Guvernul dezbate introducerea semnăturii electronice în construcții, arhitectură și urbanism

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

27 iulie 2020

Proiectul de OUG este în consultare interministerială

Ordinul Arhitecților din România, în calitate de promotor al acestei idei, salută demersul Guvernului României privind procesul de reglementare a cadrului general pentru utilizarea semnăturii electronice pe documentele și documentațiile elaborate și asumate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

Conform proiectului de OUG, aflat în prezent în consultare interministerială, Guvernul urmează să legifereze semnătura electronică pe documentele și documentațiile elaborate și asumate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, care se transmit autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări și autorizații, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic, cu semnătură olografă și ștampilă/parafă profesională.

CONDIȚII OBLIGATORII DOCUMENTE SEMNATE ELECTRONIC

În situația în care sunt elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizații și aprobări, documentele și documentațiile din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, piese scrise și desenate, trebuie să îndeplinească, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele condiții:

 • să fie prezentate integral în formă electronică;
 • să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;
 • să fie marcate cu marcă temporală calificată;
 • să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislația de specialitate pentru astfel de documente și documentații.

Documentele și documentațiile elaborate și asumate electronic au aceeași forță juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic și de tipul semnăturii aplicabile, respectiv olografă sau semnătură electronică bazată pe un certificat calificat.

ELIGIBILITATE DREPT DE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ ÎN CONSTRUCȚII, ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Arhitecții cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România potrivit Legii nr.184/2001 privind exercitarea și organizarea profesiei de arhitect, cu modificările și completările ulterioare, vor putea semna documentele prevăzute de lege în toate fazele de elaborare ale documentației tehnice, părți scrise și părți desenate, astfel:

 • prin semnătura olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate, în condițiile legii;
 • exclusiv cu semnătură electronică bazată pe un certificat calificat, emisă de prestatorii de servicii de încredere calificați, în condițiile legii, în acord cu evidențele oficiale ale autorității competente, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.

De asemenea, pot semna documentele prevăzute de lege în toate fazele de elaborare ale documentației tehnice, părți scrise și părți desenate, fie olograf, fie numai cu semnătură electronică bazată pe un certificat calificat, în condițiile menționate mai sus:

 • auditorii energetici pentru clădiri, verificatori de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier;
 • specialiștii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism, acordat de Registrul Urbaniștilor din România potrivit Legii nr. 350/2001;
 • specialiștii, experții și verificatorii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice atestați în condițiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 • inginerii elaboratori ai proiectelor sau părților din proiecte de specialitate din domeniul construcțiilor care se supun avizării și autorizării;
 • persoanele fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului care elaborează studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetări, studii de impact, proiecte de specialitate și altele asemenea, care se supun avizării și autorizării în procesele de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism și în procesele de avizare, autorizare și executare a lucrărilor de construcții.

Conform textului OUG, toate autoritățile administrației publice, instituțiile și entitățile împuternicite de lege să emită avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizații de construire sau să avizeze/aprobe documentațiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism vor fi obligate să primească documentațiile de specialitate în toate etapele prevăzute de lege în situația în care se depun în format electronic, semnate electronic, conform prezentei ordonanțe de urgență și să le arhiveze în condițiile legislației privind arhivarea electronică.

EMITEREA / MODIFICAREA SEMNĂTURII ELECTRONICE

Semnătura electronică urmează să fie emisă sau modificată după verificarea calității profesionale a solicitantului,  în baza documentelor specifice care atestă dreptul de semnătură sau de practică potrivit evidențelor oficiale deținute de :

 • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al verificatorilor de proiecte, experților tehnici și auditorilor energetici pentru clădiri;
 • Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al diriginților de șantier și al responsabililor tehnici cu execuția;
 • Ordinul Arhitecților din Romania, pentru verificarea dreptului de practică al arhitecților, conductorilor arhitecți, arhitecților de interior și urbaniștilor cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți;
 • Registrul Urbaniștilor din România, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al specialiștilor atestați în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism;
 • Institutul Național al Patrimoniului pentru specialiștii atestați/autorizați în domeniul monumentelor istorice;
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru autorizarea persoanelor pentru proiectarea și/sau executarea de instalații electrice și gaze naturale;
 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru autorizarea persoanelor pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției și cartografiei.

SUSPENDAREA SEMNĂTURII ELECTRONICE

La notificarea autorităților competente, ca urmare a suspendării sau încetării valabilității dreptului de semnătură sau de practică în condițiile legii, prestatorii de servicii de încredere calificați au obligația de a suspenda sau revoca specialistului respectiv dreptul de utilizare a semnăturii electronice.

Toate autoritățile competente cu gestionarea profesiilor reglementate au obligația să actualizeze în termen de 60 de zile actele subsecvente de punere în aplicare specifice.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență a Guvernului, Ministerul Lucrărilor Publicei și Autoritatea pentru Digitalizarea României vor elabora norme tehnice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun.