OAR angajează Consilier juridic

7 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

2 martie 2020

Ordinul Arhitecților din România (OAR) este în căutarea unui Consilier Juridic cu ajutorul căruia să asigure, în principal, consultanța necesară membrilor săi, în diverse domenii:

 • exercitarea și forme de exercitare a dreptului de semnătură;
 • efectuarea stagiului;
 • aplicarea prevederilor cadrului legislativ național și a regulamentelor sau deciziilor / hotărârilor forurilor de conducere;
 • îndrumare pentru realizarea / îndeplinirea unor activități;
 • recunoașterea calificării de arhitect și a titlului profesional pe teritoriul statelor membre UE/SEE și al Confederației Elvețiene ori pe teritoriul statelor terțe;
 • contractarea și organizarea unor concursuri de arhitectură sau alte tipuri de achiziție publică a serviciilor de proiectare în domeniul arhitecturii.

CANDIDATUL IDEAL ARE: 

 • Studii juridice;
 • Minim 3 ani experiență în domeniul juridic;
 • Cunoștințe legislative foarte bune privind profesia de arhitect precum și cunoștințe legislative din domeniul urbanismului, construcțiilor și achizițiilor publice;
 • Cunoștințe legislative privind procedura civilă;
 • Cunoștințe de tehnică legislativă necesare în vederea redactării unor propuneri de acte normative și puncte de vedere, opinii, comentarii în vederea modificării celor în vigoare;
 • Excelente abilități de analiză și sinteză, prezentare și de comunicare în română și o altă limbă de circulație internațională, preferabil engleză;
 • Capacitatea de a prezenta clar și eficient idei și concepte și de a negocia;
 • Orientare către rezultate;
 • Capacitatea de a asculta activ și de a empatiza cu interlocutorul;
 • Orientare către membri și organizație;
 • Cunoștințele necesare pentru a dezvolta, prioritiza și realiza obiective și planuri specifice activității în care este angajat;
 • Inițiativă, înclinație spre învățare și perfecționarea continuă, creativitate, responsabilitate și autonomie, capacitatea de a reacționa prompt, eficient și eficace necesare pentru a atinge cele mai înalte standarde calitative;
 • Capacitate de a respecta termene limită.

RESPONSABILITĂȚI:

a. Consultanță contractuală

 • Formularea și redactarea contractelor standard pe care organizația le utilizează, prin stabilirea tuturor clauzele legale contractuale și verificarea identității părților;
 • Analizarea contractelor OAR, formularea observațiilor și argumentarea din punct de vedere juridic;
 • Avizarea contractelor încheiate de OAR (avizele pentru legalitate și conformitate vor fi însoțite de semnătură și parafă profesională);
 • Formularea raportului de neavizare în situația în care nu acordă avizul de legalitate pentru contracte, proiecte de acte normative interne (regulamente, metodologii, norme) în care va indica neconcordanța acestora cu normele legale în vigoare, în vederea refacerii actului;
 • Redactarea, avizarea și contrasemnarea actelor juridice ce privesc organizația;
 • Analizarea și avizarea din punct de vedere juridic a contractelor încheiate între Filialele OAR și solicitanții de fonduri din timbrul arhitecturii, precum și toate celelalte contracte pentru orice finanțări din timbrul arhitecturii;
 • Verificarea termenului până la care s-au încheiat contractele de finanțare și, după caz, solicitarea încheierii de acte adiționale;
 • Verificarea diferitelor contracte încheiate pe parcursul desfășurării concursurilor de arhitectură (contract OAR – promotor, contracte OAR – furnizori de servicii) și respectarea cerințelor legislației achizițiilor publice și reglementărilor în vigoare (în cazul promotorilor autorității publice);
 • Verificarea respectării condițiilor legale și de reglementare a contractelor din cadrul proiectelor finanțate din timbrul de arhitectură;
 • Formularea răspunsurilor privind legislația în domeniul timbrului arhitecturii către toți cei care au formulat solicitări în acest sens.

b. Consultanță juridică internă

 • Asigurarea consultanței juridice pentru diferite domenii de activitate ale OAR, de fiecare dată când este solicitată;
 • Formularea și redactarea răspunsurilor la cererile/solicitările cu caracter juridic;
 • Asigurarea consultanței juridice privind aplicarea legislației comunitare cu incidență asupra activității OAR și a profesiei de arhitect;
 • Cercetarea și evaluarea factorilor de risc din punct de vedere legislativ, în ceea ce privește deciziile legate de desfășurarea activității organizației;
 • Aplicarea tehnicilor de gestionare a riscurilor și oferirea de consultanță proactivă cu privire la posibilele probleme juridice;
 • Redactarea, avizarea și contrasemnarea actelor juridice, verificarea identității părților, consimțământului, conținutului și datelor actelor încheiate ce privesc organizația;
 • Menținerea bazei de date cu contractele organizației;
 • Verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 • Asigurarea respectării cerințelor legale cu privire la reglementarea contractelor de muncă;
 • Gestionarea documentelor de evidență a contractelor de muncă.

