Primăria Municipiului București scoate la concurs șase posturi vacante de funcționari publici

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
PMB șase posturi vacante
Sursă: Facebook PMB

Primăria Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a șase posturi vacante din cadrul Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Direcția Urbanism – Serviciul de autorizare.

Funcțiile publice de execuție scoase la concurs sunt Expert, Clasa I, grad profesional superior (4 posturi) și Expert, Clasa I, grad profesional principal (2 posturi).

Tip funcție

Contract pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Condiţii de participare

Expert, Clasa I, grad profesional superior

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani.

Expert, Clasa I, grad profesional principal

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură;
 • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani.

Calendar concurs

 • Deadline depunere dosar: 12 iulie, ora 15:00.
 • Proba scrisă: 25.07, ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului București, bld. Regina Elisabeta nr. 47.
 • Interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Bibliografia

1. Constituţia României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea I, Partea a III-a, Partea a V-a, Partea VI – Titlul I şi Titlul II şi Partea a VII-a;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ – Zone Construite Protejate, aprobat prin HCGMB nr. 279/2000;
12. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG aprobat prin HCGMB nr. 269/2000.

Tematica

 • Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare
 • Reglementări privind administraţia publică locală
 • Reglementări privind proprietatea publică şi privată a statului
 • Reglementări privind funcţia publică
 • Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Reglementări privind amenajarea teritoriului şi urbanismului
 • Reglementări privind protejarea monumentelor istorice
 • Reglementări privind protecţia mediului
 • Reglementări privind regimul spaţiilor verzi

Depunere dosar de înscriere

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii până pe 12 iulie, ora 15:00, la Direcția Managementul Resurselor Umane, etajul 2, camera 246 C.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:

 • formularul de înscriere – tip;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate și a certificatului de căsătorie, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau, adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Informații suplimentare

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Ramona Nicoleta Albotica, expert, tel: 021.305.55.00, int. 2070/2071/2072, fax: 021.305.55.13, email:ramona.albotica@pmb.ro.

Pentru informații complete privind atribuțiile postului, formulare și proceduri, vă invităm să accesați ANUNȚUL POSTAT pe site-ul Primăriei Brașov.

Formular feedback arhitecți înscriși la concursuri pentru un post în administrația publică locală

Rugăm arhitecții care au participat / vor participa la un concurs pentru un post în administrația publică locală să completeze ACEST FORMULAR de FEEDBACK.