1
Ce este și cum se obține
2
Norme metodologice de acordare a DDS (2018)
3
Interviu acordare DDS
4
Calendar 2024 sesiuni interviu de acordare DDS
5
Recunoaștere calificări internaționale / drept de semnătură
2
Norme metodologice de acordare a DDS (2018)

Norme metodologice de acordare a DDS (2018)

Capitolul I: Dispoziții generale

ART. 1. Ordinul Arhitecților din România, denumit în continuare Ordinul, acordă dreptul de semnătură arhitecților din România, în condițiile Legii nr. 184/2001, republicată („Lege”).

ART. 2. Arhitecţii dobândesc drept de semnătură acordat de către Ordin, în condiţiile legii, dacă au exercițiul deplin al drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de experiență profesională practică, prevăzute de lege şi de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013, denumită în continuare Directiva.

ART. 3. În vederea dobândirii dreptului de semnătură, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege vor adresa Ordinului o cerere, însoțită de documentele prevăzute în prezentele Norme metodologice.

ART. 4. Evaluarea în vederea acordării dreptului de semnătură se va realiza de către Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură (“CNADS”), organism independent numit de către Consiliul naţional, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului.

ART. 5. CNADS va evalua cunoștințele, aptitudinile şi experiența profesională ale candidatului prin intermediul unui interviu și în urma analizei portofoliului de lucrări prezentat de candidat.

ART. 6. Ordinul organizează sesiuni de acordare a dreptului de semnătură cel puțin o dată la 3 luni, în conformitate cu prevederile ART. 11 alin. (7) din lege.

ART. 7. Obţinerea dreptului de semnătură de către arhitecţi și conductori arhitecți atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, în condiţiile legii

Capitolul ll: Recunoașterea dreptului de semnătură

ART. 8.Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European şi cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege referitoare la deținerea titlului de calificare şi exercitarea profesiei de arhitect şi care au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent vor dobândi drept de semnătură pe teritoriul României prin recunoașterea automată a acestui drept.

ART. 9.Cetățenii români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege referitoare la deținerea titlului de calificare şi exercitarea profesiei de arhitect şi care au drept de semnătură sau un drept echivalent pe teritoriul unuia dintre statele prevăzute la art. 8, vor dobândi la cerere drept de semnătură pe teritoriul României în aceleași condiții.

ART.10. Cetățenii altor state decât cele menționate la ART. 8, denumite în continuare state terțe, posesorii ai unor titluri oficiale de calificare în profesia de arhitect, vor putea dobândi drept de semnătură în România  în condiții de reciprocitate, stabilite prin convenții încheiate de statul român cu statele de origine ale acestora, cu respectarea cel puţin a condițiilor minime de formare în profesia de arhitect prevăzute de Directivă și de Lege. 

Capitolul lll: Dobândirea dreptului de semnătură

ART. 11.Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de Directivă și de Lege privind deținerea unui titlu de calificare şi exercitarea profesiei de arhitect, precum și persoanele care au dobândit titlul de conductor arhitect, în conformitate cu prevederile Legii, pot solicita dobândirea dreptului de semnătură în următoarele condiții:

a) Arhitecții/ conductorii arhitecți membri ai Ordinului care au îndeplinit cerințele privind efectuarea stagiului, în conformitate cu Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de semnătură;

b) Arhitecții/ conductorii arhitecți membri ai Ordinului care au dobândit o experiență de proiectare în arhitectură de minim 5 ani de la obţinerea titlului de arhitect;

c) Arhitecții/ conductorii arhitecți care au dobândit titlul de calificare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 184/2001;

d) Conductorii arhitecți cu drept de semnătură care au dobândit titlul de arhitect prin completarea studiilor;

e) Arhitecții /conductorii arhitecți care solicită redobândirea dreptului de semnătură în urma renunțării la exercitarea acestuia sau ca urmare a  retragerii acestuia.

ART. 12. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European şi cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege referitoare la deținerea titlului de calificare şi exercitarea profesiei de arhitect şi care nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state vor dobândi, la cerere, drept de semnătură pe teritoriul României  în aceleași condiții ca şi cetățenii români.

Capitolul IV: Documente necesare pentru solicitarea dreptului de semnătură

ART. 13.În vederea dobândirii dreptului de semnătură, solicitanții vor formula, prin intermediul Sistemului Informatic al OAR, denumit în continuare SIOAR, o cerere de înscriere la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură.

ART. 14.Solicitanții prevăzuți la ART. 11 lit. a) vor anexa cererii de înscriere următoarele documente:

a) copie carte de identitate sau pașaport;

b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare;

c) cazier judiciar;

d) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

e) copii ale contractului/ contractelor individuale de muncă sau extrase din Revisal privind perioada de stagiu;

f) recomandare /recomandări de la arhitectul/ arhitecții îndrumători;

g) portofoliul de lucrări prevăzut la Capitolul V;

h) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, conform ART. 23 lit. b).

