1
Ce este și cum se efectuează
2
Norme metodologice privind efectuarea stagiului
3
OAR Young
4
Interviuri cu membrii CNADS
5
Broșura: Ce este și cum se efectuează STAGIUL?
6
Analiza rezultatelor sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură
2
Norme metodologice privind efectuarea stagiului

Norme metodologice privind efectuarea stagiului

NORME METODOLOGICE PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ – 2018

Argument general

Revizuirea Normelor Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură survine după trecerea a șaptesprezece ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din România (Ordinul) și a nouă ani de organizare a stagiului profesional în condițiile normelor metodologice în vigoare.

Experiența acumulată în acest domeniu, precum și evoluția organizației și a profesiei în general impun recalibrarea formării profesionale continue. Reevaluarea stagiului profesional în vederea dobândirii dreptului de semnătură constituie un prim pas, fundamental, spre acest obiectiv.

Poziționarea stagiului în contextul strategiei organizaționale a Ordinului este esențială. Obiectivul principal al activității de formare profesională continuă este creșterea calității arhitecturii, inclusiv prin practicarea responsabilă și competentă a profesiei. Prima etapă a acestei activități, stagiul sau calificarea prin practică prelungită, se validează de către Ordin.

Evaluarea finală este doar punctul de încheiere al demersului de calificare profesională. Accentul eforturilor organizației trebuie pus pe parcursul de calificare al arhitectului stagiar. Normele metodologice revizuite propun o asistare mult mai consistentă pe parcursul stagiului.

Dificultățile actuale în efectuarea stagiului sunt datorate atât contextului economic general, cât și pieței de arhitectură. Implicit devin necesare condiții flexibile de stagiu și încurajarea unor modalități alternative de calificare profesională. Prezentele norme metodologice promovează deschiderea spre domenii de specialitate în arhitectură sau conexe arhitecturii, spre stagiul în străinătate sau în administrația publică, cât și spre voluntariatul profesional.

Ordinul definește niveluri de competență și promovează responsabilitatea arhitectului față de societate – în practica sa profesională – și față de sine – în dezvoltarea sa personală.

Art. 1. Stagiu. Definiţie şi scop

(1)        Stagiul este perioada de tranziție între formarea academică a arhitectului și practica sa profesională autonomă și responsabilă.

(2)        Stagiul este un proces structurat, coordonat și supervizat de Ordin, destinat să întărească și să completeze cunoștințele, aptitudinile, judecata, disciplina și integritatea profesională a arhitectului, premergător obținerii dreptului de semnătură.

(3)        Stagiul se desfășoară sub îndrumarea și supravegherea unui arhitect cu drept de semnătură, cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani, ales de arhitectul stagiar, denumit în continuare îndrumător de stagiu.

(4)        Îndrumătorul de stagiu se angajează să formeze arhitectul stagiar, în funcție de interesul profesional al acestuia.

(5)        Pe parcursul stagiului, arhitectul stagiar va trebui să practice Misiunile Arhitectului pentru a fi în măsură să-și asume personal și independent responsabilitatea profesională și să ofere un nivel cât mai înalt de calitate a serviciilor de arhitectură.

(6)        Deși competențele necesare practicării profesiei de arhitect pot fi dezvoltate prin prestarea tuturor misiunilor arhitectului, este considerată drept minim necesară parcurgerea misiunilor de bază, așa cum sunt acestea definite în Misiunile Arhitectului din cadrul Sistemului de Informații asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură (SIC), aprobate prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului:

 1. Etapa preliminară (asimilată Anteproiect 1.1)
  1.1 Tema pentru ofertare
  1.2. Oferta economică
  1.3 Acceptarea ofertei și încheierea contactului de proiectare
  1.4  Analiza contextului urbanistic, tehnic și legislativ
   
 2. Etapa pregătitoare (asimilată Anteproiect 1.2)
  2.1. Tema preliminară de proiectare
  2.2. Documente și studii necesare
  2.3. Specialiști necesar a fi implicați în elaborarea proiectului
  2.4. Ilustrarea de temă
  2.5. Bugetare costuri investiție
  2.6. Planificarea desfășurării investiției
  2.7. Releveu
   
 3. Etapa concept (asimilată Anteproiect 1.3)
  3.1. Conceptul general și de arhitectură
  3.2. Planificarea desfășurării investiției
   
 4. Etapa proiect definitiv (asimilată Anteproiect 1.4)
  4.1. Tema detaliată (definitivă)
  4.2. Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic
  4.3. Planificarea desfășurării investiției
  4.4. Teme pentru realizarea proiectelor de specialitate
  4.5. Coordonarea preliminară a proiectului
   
 5. Etapa proiect pentru autorizare (Documentația Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții – DTAC; Documentația Tehnică pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Demolare – DTAD; Documentația Tehnică de Organizare a Execuției Lucrărilor – DTOE)
  5.1. Proiectarea pentru autorizare
  5.2. Estimarea costurilor de construcție
   
 6. Etapa proiect pentru evaluare/ofertare (asimilată Proiect Tehnic)
  6.1. Proiectarea tehnică
  6.2. Coordonarea tehnică a proiectelor de specialitate 
   
 7. Etapa proiect pentru execuție (asimilată etapei de Detalii de Execuție)
  7.1. Proiectarea de detaliu
  7.2. Coordonarea de detaliu a proiectelor
  7.3. Plan de sănătate și securitate în muncă (SSM)
   
 8. Etapa de asistență la execuție
  8.1. Participarea la fazele determinante
  8.2. Supravegherea modalității de executare a lucrărilor
  8.3. Project management
  8.4. Recepția la terminarea lucrărilor
  8.5. Punerea în funcțiune/darea în folosință

(7)        Prin parcurgerea misiunilor, stagiul trebuie să asigure antrenarea arhitectului stagiar în dezvoltarea tuturor competențelor care caracterizează și structurează practica profesională independentă, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. Aceleași domenii de competență sunt recunoscute și dezvoltate unanim de Adunarea Generală a Uniunii Internaționale a Arhitecților în Acordul UIA privind Standardele Recomandate de Profesionalism în Practica de Arhitectură. Pentru operativitate în procesul de stagiu, cele 11 domenii de competențe prevăzute de Directiva 2005/36/CE, respectiv 16 domenii de competențe, abilități și cunoștințe cuprinse în Acordul UIA (Anexa nr.2), au fost regrupate în șapte domenii de competență:

a)  domeniul competențelor doctrinare – acest domeniu reunește acele competențe care ating fundamentele sistemice ale arhitecturii și domeniilor conexe, la nivelul esteticii, istoriei și teoriei arhitecturii dar și ale domeniilor conexe, al artelor frumoase și influenței acestora în arhitectură și reciproc;

b)  domeniul competențelor tehnice – în sensul cel mai larg, acest domeniu cuprinde pe lângă deprinderile tehnice intrinseci și înțelegerea problemelor de structură și inginerie asociate construirii clădirilor, stăpânirea fizicii construcțiilor și tehnologiilor de climat interior, corelarea cu documente normative, cercetarea-investigarea și cunoașterea industriilor asociate care pot furniza soluții, a organizațiilor, precum și reglementări și proceduri tehnice, dezvoltarea creativității în tehnica construirii, bazată pe cunoașterea comprehensivă a disciplinelor și tehnicilor de construcție;

c)  domeniul competențelor ecologice – se regăsesc toate elementele care contribuie la caracterul durabil al dezvoltării, atât în ceea ce privește proiectarea sustenabilă ecologic, cât și acțiuni concertate, țintite spre conservarea și reabilitarea mediului;

d)  domeniul competențelor relaționale – sunt reunite competențele determinate în primul rând de relațiile din rețea, fie că se regăsesc în planificare urbană, în relația oameni-clădiri sau clădiri-context, în raportarea la scara umană, sau se adresează rolului arhitectului în societate, temelor de proiectare care iau în considerare factorii sociali în corelarea cu reglementările normative, competențe care conferă înțelegerea profundă a responsabilității arhitectului față de valorile umane, sociale, culturale, urbanistice, arhitecturale și de patrimoniu;

e)  domeniul competențelor manageriale – competențele de management și leadership sunt uneori mai puțin evidente, dar se manifestă practic în toate activitățile arhitectului contemporan, atât în cercetarea/ investigarea și elaborarea temei, corelarea cu reglementări și normative, organizații și proceduri, coordonarea și corelarea cu specialitățile conexe, cunoașterea comprehensivă a disciplinelor și tehnicilor de construcție, însoțirea procesului de la proiect la construcție, stăpânirea structurilor procesului de livrare a construcției, managementul de proiect;

f)  domeniul competențelor economice – domeniul reunește aptitudini de corelare a costurilor cu cerințele definite, cunoștințe despre modalitățile de finanțare a proiectului, controlul costurilor și cunoașterea structurilor procesului de livrare a construcției;

g)  domeniul competențelor juridice – acest domeniu cuprinde atât competențele de înțelegere și formulare a principiilor contractuale, aptitudini de negociere a clauzelor, cât și cunoașterea ierarhiei actelor normative, prevalenței unor prevederi juridice asupra altora, a unor principii de drept cu ajutorul cărora gestionarea structurilor procesului de livrare a construcției sau relaționarea instituțională sau socială este așezată pe baze stabile, comune, recunoscute.

