Primăria Municipiului Braşov organizează concurs pentru un post de funcționar public – Direcția Arhitect-șef

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Primăria Municipiului Braşov organizează concurs

Primăria Municipiului Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent de specialitate clasa II grad profesional superior din cadrul Serviciului Autorizări Construcții – Direcţia Arhitect-Șef.

Tip funcție

Contract pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Calendar concurs

 • Deadline depunere dosar: 7 iunie, ora 16:00.
 • Proba scrisă: 23.06.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8.
 • Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior la afişarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 8.

Condiţii de participare

Condițiile generale şi specifice necesare ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de Referent de specialitate clasa II grad profesional superior din cadrul Serviciului Autorizări Construcții – Direcţia Arhitect Șef sunt următoarele:

 • să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să îndeplinească condiţia de studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diploma în domeniul urbanism, arhitectură, și construcții în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna;
 • să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite, prevăzute de art. 468 alin. (1) lit. c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; pentru gradul profesional superior al funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate clasa II se impune condiţia de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minim 7 ani.

Bibliografia/ Tematica

 • Constituţia României, republicată;
 • Partea a III -a – Administraţia publică locală, Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 185/2013 – privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Depunere dosar de înscriere

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 19.05.2022 – 07.06.2022, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov – camera nr. 1, la sediul din Braşov – Bulevardul Eroilor nr. 8.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:

 • formularul de înscriere – tip;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau, adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Informații suplimentare

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro.
Persoana de contact: d-na Stefan Erzsebet – referent de specialitate în cadrul Serviciului Resurse Umane.

Pentru informații complete privind atribuțiile postului, formulare și proceduri, vă invităm să accesați ANUNȚUL POSTAT pe site-ul Primăriei Brașov.