ART. 15.Filialele teritoriale ale Ordinului vor asigura încărcarea în SIAOR a dovezilor de efectuare a stagiului cu cel puţin 25 de zile înainte de sesiunea de acordare a dreptului de semnătură.

ART. 16.Suplimentar față de documentele prevăzute la ART. 14, cetățenii români care au obținut titlul de calificare într-un stat al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, precum și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European şi Confederației Elvețiene care solicită obținerea dreptului de semnătură vor anexa un certificat privind recunoașterea calificărilor profesionale, conform Directivei 2005/36/CE, eliberat de autorităţile competente din statul de proveniență (Camere, Ordine, Uniuni etc. ale Arhitecţilor), în original şi traducere legalizată, care să ateste faptul că solicitantul deține acele titluri oficiale de calificare sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislaţiei europene în domeniu şi, după caz, faptul că a efectuat practica profesională (stagiu).

ART. 17.Solicitanții prevăzuți la ART. 11 lit. b) vor anexa cererii de înscriere următoarele documente:

a) copie carte de identitate sau pașaport;

b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare;

c) documente care atestă exercitarea profesiei timp de minimum 5 ani;

d) o recomandare acordată de arhitectul/ arhitecții cu care au colaborat în decursul activității profesionale;

e) cazier judiciar;

f) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

g) portofoliul de lucrări prevăzut la Capitolul V;

h) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, conform ART. 23 lit. b).

ART. 18.Solicitanții prevăzuți la ART. 11 lit. c) vor anexa cererii de înscriere următoarele documente:

a) copie carte de identitate sau pașaport;

b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare;

c) o recomandare acordată de arhitectul/ arhitecții cu care au colaborat în decursul activității profesionale;

d) cazier judiciar;

e) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

f) portofoliul de lucrări prevăzut la Capitolul V;

g) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, conform ART. 23 lit. b).

ART. 19.Solicitanții prevăzuți la ART. 11 lit. d) vor anexa cererii de înscriere următoarele documente:

a) copie carte de identitate sau pașaport;

b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare în profesia de arhitect;

c) documente care atestă exercitarea profesiei de conductor arhitect cu drept de semnătură pe o perioadă de minimum 3 ani;

d) cazier judiciar;

e) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

f) portofoliul de lucrări prevăzut la Capitolul V;

g) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, conform ART. 23 lit. b).

ART. 20.Solicitanții prevăzuți la ART. 11 lit. e) vor anexa cererii de înscriere următoarele documente:

a) copie carte de identitate sau pașaport;

b) copie conformă cu originalul a titlului de calificare;

c) cazier judiciar;

d) curriculum vitae succint, 1-2 pagini;

e) dovada achitării taxei pentru interviu în situația plății în contul bancar al OAR, conform ART. 23 lit. b).

ART. 21.Pentru actele emise în alte țări se vor prezenta și traduceri legalizate.

ART. 22.În cazul în care documentele prevăzute la ART. 14 – 20 se află deja în contul personal din SIOAR al solicitantului, acesta va asigura verificarea și după caz, actualizarea acestora.

ART. 23.Taxa de interviu va fi stabilită de Consiliul național și se va achita de solicitant până la data susținerii interviului, după cum urmează:

a) online, prin intermediul SIOAR;

b) prin transfer bancar, în contul Ordinul Arhitecţilor din România, cod fiscal 14083510, IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 – BRD – Sucursala Academiei;

c) la Casieria Ordinului.

Capitolul V: Portofoliul de lucrări

ART. 24. 

 1. Candidații vor depune în SIOAR și vor prezenta la data susținerii interviului pentru acordarea dreptului de semnătură, un portofoliu compus dintr-un număr de lucrări, ilustrând acoperirea următoarelor misiuni de bază în proiectare:
  a) Analiză context urbanistic și legislativ
  b) Temă de proiectare – formulare preliminară și amendamente
  c) Abordarea conceptuală
  d) Ilustrare de temă – etapa anteproiect
  e) Tema pentru specialități
  f)  DTAC
  g) PT
  h) Detalii de execuție
  i)  Antemăsurătoare cu indicarea producătorilor, produselor și furnizorilor
  j)  Planificarea desfășurării execuției – grafic de execuție lucrări
  k) Urmărire de șantier
 2. Opțional pot fi prezentate materiale referitoare la:
  a) Managementul de proiect
  b) Bugetare proiect
 3. Lucrările de restaurare  incluse în portofoliu vor avea in completare:
  a) Studiu istoric
  b) Diagnoza
  c) Etapele de intervenție
 4. Candidații pot prezenta lucrări personale neîndrumate, studii individuale, concursuri de arhitectură sau alte asemenea, care să argumenteze suplimentar capacitatea de a răspunde cerințelor enunțate pe fișa de interviu.
 5. Fiecare piesă din portofoliu va fi prezentată în forma tipărită, în formatul în care a fost concepută, dar pliată până la dimensiunile A4 sau A3.

ART. 25. 

