1
Termeni și condiții
2
Politica privind confidențialitatea
2
Politica privind confidențialitatea

Politica privind confidențialitatea

Această notă de informare se aplică tuturor membrilor OAR, angajaților OAR, co-contractanților și terților

Cuprins

Introducere

Prin această Politică ne îndeplinim obligațiile față de toate categoriile de persoane vizate cărora le prelucrăm datele personale, ca operator, respectiv obligația de informare conform Regulamentului general privind protecția datelor (“GDPR”). Oricând vom putea să informăm în mod direct persoanele vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajăm să procedăm în acest sens. În cazurile în care, fie nu avem posibilitatea obiectivă sau ar implica un efort disproporționat să ne îndeplinim direct această obligație, informăm persoanele vizate prin prezenta Politică de confidențialitate.

OAR apreciază că este important să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate. Prezenta Politică de Confidențialitate are rolul de a informa cu privire la modul în care OAR prelucrează, respectiv colectează, utilizează, face schimb de și protejează datele personale, atunci când își îndeplinește atribuțiile legale sau obiectivele organizaționale.

Politica de confidențialitate a OAR se referă la datele personale ale arhitecților, petenților, candidaților la examene, ale altor persoane care contactează OAR și care vizitează sediul OAR (Casa memorială “Ion Mincu”) și ale reprezentanților acestora, ale angajaților / potențialilor angajați și se aplică datelor colectate în scris, prin intermediul site-ului www.oar.archi, prin e-mail, prin filmări, înregistrări sau prin alte modalități de contact offline.

OAR procesează datele personale menționate ca obiect al politicii de confidențialitate, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

Când folosim în această Politică termenii de mai jos, aceștia vor avea următorul înțeles:

a) „Date cu caracter personal” sau ”date personale” sau ”date” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) „Prelucrarea datelor personale” sau „prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

c) „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

d) „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene (UE) sau dreptul intern al unui stat membru UE, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul UE sau în dreptul intern;
În această Politică, când folosim termenul “operator” ne referim de regulă la OAR.

f) „Persoana vizată” înseamnă orice persoana fizică ale cărei date personale sunt prelucrate De asemenea, sunt incluse în categoria persoanelor vizate inclusiv entitățile de tipul persoane fizice autorizate (P.F.A., B.I.A), întreprinderi individuale (Î.Î.), forme individuale de exercitare a unor profesii liberale – “profesioniști”, precum: cabinete individuale medicale, de avocat, notar, executor judecătoresc, contabil, traducător autorizat etc;
Persoanele juridice nu sunt, de regulă, incluse în categoria “persoanelor vizate” și informațiile despre acestea nu sunt, de obicei, date personale.

g) „Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

h) „Parte terță” înseamnă o persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator sunt autorizate să prelucreze date personale;

i) „Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern al unui stat membru UE nu sunt considerate destinatari;

Principiile ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face cu respectarea următoarelor principii aplicabile potrivit prevederilor legale:

 • Colectarea datelor se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.
 • Datele prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 • Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri.
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.
 • Procesarea datelor se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă.
 • Toate datele vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară.
 • Datele nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii și beneficii membrilor, conform acordurilor sau potrivit unor obligații legale care ne incumbă.
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

Cum prelucrăm datele tale, pe scurt

Deși fiecare activitate de prelucrare are particularitățile ei în funcție de obiectul contractului și  calitatea persoanei, trebuie să știi că multe dintre temeiurile și scopurile pentru care utilizăm datele sunt comune:

Obligații legale de conformitate: dacă intri în orice relație contractuală cu OAR direct sau indirect, prin intermediul unei societăți/mandatar/orice altă formă de reprezentare, datele tale vor face obiectul unor procese de arhivare și asigurare a securității acestora.

Interese legitime de prelucrare: în funcție de natura datelor, le vom analiza astfel încât să putem să îmbunătățim procesele și aplicațiile interne. Putem folosi datele tale și pentru a îți răspunde la solicitări (dacă nu avem alt temei aplicabil). De asemenea, în anumite cazuri vom păstra datele o perioadă suficientă de timp pentru a putea justifica acțiunea într-o dispută sau un litigiu sau pentru scop statistic. 

Dacă ai o relație contractuală cu OAR: pentru executarea oricărui contract este nevoie să utilizăm datele tale pentru a putea să te contactăm și să colaborăm.
De asemenea, dacă ne furnizezi servicii, va trebui să utilizăm datele furnizate de tine.

Securitatea datelor este o preocupare constantă a OAR, ea fiind asigurată pe tot parcursul activităților de prelucrare (colectare, stocare, utilizare, transfer) luând în considerare contextul prelucrării respective. În acest sens, implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția împotriva accesării neautorizate, prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a datelor personale. Măsurile sunt menite să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor tale. Obligațiile privind asigurarea confidențialității și securității datelor personale sunt aplicabile angajaților și împuterniciților noștri care accesează și utilizează aceste date pentru noi.