c. Relația cu autoritățile

 • Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale organizației în fața autorităților publice, instituțiilor de orice natură, precum și în fața oricărei persoane juridice sau fizice, română sau străină.

d. Implicarea în proceduri interne

 • Participarea la elaborarea proiectelor de regulamente, metodologii, cod deontologic al profesiei de arhitect, altele asemenea;
 • Avizarea politicilor și procedurilor interne, în conformitate cu legislația în vigoare, înainte de a fi supuse aprobării forurilor de conducere competente ale OAR;
 • Păstrarea confidențialității datelor și informațiilor de care a luat la cunoștință în activitatea de consilier juridic, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și gestionarea cu maximă responsabilitate a documentelor care i-au fost repartizate pentru a crea un climat de siguranță pentru OAR.

e. Alte responsabilități

 • Coordonarea administrativă a grupurilor de lucru din care face parte sau în care este nominalizat ca secretar (planificarea și organizarea întâlnirilor, întocmirea de procese verbale etc.) și redactarea materialelor aferente activității acestor grupuri, implementarea modificărilor, structurarea informațiilor, actualizarea documentației etc.;
 • Participarea la ședințele convocate de forurile de conducere, la activitățile profesionale și la ședințele din care fac parte reprezentanți ai forurilor de conducere, atunci când i se solicită;
 • Preluarea unor responsabilități de management de proiect pe domeniul de care este responsabil;
 • Actualizarea permanentă a bazei legislative a Ordinului;
 • Îndeplinirea altor sarcini care îi sunt repartizate în conformitate cu pregătirea sa profesională.

BENEFICII:

 • Aderarea la o echipă dinamică, tânără, într-o organizație profesională de renume
 • Posibilitatea de a dezvolta și furniza noi servicii de o calitate ridicată pentru profesia de arhitect și nu numai
 • Desfășurarea activității într-un mediu cultural vast, într-un spațiu plăcut și în cadrul unei echipe interdisciplinare
 • Pachet salarial motivant.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR este 17 martie 2020.

VOM APRECIA ACELE APLICAȚII CE VOR FI ÎNSOȚITE ȘI DE O SCRISOARE DE INTENȚIE.

Aplicațiile primite vor fi supuse unui proces de selecție, urmând ca, la scurt timp după expirarea termenului limită de depunere, persoanele al căror profil coincide cu cerințele și nevoile OAR să fie contactate telefonic în vederea programării interviului, care va avea loc la Casa Mincu (București, Pictor Arthur Verona nr. 19).

BIBLIOGRAFIE:

 • Constituția României
 • Legea 184 din 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 932 din 2010 cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 350 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 8 din 1996, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 50 din 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 10 din 1995 republicată
 • Legea 422 din2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 554 din 2004, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 544 din 2001, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 24 din 2000, cu modificările și completările ulterioare
 • Pachetul legislativ al achizițiilor publice: Legea 98 din 2016, Legea 99 din 2016, Legea 100 din 2016, respectiv Legea 101 din 2016 cu modificările și completările ulterioare
 • Codul muncii – Legea 53 din 2003, republicată
 • Codul civil – Legea 287 din 2009, republicată
 • Codul de procedură civilă – Legea 134 din 2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR, Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale OAR şi Codul deontologic al profesiei de arhitect (Monitorul Oficial 342 din 21 mai 2012)
 • Directiva CE 36 din, consolidată prin Directiva CE 55 din 2013 privind recunoașterea calificărilor profesionale, Directiva CE 123 din 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne; Directiva CE 24 din 2014 privind achizițiile publice cu modificările aduse de Regulamentul 2365 din decembrie 2017.

CINE SUNTEM: 

OAR este o organizație profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit și de interes public. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele OAR se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii și consolidarea în jurul sediilor organizației și filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură și cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; adaptarea educației în arhitectură la tendințele mediului socio-economic și cultural.

SURSE SUPLIMENTARE DE INFORMARE:

1. website OAR;

2. pagină de Facebook OAR;

3. Legea 184 din 2001 republicată.

APLICAȚI PENTRU POST LA ACEST LINK SAU TRIMIȚÂND CV-UL DUMNEAVOASTRĂ ȘI SCRISOAREA DE INTENȚIE LA ADRESA DE E-MAIL [email protected], CU SUBIECTUL „ANGAJARE”.