv și legal profesia în cauză timp de cel puțin trei ani consecutivi în ultimii cinci ani de dinainte de eliberarea atestatului.  

Ce înseamnă sistemul general de recunoaștere și cui i se aplică?

Dacă nu vi se aplică regulile de recunoaștere automată descrise mai sus, se aplică în principiu sistemul general de recunoaștere menționat la articolul 10 din Directiva 2005/36/CE.

În principiu, directiva nu se aplică dacă ați obținut calificările într-o țară terță. Cu toate acestea, dacă ați obținut deja recunoașterea inițială a calificărilor într-un stat membru și ulterior ați exercitat profesia în cauză timp de cel puțin trei ani pe teritoriul acestui stat, recunoașterea calificărilor dumneavoastră va fi tratată în cadrul sistemului general de recunoaștere. O diplomă obținută într-o țară terță nu poate fi recunoscută în mod automat în UE, deoarece nu este enumerată în anexa V la directivă.

Autoritatea competentă a statului membru gazdă trebuie să compare pregătirea de care ați beneficiat cu pregătirea oferită la nivel național în statul membru respectiv, luând în considerare experiența dumneavoastră profesională și orice formare suplimentară pe care ați parcurs-o. Dacă pregătirea dumneavoastră corespunde doar parțial, vi se poate solicita să compensați aceste diferențe, de exemplu prin susținerea unui test sau prin parcurgerea unui stagiu practic sau a unui curs suplimentar de formare, în funcție de normele naționale.

Cum se analizează cererea dumneavoastră?

Autoritatea competentă responsabilă pentru verificarea calificărilor dumneavoastră va verifica mai întâi dacă le-ați obținut într-un stat membru care reglementează profesia pentru care solicitați recunoașterea calificărilor.

Dacă statul membru în care ați obținut calificările nu reglementează această profesie și nici pregătirea pentru această profesie, autoritatea are dreptul de a vă solicita să demonstrați că ați exercitat profesia în cauză timp de cel puțin un an pe parcursul ultimilor 10 ani.

Dacă ați obținut calificările într-o țară terță, autoritatea va verifica dacă ați exercitat într-adevăr profesia în cauză timp de cel puțin trei ani în statul membru care v-a recunoscut primul calificările. Această experiență profesională ar trebui să fie atestată de un certificat eliberat de statul membru respectiv – puteți beneficia de dispozițiile directivei numai dacă este îndeplinită această condiție.

Autoritatea va compara apoi pregătirea dumneavoastră cu pregătirea națională pentru a verifica dacă există diferențe substanțiale. Diferențele substanțiale se referă la diferențe majore în privința aspectelor care fac obiectul pregătirii și care sunt esențiale pentru exercitarea profesiei sau la diferențe majore în privința uneia sau mai multor activități profesionale aferente profesiei reglementate de statul membru gazdă, care nu se regăsesc în cadrul profesiei corespunzătoare din statul membru de origine al dumneavoastră.

Dacă autoritatea identifică diferențe substanțiale între pregătirea dumneavoastră și pregătirea națională, atunci ar trebui să verifice dacă aceste diferențe pot fi compensate de experiența dumneavoastră profesională sau de orice altă pregătire suplimentară pe care ați parcurs-o. Din acest motiv este important să furnizați cât mai multe informații posibil.

După efectuarea acestor verificări, autoritatea va lua o decizie – recunoaștere, măsuri compensatorii sau refuz) – care trebuie să fie justificată.

Ce înseamnă măsuri compensatorii?

Dacă există o diferență substanțială între studiile parcurse în vederea exercitării aceleiași profesii, autoritatea competentă vă poate impune să dați un test de aptitudini sau să parcurgeți o perioadă de adaptare de maximum trei ani. Testul de aptitudini trebuie organizat în termen de șase luni de la luarea deciziei.

Perioada de adaptare este monitorizată de un profesionist calificat și poate fi însoțită de o formare suplimentară. La sfârșitul acestui interval, se va evalua dacă perioada de adaptare a compensat diferențele de pregătire astfel încât autoritățile competente să vă poată acorda recunoașterea calificărilor. Prin urmare, este recomandabil să clarificați în prealabil ce activități ar trebui să desfășurați sub supraveghere și care dintre ele fac obiectul evaluării finale.