Art. 2. Înscrierea arhitecţilor stagiari în Ordin

(1)        În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul se va înscrie în filiala teritorială a Ordinului în a cărei rază își are domiciliul, în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

(2)        Durata stagiului se va calcula de la momentul în care arhitectul stagiar se înscrie în Ordin și depune contractul individual de muncă și convenția de stagiu în baza cărora se realizează stagiul, în conformitate cu prezenta metodologie.

(3)        Ordinul ține Registrul Arhitecților Stagiari. Arhitectul stagiar va fi înscris în Registrul Arhitecților Stagiari al filialei de domiciliu pe întreaga perioadă a stagiului.

(4)        Înscrierea arhitectului stagiar în Ordin și în Registrul Arhitecților Stagiari implică atât plata cotizației anuale, cât și respectarea angajamentului său de a efectua stagiul profesional.

(5)        În toate înscrisurile profesionale, arhitectul stagiar va putea utiliza abrevierea “arh. stag.”.

ART.3. Localizarea stagiului

(1)        Arhitectul stagiar își poate efectua stagiul atât în aria geografică de acoperire a filialei de domiciliu (filiala de apartenență) cât și în afara acesteia. 

(2)        În cazul efectuării stagiului în altă arie geografică decât cea a filialei de apartenență, pentru a facilita participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și la serviciile de asistare și raportare a stagiului, acesta poate solicita detașarea la filiala-gazdă, pe teritoriul căreia își efectuează stagiul.

(3)        Desfășurarea stagiului în condițiile prevăzute de alin. (2) necesită două niveluri de gestiune din partea filialelor teritoriale ale Ordinului:

a)  componenta administrativă va fi gestionată la filiala în cadrul căreia este înscris (pe raza căreia domiciliază) – înscriere, plata cotizației, alte acțiuni administrative;

b)  componenta de monitorizare și raportare pe parcurs a stagiului, va fi gestionată de filiala-gazdă, respectiv cea la care arhitectul stagiar a solicitat detașarea și în care acesta își desfășoară activitatea, alături de îndrumătorul său.

(4)        În cuprinsul prezentelor norme metodologice, cu excepția unor specificări contrare, toate referirile la responsabilul de stagiu vor fi interpretate ca desemnând responsabilul de stagiu din filiala în care se desfășoară efectiv stagiul în condițiile prevăzute de alin. (1).

Art. 4. Obiectivul şi durata stagiului

(1)        Obiectivul stagiului este asigurarea parcurgerii Misiunilor Arhitectului și dezvoltarea competențelor ce caracterizează și structurează practica profesională independentă, indicate în ART. 1.

(2)        Responsabilitatea principală pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1) revine arhitectului stagiar.

(3)        Durata minimă a stagiului profesional este de 24 (douăzeci și patru) de luni, activitate cu normă întreagă.

(4)        Stagiul este raportat în module de minimum șase luni.

(5)        Compunerea unui modul din intervale de stagiu mai scurte poate fi aprobată de responsabilul de stagiu, păstrând obligativitatea raportării activității desfășurate pe parcursul a câte șase luni cumulate, deodată.

(6)        Durata stagiului poate fi prelungită la cererea arhitectului stagiar, cu câte 3 luni, în cazul în care acesta nu a acoperit Misiunile Arhitectului și/ sau nu a atins nivelul de dezvoltare a competențelor ce caracterizează și structurează practica profesională independentă în decursul a 24 luni sau în cazul în care arhitectul stagiar dorește să își extindă experiența într-unul din domeniile de competență prevăzute la ART. 1.

(7)        La încheierea duratei minime a stagiului profesional, arhitectul stagiar este înscris automat în secțiunea „arhitect fără drept de semnătură”, dacă nu a solicitat prelungirea duratei de stagiu.

(8)        Evaluarea în vederea acordării dreptului de semnătură se va desfășura în aceleași condiții pentru toți aplicanții.

Art. 5. Efectuarea stagiului

(1)        Pe toată perioada stagiului, arhitectul stagiar își va desfășura activitatea profesională ca salariat în cadrul biroului de arhitectură sau al societății comerciale având ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară activitatea, ca titular, asociat, administrator sau angajat, îndrumătorul său de stagiu.