Scopul și temeiul prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza pentru mai multe scopuri. Astfel, în funcție de tipul de date, prelucrarea se realizează în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
 • art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte (…)”
 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR,  “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”;
 •  art. 6 alin. 1 lit. e)  ”prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public”;
 • art. 6 alin. 1 lit. f) ”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal”.

Drepturile persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, persoana vizată are următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces
  Persoana vizată are dreptul de a obține din partea OAR o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Dreptul de a obține o copie a datelor deținute nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane. De asemenea, dreptul de acces nu trebuie exercitat în mod abuziv și trebuie să se refere doar la datele dvs., cu caracter personal.
 • Dreptul la rectificare
  Reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita OAR să remedieze inexactitățile privind datele cu caracter personal stocate în legătură cu aceasta. În anumite circumstanțe, dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, o persoană poate cere OAR să completeze datele sau să înregistreze informații suplimentare.
 • Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor)
  În anumite situații, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele lor să fie șterse. De exemplu, acest drept se aplică în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată își retrage consimțământul sau dacă informația este prelucrată ilegal. Există câteva excepții:
  • dacă prelucrarea se face în baza unei obligații legale, de exemplu existența TNA, respectiv SIOAR este impusă de lege;
  • dacă prelucrarea se face în scopuri științifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri statistice, iar ștergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor;
  • organizația demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
  Ȋn anumite cazuri, persoana vizată are dreptul de a obține din partea OAR restricționarea prelucrării pentru o anumită perioadă de timp în care OAR trebuie să verifice exactitatea datelor sau să verifice dacă drepturile legitime ale OAR prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitate
  Persoana vizată are dreptul de a solicita ca informațiile să-i fie furnizate într-o formă structurată, frecvent utilizată, care să poată fi interpretată automat prin intermediul unui program informatic, astfel încât aceasta să poată fi trimisă altui operator de date. Acest lucru se aplică numai datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin mijloace automate (nu pe hârtie), datelor cu caracter personal pe care persoana vizată le-a furnizat OAR și numai atunci când prelucrarea se face în baza consimțământului sau a unui contract.
 • Dreptul la opoziție
  Persoana vizată are dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări și trebuie să demonstreze motivele pentru care se opune unei prelucrări. Astfel, OAR nu va mai prelucra datele cu caracter personal. Există câteva excepții:
  • dacă prelucrarea se face în baza unei obligații legale, de exemplu existența TNA, respectiv SIOAR este impusă de lege;
  • dacă prelucrarea se face în scopuri științifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri statistice, iar ștergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor;
  • organizația demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de a depune plângere
  În calitate de persoană vizată, dacă este apreciat faptul că drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, au fost încălcate, aceasta se poate adresa oricând cu o plângere sau sesizare, Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul în:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail [email protected] și ulterior justiției.

Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal persoanele vizate se pot adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

Important: Persoana vizată trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte dacă dorește să exercite aceste drepturi:

 • exercitarea acestor drepturi se poate face numai în nume propriu și OAR își rezervă dreptul de a verifica identitatea persoanei care formulează o cerere cu privire la astfel de solicitări;
 • OAR nu solicita o taxă pentru a exercitarea vreunui drept de către o persoană vizată în ceea ce privește datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea  de acces la informații este nefondată, repetitivă sau excesivă, caz în care OAR va percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe; OAR va informa persoana vizată despre orice taxe aplicate înainte de a vă soluționa cererea;
 • OAR își propune să răspundă la orice solicitări valide în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, cu excepția cazului în care acest lucru necesită un termen de răspuns mai lung. Această perioadă poate fi prelungită atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.
 • Drepturile terțelor părți. OAR nu are obligația de a da curs unei cereri dacă acest lucru ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Destinatarii datelor

OAR poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: reprezentanții tăi sau ai OAR, filialele teritoriale ale OAR, autorități judecătorești sau alte autorități publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii și bunuri, organizații profesionale, organizații de cercetare a pieței, angajatorului tău ca urmare a raporturilor juridice existente între acesta și OAR, alți parteneri contractuali sau împuterniciți ai OAR.

Datele personale pe care le prelucrăm, pot fi uneori dezvăluite/tranferate în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a lor.

Ne angajăm să respectăm drepturile și libertățile fundamentale ale omului în cazul unor asemenea dezvăluiri, în special dreptul la protecția datelor personale și dreptul la viața privată și să evaluăm periodic activitatea noastră în acest domeniu, pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt mereu respectate.

De asemenea, când autorități/instituții publice ne vor solicita furnizarea unor date personale, ne angajăm că acestea vor fi dezvăluite numai dacă avem o obligație legală sau un interes legitim, numai în baza unor proceduri interne clare și doar cu aprobarea unor persoane cu funcție de conducere.

Vom pune la dispoziția autorităților numai datele strict necesare și dacă se va dovedi că am realizat asemenea dezvăluiri de date personale cu nerespectarea drepturilor omului, ne angajăm să luăm măsuri adecvate.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră personale unor terțe părți, putem:

 • să dezvăluim datele dumneavoastră de contact către entitățile aflate sub autoritatea sau afiliate OAR;
 • dacă este în interesul dumneavoastră și este necesar, să divulgăm datele dumneavoastră personale relevante instanțelor judecătorești sau autorităților relevante, în contextul soluționării cererilor transmise/înregistrate/adresate/depuse la OAR.