Scopul testului de aptitudini este verificarea cunoștințele profesionale; acest test poate aborda doar disciplinele esențiale pentru exercitarea profesiei, dar în cazul cărora au fost descoperite diferențe substanțiale. Statul membru gazdă stabilește numărul de repetări posibile ale testului, ținând seama de normele aplicabile la nivel național.

Vi se poate solicita să cunoașteți limba statului membru gazdă?

Statul membru gazdă vă poate solicita să îi cunoașteți limba atunci când acest lucru este justificat de natura profesiei pe care doriți să o exercitați. În orice caz, cerințele lingvistice nu pot depăși ceea ce este necesar pentru exercitarea profesiei în cauză (vocabular, exprimare orală și/sau în scris, cunoștințe active și/sau pasive).

Procedura de recunoaștere a calificărilor dumneavoastră și de verificare a competențelor dumneavoastră lingvistice sunt două proceduri separate.

Trebuie remarcat faptul că „verificarea lingvistică” nu presupune neapărat un test. Aceasta înseamnă pur și simplu că autoritatea competentă vă poate solicita să furnizați documente care să demonstreze cunoștințele dumneavoastră lingvistice. Următoarele documente ar putea constitui o dovadă a competențelor lingvistice:

  • o copie după o calificare obținută în limba statului membru gazdă;
  • o copie după o calificare care atestă cunoașterea limbii (limbilor) din statul membru gazdă, de exemplu, diplomă universitară, calificări acordate de o instituție lingvistică recunoscută etc.;
  • dovada experienței profesionale anterioare pe teritoriul statului membru gazdă.

Dacă nu puteți furniza niciunul dintre aceste documente sau dacă documentele nu relevă dovada nivelului dumneavoastră lingvistic sau nu sunt concludente, vi se poate solicita să susțineți un interviu sau un test (oral și/sau scris). Autoritatea competentă nu poate limita dovada acceptabilă de cunoaștere a limbii la un singur tip particular de certificat.

Taxe OAR

Acestea sunt taxele OAR la zi

TAXE OARTARIFE ÎN LEI
Taxa de interviu și eliberare Certificat dobândire drept de semnătură800
Analizarea dosarului și portofoliului pentru echivalarea / recunoașterea dreptului de semnătură pentru cetățenii UE, SEE sau Confederației Elvețiene300
Recunoașterea calificării și eliberarea Atestatului de recunoaștere a calificării de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană575
Plafon maxim* Taxă pentru emiterea dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură

* fiecare filială își stabilește local valoarea taxei de emitere dovadă

200*
Taxă procesare documente pentru înregistrarea la prima prestare de servicii și eliberarea Adeverinței de acordare a dreptului de semnătură temporar pentru arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE sau Confederației Elvețiene225
Taxă reînnoirea declarației20
Taxă emitere Certificat Conformitate100

Iată tabelul centralizator cu toate taxele și cotizațiile membrilor OAR.

VALORI TAXE ȘI COTIZAȚII PENTRU
TOATE CATEGORIILE DE MEMBRI OAR
TARIFE ÎN LEI
Categorii de membriCuantumul cotizației reduse
(plata până la 25.02)
Cuantumul cotizației
(plata până la 30.04)
Taxă de înscriere în OARNu se supun
termenului de 25.02
400
Taxă reluare drept de semnătură
ca urmare a suspendării pentru neplată
fără justificare timp de 6 luni
Nu se supun
termenului de 25.02
200
Arhitect cu drept de semnătură600720
Arhitect cu drept de semnătură
suspendat la cerere
300360
Conductor arhitect cu drept de semnătură400480
Conductor arhitect cu drept de semnătură
suspendat la cerere
200240
Urbanist cu drept de semnătură
similar cu conductorii arhitecți
400480
Urbanist cu drept de semnătură
similar cu conductorii arhitecți
suspendat la cerere
200240
Arhitect stagiarNu se supun
termenului de 25.02
200
Conductor arhitect stagiarNu se supun
termenului de 25.02
160
Arhitect fără drept de semnătură100120
Conductor arhitect fără drept de semnătură100120