Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – modificări punctuale

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

La finalul anului 2017 au fost aduse modificări și completări punctuale la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, prin Legea nr. 273/2017 privind aprobarea OUG nr. 40/2017. Printre cele mai importante dintre acestea enumerăm:

 • Stabilirea competenței primarului general din Bucureşti, de a emite autorizații de construire, după solicitarea de către acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru următoarele categorii de lucrări:
 1. lucrări de construcţii pentru investiții ce se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în extravilan;
 2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcţii sau părți din construcţii împreună cu instalaţiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum şi alte construcţii, identificate în cadrul aceluiași imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001, republicată, imobile teren şi/sau construcţii amplasate în zone construite protejate, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, imobile teren şi/sau construcţii cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;
 3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii – inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
 • Stabilirea competenței primarilor sectoarelor din Bucureşti de a emite autorizații de construire, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor stabilite în competența primarului general, inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor şi siturilor, branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare.
 • În cazurile în care această modificare a competențelor de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare are loc în intervalul de timp cuprins între momentul emiterii certificatului de urbanism și solicitarea autorizaţiei, autoritatea publică ce primește competențele de emitere prevăzute de noua legislație va emite autorizaţia în baza certificatului de urbanism deja eliberat, aflat în termen de valabilitate.
 • Extinderea perioadei maxime de valabilitate a autorizației de construire la 24 de luni, precum și prevederea faptului că perioada de valabilitate se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor autorizate, de la data de începere a lucrărilor consemnată în înștiințarea făcută de investitor către autoritatea emitentă a autorizaţiei şi către Inspectoratul teritorial în construcţii. În cazul în care investitorul nu și îndeplinește această obligație de înștiințare și se constată că începerea lucrărilor s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.
 • Reglementarea dreptului de executare fără autorizaţie de construire, pentru:
  • lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare, lucrări care nu modifică structura de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor;
  • lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.

Reamintim că o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 40/2017 și de legea sa de aprobare, cum ar fi cele privind competența autorităţilor publice de emitere a autorizației de construire/ desființare și cea privind extinderea perioadei de valabilitate a autorizației, au fost prevăzute sub formulări similare și în cuprinsul OUG nr. 100/2016, ordonanță care a fost respinsă de Parlament în aprilie 2017. Ordinul Arhitecților din România a susținut aceste modificări și a avut o contribuție susținută la procesul legislativ de modificare a Legii nr. 50/1991, prin formularea și transmiterea de amendamente și observații.

Puteți consulta aici textul actualizat al Legii nr. 50/1991, republicată.