Relația cu împuterniciții OAR

(de exemplu, furnizorii de servicii și prestatorii care au raporturi contractuale cu OAR)

OAR permite împuterniciților care acționează în numele OAR să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal numai dacă aceștia încheie un acord scris care descrie cerințele privind confidențialitatea și protecția datelor.  Pentru a asigura calitatea acestui proces:

 • OAR va acorda grija cuvenită și va efectua evaluări ale riscurilor pentru a se asigura că împuterniciții respectă obligațiile de securitate și confidențialitate și că protejează datele cu caracter personal;
 • OAR va monitoriza periodic împuterniciții pentru a verifica respectarea permanentă a obligațiilor privind confidențialitatea și protecția datelor.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Perioada de stocare și criteriile utilizate pentru determinarea perioadei sunt cele prevăzute în legislația națională aferentă regimului de stocare și arhivare a documentelor care conțin respectivele date cu caracter personal. În acest sens, datele cu caracter personal din documentele letrice vor fi stocate conform nomenclatorului arhivistic aprobat de Arhivele naționale. Datele cu caracter personal din documentele electronice vor fi păstrare pe aceeași perioadă precum datele cu caracter personal din documentele letrice.

Evidența datelor

OAR păstrează o evidență a prelucrării datelor cu caracter personal. Această inventariere este ținută în format digital și cuprinde toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate de organizație.

Acest registru ajută la obținerea unei imagini de ansamblu asupra activităților care implică prelucrări de date personale și asupra necesității reale a colectării acestor date având în vedere principiul „reducerii la minimum a datelor”. De asemenea, acest registru ajută la identificarea posibilelor riscuri la adresa drepturilor persoanelor vizate și măsurile ce ar trebui implementate pentru asigurarea protecției acestora.

Astfel, registrul de evidență trebuie să conțină următoarele elemente:

 • numele operatorului;
 • scopul prelucrării datelor;
 • descrierea categoriilor de persoane și date vizate;
 • descrierea categoriilor de date cu caracter personal;
 • temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal;
 • modalitatea de stocare a datelor;
 • persoanele care au acces intern la date;
 • informații privind destinatarii/persoanele împuternicite/accesul extern;
 • durata stocării/arhivării datelor;
 • măsuri de securitate tehnice și organizatorice.

Angajații OAR și forurile de conducere au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele personale la care au acces în cadrul activității lor profesionale.

Toți angajații OAR sunt instruiți periodic în domeniul prelucrării și protecției datelor personale.

Alte informații utile

Putem face din când în când modificări la această Politică de confidențialitate. Pentru a ne asigura că sunteți întotdeauna la curent cu modul în care folosim datele dvs. personale, vom actualiza din această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a utilizării datelor dvs. personale. De asemenea, putem efectua modificări pentru a respecta modificările aduse legislației aplicabile sau cerințelor de reglementare. În cazul în care este posibil, vă vom notifica prin e-mail cu privire la orice schimbări semnificative. Cu toate acestea, vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pe site-ul nostru pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.

Note de informare personalizate

În funcție de încadrarea dvs. vă punem la dispoziție documente de informare personalizate.

1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor OAR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor OAR


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor OAR (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

OAR utilizează datele de contact ale arhitecților pentru comunicarea buletinelor informative, a informărilor ce privesc măsuri adoptate, potrivit legii, pentru organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, a informărilor privind evoluția legislației sau evoluția procesului de adoptare a actelor normative, inclusiv din domeniul de reglementare specific organelor competente ale profesiei de arhitect, a altor publicații și informări cu caracter profesional, prin utilizarea numelui și prenumelui, precum și a adresei de e-mail comunicată la abonarea la publicațiile OAR sau a adresei de e-mail comunicată, conform legii, în Tabloul arhitecților, întocmit potrivit legii. Temeiul prelucrării acestor date este următorul:

 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR,  “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legalereglementate de legislația aplicabilă (Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România), după cum urmează:
  Art. 3 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
  3: Atribuțiile Colegiului director
  (1)Colegiul director are următoarele atribuții:
  e)asigură informarea membrilor și a filialelor asupra problemelor specifice și deciziilor luate;

  Art. 50 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
  Drepturile membrilor Ordinului Membrii Ordinului au în această calitate următoarele drepturi:
  c)să fie informați asupra activității desfășurate de Ordin.

OAR utilizează adresa de e-mail comunicată de membrii OAR pentru completarea chestionarelor și a sondajelor referitoare la organizarea și exercitarea profesiei de arhitect sau referitoare la aspecte cu caracter profesional, specifice profesiei de arhitect. Temeiul prelucrării acestor date este următorul:

 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR,  “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale reglementate de legislația aplicabilă (Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect și Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România), după cum urmează:

Art. 24 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

(1)Ordinul Arhitecților din România, denumit în continuare și Ordinul, se înființează în condițiile legii ca organizație profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă. Ordinul are rolul de a reprezenta și ocroti, la nivel național și internațional, interesele profesiei de arhitect.