 1. În cazul candidaților care au finalizat stagiul, lucrările incluse în portofoliu vor putea fi prezentate fie în original purtând semnătura candidatului și semnătura și parafa arhitectului îndrumător, fie în copie cu parafa și semnătura arhitectului îndrumător purtând mențiunea „pentru candidatul…..”.
 2. Participarea arhitecților la proiecte poate fi confirmată printr-o listă semnată de arhitectul îndrumător, cu ștampila firmei sau cu antetul acesteia. 

ART. 26.Pentru solicitanții prevăzuți la ART. 11 lit. b) și c)  lucrările incluse în portofoliu vor fi menționate în recomandarea acordată de arhitectul/ arhitecții cu care au colaborat în decursul activității profesionale.

ART. 27.Portofoliile de lucrări vor fi susținute potrivit reglementărilor specifice proiectării de arhitectură şi a legislaţiei în vigoare în România, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, Legea nr. 114/1996 privind locuința, normative, standarde etc.

ART. 27.Forma tipărită a portofoliilor de lucrări ale tuturor solicitanților de drept de semnătură se va restitui solicitanților imediat după sesiune, iar cea în format electronic vor rămâne în arhiva CNADS pe o perioadă de un an.

Capitolul VI: Desfășurarea interviului

ART. 29.Interviul va fi susținut în fața unei comisii a CNADS formate din minimum 3 membri, denumită în continuare comisie.

ART. 30.Şedinţele comisiei nu sunt publice.

ART. 31.La ședințele comisiei pot participa ca invitați, cu acordul candidatului și fără a interveni în procedura de interviu, reprezentanți ai școlilor de arhitectură sau ai filialelor teritoriale ale Ordinului, responsabili de stagiu din cadrul filialelor Ordinului, precum și persoane care realizează studii și analize sociologice.

ART. 32.OAR nu poate face public conținutul portofoliilor fără acordul candidatului și, după caz, a îndrumătorului acestuia, nici parțial, nici în integralitatea sa. 

ART. 33.În cadrul interviului, candidatul va prezenta, explica și argumenta parcursul profesional pe baza următoarelor:

a) CV-ului profesional;

b) portofoliului de lucrări cu referire la cunoașterea și parcurgerea misiunilor de bază în proiectele prezentate.

ART. 34.În cadrul interviului și pe baza elementelor din portofoliu, comisia va mai lua în considerare pentru evaluare:

a) mediul de proiectare în care candidatul și-a desfășurat stagiatura și configurarea propriului parcurs în raport cu mediul de lucru, înțelegerea contextului profesional;

b) capacitatea de sinteză critică asupra portofoliului prezentat;

c) elemente de cultură profesională de bază, regăsite în și/sau în relație cu portofoliul prezentat,  discursul și cadrul de referințe profesionale (teoretice sau practice) ale candidatului, analiza contextului și discursul arhitectura-referențial;

d) nivelul de cunoaștere a responsabilităților profesional-tehnice, legislative, manageriale, culturale ce îi vor reveni odată cu dobândirea dreptului de semnătură.

Capitolul VII: Deliberarea comisiei și comunicarea rezultatelor

ART. 35.După interviu, comisia va delibera și va sintetiza concluziile în fișa de interviu în care subpunctele menționate sunt principalele criterii de evaluare pentru care se vor acorda note de la 1 la 10.

ART. 36.În vederea promovării, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6 pentru fiecare criteriu.

ART. 37.Pe aceeași fișă comisia va consemna și recomandările privind dezvoltarea profesională viitoare a candidatului.

ART. 38.După deliberare comisia va prezenta candidatului concluziile interviului și îi va înmâna un exemplar din fișa de interviu pe care acestea sunt înregistrate.

Capitolul VIII: Finalizarea procedurii de acordare a dreptului de semnătură

ART. 39.Certificatele de dobândire a dreptului de semnătură se redactează prin grija Secretariatului Ordinului şi se semnează de către Preşedintele Ordinului, în maxim 30 de zile de la data sesiunii.

ART. 40.Candidații pot depune contestații privind respectarea procedurii de desfășurare a interviului pentru acordarea dreptului de semnătură la secretariatul Ordinului, în termen de trei zile lucrătoare de la anunțarea oficială a rezultatelor, conform programului anunțat.

ART. 41.Nu se pot formula contestații cu privire la modalitatea de evaluare a comisiei sau punctajul acordat, sub sancțiunea respingerii acestora ca inadmisibile.

ART. 42.Contestațiile vor fi soluționate într-un interval de cel mult 30 zile de către o comisie a CNADS formată din 3 membri, alții decât cei care au participat la evaluarea candidatului.

Capitolul IX: Dispoziții finale și tranzitorii

ART. 43.Prezentele norme metodologice intră în vigoare începând cu data de 1 august 2018.

ART. 44.Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică solicitanților de drept de semnătură care au început stagiul, respectiv exercitarea neîndrumată a profesiei, după data intrării în vigoare a acestora.

ART. 45.Solicitanților care au început stagiul, respectiv exercitarea neîndrumată a profesiei, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, li se vor aplica prevederile legale în vigoare la data începerii acestora.

Anexe

Urmează
3 Interviu acordare DDS