(2)       Stagiul se va realiza sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, cu practica de minimum 5 ani, care este acceptat de către responsabilul de stagiu.

(3)        Relația de subordonare a stagiarului față de îndrumătorul de stagiu constituie o condiție sine qua non pentru asimilarea și dezvoltarea eticii profesionale.

(4)        Stagiul este o activitate cu normă întreagă, respectiv de 40 de ore pe săptămână. În cazul efectuării stagiului ca normă fracționată, conform legii, durata stagiului crește prin multiplicare cu factorul corespunzător.

(5)        Pe durata stagiului, se recomandă alocarea unui număr de cel puțin 8 ore/ lună pentru desfășurarea de activități de formare profesională specifice, precum participări la conferințele de stagiu sau cursuri de formare profesională, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor administrative de autoevaluare și raportare.

Art. 6. Modificarea desfăşurării stagiului

(1)        Pe parcursul desfășurării stagiului, arhitectul stagiar poate schimba angajatorul, îndrumătorul de stagiu și implicit localizarea geografică unde se efectuează stagiul.

(2)        Orice modificare în ceea ce privește condițiile de desfășurare a stagiului trebuie anunțată de către arhitectul stagiar la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile.

Art. 7. Suspendarea stagiului

(1)        Stagiul poate fi suspendat la cererea arhitectului stagiar sau ca urmare a suspendării contractului individual de muncă al acestuia, conform prevederilor Codului Muncii.

(2)        Stagiul va fi suspendat din oficiu de către filiala în cadrul căreia se efectuează stagiul, în cazul în care stagiarul nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 8. Stagiul în alte state europene

(1)        Stagiul se poate efectua integral sau parțial în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European (SEE) sau în Confederația Elvețiană, numai cu acordul prealabil al responsabilului de stagiu.

(2)        Cererea pentru aprobarea efectuării stagiului în condițiile alin. (1) trebuie să cuprindă datele necesare verificării de către responsabilul de stagiu, a conținutului stagiului, precum și a competenței, onorabilității și angajamentului de îndrumare ale îndrumătorului de stagiu, respectiv: numele complet al îndrumătorului, organizația profesională din care face parte, numărul de înregistrare ca membru (similar TNA) și data înregistrării, calitatea/ rolul în cadrul companiei angajatoare.

Art. 9. Stagiul în domenii de specialitate sau conexe

1)         Arhitectul stagiar va fi responsabil pentru parcurgerea tuturor Misiunilor Arhitectului, putând desfășura, pe lângă activități în domeniul proiectării de arhitectură și activități într-unul din următoarele domenii de specialitate sau conexe:

a)  urbanism și/sau peisagistică – domeniu de specialitate în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod autonom și responsabil necesită o atestare profesională suplimentară diplomei de studii;

b)  conservarea patrimoniului cultural (în birouri/ateliere de restaurare) – domeniu de specialitate în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod autonom și responsabil necesită o atestare profesională suplimentară diplomei de studii;

c)  inginerie civilă – domeniu conex în cadrul căruia exercitarea profesiei în mod autonom și responsabil necesită obținerea unei diplome de studii superioare specifice.

(2)        Efectuarea parțială a stagiului în domeniile conexe prevăzute la alin. (1) se va realiza cu acordul prealabil al responsabilului de stagiu și în condițiile Legii nr. 184/2001, republicată.

(3)        Durata totală a stagiului efectuat în domenii de specialitate sau conexe nu poate depăși 12 (douăsprezece) luni.

(4)        În vederea obținerii dreptului de semnătură, arhitectul stagiar care a efectuat parțial stagiul în domenii conexe va trebui să efectueze echivalentul până la totalul minim de 24 (douăzeci și patru) de luni, în condițiile generale de stagiu, respectiv în domeniul proiectării de arhitectură.

Art. 10. Reducerea duratei de efectuare a stagiului

(1)        Arhitectul stagiar care a dobândit experiență profesională neîndrumată în administrația publică, în baza unui contract individual de muncă, poate solicita reducerea perioadei de stagiu, în condițiile legii.

(2)        Arhitectul stagiar care a obținut o diplomă de doctor în domeniu poate solicita reducerea perioadei de stagiu, în condițiile legii.

(3)        Arhitectul stagiar care a dobândit experiență în cadrul unor activități de voluntariat în oricare dintre domeniile acceptate pentru stagiu, poate solicita reducerea perioadei minime de stagiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat și ale Legii nr. 184/2001, republicată.