Art. 2 din  Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România

(3)Ordinul, organizație de creatori, poate desfășura și alte activități, după cum urmează:

g)inițiază și, după caz, finanțează cercetări de specialitate prin programe de cercetare proprii sau desfășurate în parteneriat, studii de specialitate, acordă burse de studii/cercetare pentru membri și studenți;

Pentru  derularea prelucrărilor pentru atingerea scopurilor menționate anterior care exced îndeplinirii obligațiilor legale, OAR își fundamentează prelucrările, în subsidiar, și pe art. 6 alin. 1 lit. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

De exemplu, întocmirea și publicarea Tabloului Național al Arhitecților (TNA) în Monitorul Oficial presupune un instrument pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate în vederea informării și a verificării informațiilor cu privire la arhitecții care dețin drepturi depline pentru exercitarea profesiei de arhitect în mod legal.

De asemenea, Sistemul Informatic al Ordinului Arhitecților din România (SIOAR) oferă posibilitatea oricărei persoane interesate de a căuta un arhitect în funcție de profilul profesional și de adresa profesională, de a verifica statusul profesional al oricărui arhitect conform TNA, precum și de a identifica imobilele pentru care a fost emisă o dovadă de luare în evidență a proiectului pe hartă.

art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: informarea membrilor despre activități pe care organizația le consideră relevante, prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

II. Categorii de date prelucrate

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr și cod numeric personal din CI,
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar),
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația, dar și pentru comunicarea cu ceilalți membri din forurile de conducere,
 • poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv pe  canalele de comunicare OAR
 • date privind sancțiunile disciplinare sau penale cu caracter profesional dispuse împotriva arhitecților membri

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru următoarele categorii de destinatari: reprezentanții OAR, persoane invitate la ședințele forurilor (președinți de filiale, coordonatori de proiecte contractate de OAR, autori ai observațiilor pe transparența decizională etc), reprezentantul unei unități de cazare sau furnizor de servicii de transport, furnizori și parteneri contractuali (cum sunt furnizorii de servicii de mentenanță și hosting, furnizori de servicii de comunicare), organizații internaționale, publicul larg (pentru datele ce trebuie publicate în temeiul legii).

III. Transferuri de date

Ca regulă, datele membrilor nu sunt transferate în afara UE/SEE.

IV. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

V. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior pe durata existenței obligației legale, inclusiv dispozițiile referitoare la regulile de arhivare aplicabile și în raport cu interesele legitime ale OAR.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VI. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor  cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor din forurile de conducere, din comisii sau din grupuri de lucru

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor din forurile de conducere, din comisii sau din grupuri de lucru


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care dețin funcții elective în cadrul organelor de conducere ale operatorului sau persoane care dețin calitatea de membru în comisiile OAR sau grupurile de lucru ale OAR. (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR) .

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se poate realiza pentru mai multe scopuri în legătură cu activitatea desfășurară, respectiv activitatea privind: Conferința națională, Consiliul național, Colegiul director, Președintele OAR, comisiile alese și numite ale OAR și grupurile de lucru ale OAR.  Astfel, în funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte…”. Acest temei este aplicabil în relația cu persoanele care exercită funcțiile elective în vederea executării contractelor de mandat si adeziune ale persoanelor vizate. În baza acestui temei, OAR prelucrează datele pentru a gestiona relația contractuală cu persoanele vizate, a transmite comunicări către persoanele vizate, a realiza decontul către membri și pentru a organiza  adunările statutare și ședințele de lucru (inclusiv redactarea proceselor-verbale în acest sens).
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: înregistrarea ședințelor, informarea membrilor despre activitatea pe care o desfășurați, prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

Este necesară furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate, constând în executarea contractului de mandat încheiat cu OAR în calitate de membru al Conferinței naționale, Consiliului național, Colegiului director al comisiilor alese, al grupurilor de lucru sau în calitate de Președinte OAR, precum și pentru exercitarea calității de membru al OAR.

II. Categorii de date prelucrate:

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr și cod numeric personal din CI,
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar),
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația, dar și pentru comunicarea cu ceilalți membri din forurile de conducere,
 • imaginea și vocea, captate prin intermediul înregistrărilor video sau audio
 • poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv pe  canalele de comunicare OAR
 • date privind sancțiunile disciplinare sau penale cu caracter profesional dispuse împotriva arhitecților membri

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate  obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru următoarele categorii de destinatari: reprezentanții OAR, persoane invitate la ședințele forurilor (președinți de filiale, coordonatori de proiecte contractate de OAR, autori ai observațiilor pe transparența decizională etc), reprezentantul unei unități de cazare sau furnizor de servicii de transport, furnizori și parteneri contractuali (cum sunt furnizorii de servicii de mentenanță și hosting, furnizori de servicii de comunicare), organizații internaționale, publicul larg (pentru datele ce trebuie publicate în temeiul legii).

IV. Transferuri de date

Ca regulă, datele membrilor nu sunt transferate în afara UE/SEE. În situații particulare, OAR poate utiliza furnizori/persoane împuternicite din afara SEE (SUA) sau care sunt deținute de o companie din SUA. În aceste situații, in cazuri limitative și izolate pot apărea transferuri de date în SUA. Aceste transferuri se fundamentează pe certificarea Data Privacy Framework. 

V. Drepturile persoanei vizate:

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, pe durata desfășurării contractului, precum și ulterior acestui moment în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile (deconturi, documente contabile și în raport cu interesele legitime ale OAR enunțate mai sus).

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor  cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor contractuali, ale colaboratorilor

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor contractuali, ale colaboratorilor


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale partenerilor contractuali, ale colaboratorilor și ale terților (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se poate realiza pentru mai multe scopuri în legătură cu raporturile contractuale. Astfel, în funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”.
 • art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte…”. Utilizăm datele de contact ale co-contractanților pentru a comunica în legătură cu orice probleme relevante legate de realizarea obligațiilor contractuale, pentru efectuarea plăților. Ne bazăm și în acest caz, pe acordul de a coopera pentru îndeplinirea acordului încheiat cu OAR, ca motiv pentru procesare.
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens), informarea membrilor despre activitățile organizației care poate presupune poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv procese-verbale ale forurilor de conducere.

Este necesară furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate.

II. Categorii de date prelucrate

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr. și cod numeric personal din CI;
 • denumirea societății, sediul, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, CUI;
 • informații bancare referitoare la contul persoanei vizate (IBAN, banca la care este deținut contul bancar);numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu OAR;
 • orice alte date de identificare puse la dispoziție de persoana vizată pe durata executării contractului, în măsura în care divulgarea acestor date de identificare este obligatorie prin lege;
 • imaginea și vocea, captate prin intermediul înregistrărilor video sau audio;
 • poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv pe canalele de comunicare OAR

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru următoarele categorii de destinatari: reprezentanții OAR, persoane invitate la ședințele forurilor (președinți de filiale, coordonatori de proiecte contractate de OAR, autori ai observațiilor pe transparența decizională etc), reprezentantul unei unități de cazare sau furnizor de servicii de transport, furnizori și parteneri contractuali (cum sunt furnizorii de servicii de mentenanță și hosting, furnizori de servicii de comunicare), organizații internaționale, publicul larg (pentru datele ce trebuie publicate în temeiul legii).

IV. Transferuri de date

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele persoanelor vizate nu sunt transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”).

V. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, pe durata existenței consimțământului, pe durata desfășurării contractului, precum și ulterior acestui moment în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile (documente finaciar-contabile), inclusiv dispozițiile referitoare la regulile de arhivare aplicabile și în raport cu interesele legitime ale OAR.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

4. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru soluționarea sesizărilor și petițiilor formulate de arhitecți și orice altă persoană, împotriva hotărârilor adoptate OAR sau de comisiile OAR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru soluționarea sesizărilor și petițiilor formulate de arhitecți și orice altă persoană, împotriva hotărârilor adoptate OAR sau de comisiile OAR


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale arhitecților și ale oricărei alte persoane care formulează sesizări și petiții împotriva hotărârilor adoptate de forurile de conducere ale OAR sau de comisiile OAR, (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se poate realiza pentru mai multe scopuri în legătură cu soluționarea sesizărilor și petițiilor făcute de arhitecți și oricare altă persoană, împotriva hotărârilor adoptate de forurile de conducere ale OAR sau de comisiile OAR. Astfel, în funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale reglementate de legislația aplicabilă. Astfel, toate solicitările, întrebările, petițiile, contestațiile formulate de arhitecți și de oricare alte persoane, care intră în competența OAR spre soluționare sunt gestionate prin prelucrarea unor date personale potrivit următoarelor prevederi legale:
  Art. 2 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
  (2)În exercitarea atribuțiilor sale, Ordinul are sarcina permanentă de a asigura:
  a)exercitarea competentă şi calificată a profesiei de către membrii săi;
  d)respectarea strictă a deontologiei profesionale și aplicarea de sancțiuni disciplinare împotriva membrilor săi;
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

Este necesară furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate, constând în soluționarea sesizărilor și petițiilor făcute de arhitecți sau de oricare alte persoane, împotriva hotărârilor adoptate de forurile de conducere ale OAR sau de comisiile OAR, în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul în care o persoană a formulat o solicitare sau o sesizare împotriva unui arhitect sau împotriva hotărârilor adoptate de forurile de conducere a OAR ori de comisiile OAR.

II. Categorii de date prelucrate

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr. și cod numeric personal din CI;
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar);
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația;
 • imaginea și vocea, captate prin intermediul înregistrărilor video sau audio din cadrul evenimentelor organizate de OAR online sau offline;
 • poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv pe canalele de comunicare OAR;
 • date privind sancțiunile disciplinare sau penale cu caracter profesional dispuse împotriva arhitecților membri.

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru următoarele categorii de destinatari: reprezentanții OAR, persoane invitate la ședințele forurilor (președinți de filiale, coordonatori de proiecte contractate de OAR, autori ai observațiilor pe transparența decizională etc), reprezentantul unei unități de cazare sau furnizor de servicii de transport, furnizori și parteneri contractuali (cum sunt furnizorii de servicii de mentenanță și hosting, furnizori de servicii de comunicare), organizații internaționale, publicul larg (pentru datele ce trebuie publicate în temeiul legii).

IV. Transferuri de date

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele persoanelor vizate nu sunt transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”).

V. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În procesul de analiză a cererilor, datele personale ale arhitecților pot fi analizate și de către terți (alte entități sau persoane) de al căror aviz depinde soluționarea unei cereri, ori a cărei implicare este prevăzută de lege. Documentele ce cuprind date personale ale arhitecților sunt arhivate pentru perioada prevăzută de lege, în condițiile de securitate.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la regulile de arhivare aplicabile și în raport cu interesele legitime ale OAR.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

5. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal datelor în cazul utilizatorilor site-urilor OAR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal datelor în cazul utilizatorilor site-urilor OAR


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului OAR, www.oar.archi (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul www.oar.archi și toate subsite-urile sale, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm pe această activitate de prelucrare a datelor prin interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și pentru îmbunătățirea acestuia.
În funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”, respectiv: pentru a beneficia de un anumite servicii online disponibile pe site-ul www.oar.archi și toate subsite-urile acestuia, pentru preferințele referitoare la utilizarea și gestionarea de cookies sau pentru abonarea la diverse informații disponibile pe site-ul www.oar.archi și toate subsite-urile acestuia.
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

II. Categorii de date prelucrate

 • adresa IP din care a fost accesat site-ul www.oar.archi și toate subsite-urile acestuia;
 • data, ora, minutul și secunda accesării site-ului www.oar.archi și a tuturor subsite-urile acestuia;
 • fișierele și locația accesate pe site-ul www.oar.archi și pe celelalte subsite-uri.

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru reprezentanții OAR.

IV. Transferuri de date

Ca regulă, datele persoanelor vizate nu sunt transferate în afara UE/SEE.

V. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Persoanele împuternicite sunt obligate la păstrarea confidențialității datelor de care iau la cunoștință în îndeplinirea obligațiilor contractuale care au ca obiect servicii profesionale de găzduire, întreținere, mentenanță, remediere a site-ului www.oar.archi și a subsite-urilor acestuia, servicii de furnizare soluții hardware și software pentru sistemele de operare sau alte aplicații, precum și programe necesare pentru toată infrastructura IT a Ordinului Arhitecților din România.

VI. Durata prelucrării datelor

Informațiile colectate pe site-ul www.oar.archi și pe celelalte subsite-uri ale acestuia sunt stocate pe o perioadă de 7 zile.

În cazuri speciale, OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, precum și în raport cu interesele legitime ale OAR. În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

De asemenea, preferințele privind utilizarea și gestionarea de cookies sau preferințele privind abonarea la anumite informații pot fi modificate în secțiunile dedicate pe www.oar.archi.

6. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru acordarea de ajutoare sociale nerambursabile în condițiile legii

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru acordarea de ajutoare sociale nerambursabile în condițiile legii


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se poate realiza pentru mai multe scopuri în legătură cu acordarea de ajutoare sociale (de sănătate sau de deces) nerambursabile în condițiile legii. Astfel, în funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”, respectiv în situațiile în care cererea de acordare a ajutorului social este formulată de către o altă persoană decât membrul care se află în nevoie, în numele acestuia.
 • art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR ” prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte…”.
 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ” reglementate de legislația aplicabilă, astfel:
  Art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
  (3) Ordinul, organizaţie de creatori, poate desfăşura şi alte activităţi, după cum urmează:
  l)acordă ajutoare financiare membrilor aflaţi în dificultate;
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: înregistrarea ședințelor forurilor de conducere ale OAR, îndeplinirea formalităților administrative în legătură cu membrii OAR, prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

II. Categorii de date prelucrate

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr și cod numeric personal din CI;
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar);
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația;
 • date medicale și financiare;
 • poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv procese-verbale ale forurilor de conducere.

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru următoarele categorii de destinatari: reprezentanții OAR, persoane invitate la ședințele forurilor (președinți de filiale, coordonatori de proiecte contractate de OAR, autori ai observațiilor pe transparența decizională etc), reprezentantul unei unități de cazare sau furnizor de servicii de transport, furnizori și parteneri contractuali (cum sunt furnizorii de servicii de mentenanță și hosting, furnizori de servicii de comunicare), organizații internaționale, publicul larg (pentru datele ce trebuie publicate în temeiul legii).

De regulă, OAR adoptă măsuri stricte în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs., sensibile, motiv pentru care accesul la date este restrâns.

IV. Transferuri de date

Ca regulă, datele membrilor nu sunt transferate în afara UE/SEE. În situații particulare, OAR poate utiliza furnizori/persoane împuternicite din afara SEE (SUA) sau care sunt deținute de o companie din SUA. In aceste situații, in cazuri limitative și izolate pot apărea transferuri de date în SUA. Aceste transferuri se fundamentează pe certificarea Data Privacy Framework.

V. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la regulile de arhivare aplicabile și în raport cu interesele legitime ale OAR.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

7. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal datelor în situația candidaților pentru calitatea de angajat al OAR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal datelor în situația candidaților pentru calitatea de angajat al OAR


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care își depun candidatura pentru calitatea de angajat al OAR (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

OAR folosește datele personale conținute în CV-urile pe care le primește pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul OAR.

În funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
 • art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: recrutări viitoare, prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

II. Categorii de date prelucrate

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr și cod numeric personal din CI,
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar)
 • datele personale incluse în CV-uri
 • informații privind educația și formarea
 • calificările profesionale și alte date asemănătoare
 • poze
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația
 • date privind sancţiunile disciplinare sau penale cu caracter profesional dispuse împotriva candidatului

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru reprezentanții OAR.

IV. Transferuri de date

Ca regulă, datele membrilor nu sunt transferate în afara UE/SEE.

V. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, pe durata desfășurării recrutării, precum și ulterior acestui moment în vederea contactării dvs., pentru diverse recrutări viitoare.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

8. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul candidaților la examenul de primire în profesie

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul candidaților la examenul de primire în profesie


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului OAR, www.oar.archi (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră pentru a procesa cererea formulată de dumneavoastră privind participarea la examenul de primire în profesia de arhitect, în condițiile legii.
În funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” (de exemplu, consimțământul acordat pentru realizarea unor statistici relevante pentru profesia de arhitect).
 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ” reglementate de legislația aplicabilă raporturilor de muncă;
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens prin intermediul înregistrărilor audio-video etc., (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

II. Categorii de date prelucrate

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr și cod numeric personal din CI,
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar)
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația
 • informații privind formarea profesională și alte informații asemănătoare
 • informații privind practica profesională și alte informații asemănătoare
 • poze, date video, înregistrări
 • date privind sancţiunile disciplinare sau penale cu caracter profesional dispuse împotriva arhitecţilor membri

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru reprezentanții OAR.

IV. Transferuri de date

Ca regulă, datele persoanelor vizate nu sunt transferate în afara UE/SEE.

V. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, pe durata existenței consimțământului, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la regulile de arhivare aplicabile și în raport cu interesele legitime ale OAR.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

9. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul proiectelor finanțate din timbrul arhitecturii

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul proiectelor finanțate din timbrul arhitecturii


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care formulează cereri de finanțare pentru proiectele finanțate din timbrul arhitecturii, ale persoanelor care fac parte din echipa de proiect sau sunt colaboratori (denumite în continuare “persoanele vizate”).
OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

OAR colectează și prelucrează datele personale ale solicitanților și persoanelor care care fac parte din echipa de proiect sau colaborează cu acestea pentru a soluționa cererile de finanțare pentru proiectele finanțate din timbrul arhitecturii, precum și pe toată desfășurarea proiectului în vederea verificării raportărilor și efectuării deconturilor.

Prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”; în funcție de scop putem solicita expres consimțământul dvs.,
 • art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR ” prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract ”. În baza acestui temei, OAR prelucrează datele pentru a administra relația contractuală cu persoanele vizate, a transmite comunicări către persoanele vizate, a realiza decontul.
 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale – legislația OAR și Legea 35/1994 alături de actele normative conexe
  Pentru derularea prelucrărilor pentru atingerea scopurilor menționate anterior care exced îndeplinirii obligațiilor legale, OAR își fundamentează prelucrările, în subsidiar, și pe art. 6 alin. 1 lit. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: informarea publicului despre finanțările pe care le acordă OAR, prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens).

II. Categorii de date prelucrate:

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr și cod numeric personal din CI,
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar)
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația
 • poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv pe canalele de comunicare OAR

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR obține date referitoare la persoanele vizate prin intermediul entității aplicante. Prin prezenta aceasta își asumă responsabilitatea informării persoanelor vizate și obținerii consimțământului necesar.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru următoarele categorii de destinatari: reprezentanții OAR, persoane invitate la ședințele forurilor (președinți de filiale, coordonatori de proiecte contractate de OAR, autori ai observațiilor pe transparența decizională etc), reprezentantul unei unități de cazare sau furnizor de servicii de transport, furnizori și parteneri contractuali (cum sunt furnizorii de servicii de mentenanta și hosting, furnizori de servicii de comunicare), organizații internaționale, publicul larg (pentru datele ce trebuie publicate în temeiul legii).

IV. Transferuri de date

Ca regulă, datele persoanelor vizate nu sunt transferate în afara UE/SEE.

V. Drepturile persoanei vizate

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, pe durata desfășurării contractului, precum și ulterior acestui moment în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la regulile de arhivare aplicabile și în raport cu interesele legitime ale OAR.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].

10. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru solicitările de informații despre arhitecți prin sistemul IMI, pentru eliberarea Certificatului de conformitate sau a Certificatului de conformitate și onorabilitate și pentru acordarea Atestatului de recunoaștere a calificării de arhitect

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru solicitările de informații despre arhitecți prin sistemul IMI, pentru eliberarea Certificatului de conformitate sau a Certificatului de conformitate și onorabilitate și pentru acordarea Atestatului de recunoaștere a calificării de arhitect


Având in vedere prevederile in vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor

Prezenta notă de informare detaliază modul în care Ordinul Arhitecților din România (denumit în continuare “OAR” sau “operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale arhitecților (denumite în continuare “persoanele vizate”).

OAR prelucrează datele personale ale persoanelor vizate în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

I. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este o aplicație software on-line securizată, gratuită, care poate fi accesată prin internet, dezvoltată de Comisia Europeană în cooperare cu statele membre, cu scopul de a le sprijini în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind schimbul de informații prevăzute în actele Uniunii Europene prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informații și asistența reciprocă.

IMI este utilizat în diverse domenii ale recunoașterii calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE) și supravegherii furnizorilor de servicii care activează la nivel transfrontalier (Directiva 2006/123/CE).

În cadrul schimburilor de informații prin intermediul rețelei IMI, OAR poate solicita informații Autorităților Competente din alte țări UE cu privire la calitatea de arhitect, în vederea procesării cererilor privind înscrierea în OAR a unui arhitect din țările UE, din Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană.

De asemenea, OAR colectează și preia datele arhitectului petent pentru a procesa cererile formulate de pentru acordarea Atestatului de recunoaștere a calificării de arhitect pentru înscrierea în OAR. Datele de contact sunt utilizate pentru a comunica cu solicitantul în legătură cu cererea și cu orice alte aspecte relevante legate de soluționarea cererii de recunoaștere a calificării de arhitect.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se poate realiza pentru mai multe scopuri. Astfel, în funcție de tipul de date, prelucrarea se poate realiza în conformitate cu unul dintre următoarele temeiuri:

 • art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ” reglementate de legislația aplicabilă (Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect) după cum urmează:
  Art. 6 din Legea nr. 184/2001
  (1)Ordinul Arhitecților din România este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene.
 • art. 6 alin. 1 lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: îndeplinirea formalităților administrative în legătură cu membrii OAR, prelucrarea datelor în scop statistic, apărarea drepturilor în instanță și asigurarea de probe în acest sens (inclusiv stocarea și arhivarea datelor în acest sens), informarea membrilor despre activitatea organizației.

Este necesară furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate, constând în verificarea calității de arhitect și înregistrarea arhitecților în cadrul OAR.

II. Categorii de date prelucrate

 • nume, prenume, domiciliu, serie, nr și cod numeric personal din CI,
 • informații bancare referitoare la contul membrului (IBAN, banca la care este deținut contul bancar)
 • numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondența cu organizația,
 • imaginea și vocea, captate prin intermediul înregistrărilor video sau audio
 • poze, videouri, înregistrări care pot fi incluse în materialele OAR, inclusiv pe canalele de comunicare OAR

Datele cu caracter personal sunt obținute, în principal, de la persoanele vizate. În anumite situații, OAR poate obține date referitoare la persoanele vizate și din alte surse precum autorități publice, petenți, organe judiciare.

III. Destinatarii datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, OAR poate dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pentru următoarele categorii de destinatari: reprezentanții OAR, persoane invitate la ședințele forurilor (președinți de filiale, coordonatori de proiecte contractate de OAR, autori ai observațiilor pe transparența decizională etc), reprezentantul unei unități de cazare sau furnizor de servicii de transport, furnizori și parteneri contractuali (cum sunt furnizorii de servicii de mentenanță și hosting, furnizori de servicii de comunicare), organizații internaționale, publicul larg (pentru datele ce trebuie publicate în temeiul legii).

IV. Transferuri de date

Ca regulă, datele membrilor nu sunt transferate în afara UE/SEE. În situații particulare, OAR poate utiliza furnizori/persoane împuternicite din afara SEE (SUA) sau care sunt deținute de o companie din SUA. In aceste situații, in cazuri limitative și izolate pot apărea transferuri de date în SUA. Aceste transferuri se fundamentează pe certificarea Data Privacy Framework.

V. Drepturile persoanei vizate:

 • dreptul la informare, constă în dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OAR;
 • dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține din partea OAR confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale ale sale;
 • dreptul la rectificare, constă în dreptul de a obține rectificarea de către OAR a datelor inexacte și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), constă în dreptul de a-i fi șterse sau anonimizate datele prelucrate, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, pentru o perioadă limitată de timp, perioadă în care OAR are obligația de a verifica exactitatea datelor și interesul legitim al prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, constă în dreptul de a-i fi furnizate informațiile privind datele sale într-o modalitate structurată, care facilitează transmiterea acestora către un alt operator;
 • dreptul la opoziție, constă în dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări, justificând motivele opunerii.
 • dreptul de a formula plângere, constă în dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Personalul angajat al OAR este obligat la păstrarea confidențialității datelor de care ia la cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

VI. Durata prelucrării datelor

OAR prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enunțate anterior, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la regulile de arhivare aplicabile și în raport cu interesele legitime ale OAR.

În urma împlinirii termenelor legale, OAR poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea în acord cu interesele sale legitime.

VII. Informații privind exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor de la capitolul V, precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa [email protected] sau [email protected].