(4)        Activitățile de voluntariat pot avea loc în țară și în afara țării, cu respectarea suplimentară a prevederilor ART. 8.

(5)        În cazul reducerii perioadei de stagiu, potrivit alin. (1)-(4), în vederea obținerii dreptului de semnătură, arhitectul stagiar va efectua echivalentul de până la totalul minim de 24 (douăzeci și patru) de luni de stagiu, în condițiile generale de stagiu, respectiv în domeniul proiectării de arhitectură.

Art. 11. Cursuri de pregătire şi formare în stagiu

(1)        Participarea activă la cel puțin o conferință de stagiu pe an organizată de Ordin și/sau filialele sale este obligatorie pentru arhitectul stagiar.

(2)        Participarea activă la alte cursuri sau conferințe profesionale care să completeze dezvoltarea competențelor obligatorii ale practicii profesionale, indicate la ART. 1, se face la inițiativa arhitectului stagiar.

Art. 12. Asigurarea îndrumării profesionale

(1)        Arhitectul stagiar își alege liber îndrumătorul de stagiu, în funcție de opțiunea personală și interesele sale profesionale, în condițiile prezentelor norme metodologice.

(2)        Îndrumătorul de stagiu își asumă în mod gratuit angajamentul de îndrumare a arhitectului stagiar, inclusiv obligația de a îndeplini formalitățile administrative ce decurg din acest angajament.

Art. 13. Convenţia de stagiu

(1)        În vederea efectuării stagiului, arhitectul va încheia cu îndrumătorul de stagiu o convenție de stagiu (Anexa nr.4), în trei exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar și unul pentru filiala Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiu.

(2)        Convenția de stagiu va prevede drepturile și obligațiile specifice ale părților în cadrul stagiului.

Art. 14. Contractul de muncă al stagiarului

(1)        Se recomandă includerea unor clauze specifice de stagiu prevăzute în Anexa nr .3 la prezentele norme metodologice, în cadrul contractului individual de muncă încheiat între arhitectul stagiar și angajatorul său.

(2)        Clauzele specifice de stagiu prevăd drepturi și obligații suplimentare ale arhitectului stagiar și ale angajatorului său, în vederea îndeplinirii cerințelor legale și regulamentare pentru acordarea dreptului de semnătură.

(3)        În conformitatea cu prevederile ART. 17 alin. (6) din Codul Muncii, Ordinul și filialele sale teritoriale pot asista arhitectul stagiar la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, în vederea stabilirii clauzelor specifice de stagiu.

Art. 15. Îndatoririle arhitectului stagiar

(1)        Pe durata stagiului, arhitectul stagiar are următoarele obligații:

a)  să respecte toate îndatoririle prevăzute în Convenția de stagiu (Anexa nr.4) precum și în contractul individual de muncă;

b)  să depună la filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, rapoartele de stagiu (Anexa nr.7) și celelalte documente de stagiu stabilite prin prezentele norme metodologice și alte dispoziții legale în materie, în termenul stabilit.

c)  să înștiințeze filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, despre orice schimbare care intervine în derularea stagiului, inclusiv privind suspendarea, finalizarea sau modificarea condițiilor de stagiu;

d)  să frecventeze cursurile şi conferinţele organizate de Ordin și de filialele sale teritoriale dedicate pregătirii stagiarilor, care vor cuprinde expuneri asupra legislaţiei specifice domeniului proiectării şi construcţiei, asupra modului de aplicare în practică a acesteia sau vor prezenta şi detalia modul de organizare a procesului de proiectare.

Art. 16. Îndatoririle îndrumătorului de stagiu

(1)        Îndrumătorul de stagiu semneazî convenţia de stagiu alături de arhitectul stagiar. 

(2)        Se recomandă ca numele îndrumătorului de stagiu să fie prevăzut în contractul individual de muncă încheiat între arhitectul stagiar și angajator.

(3)        Îndrumătorul de stagiu va avea următoarele obligații:

a)  să urmărească personal desăvârșirea formării arhitectului stagiar determinând participarea acestuia la realizarea proiectului de arhitectură în toate fazele, de la concepție, la recepția lucrărilor, cuprinzând inclusiv realizarea demersurilor  administrative și la urmărirea pe șantier a execuției (enumerarea fiind ne-exhaustivă);

b)  să îndrume arhitectul stagiar în spiritul și respectul deontologiei profesionale;

c)  să informeze cu obiectivitate și corectitudine responsabilul de stagiu, asupra parcursului și a comportamentului profesional al arhitectului stagiar și asupra modului în care acesta și-a îndeplinit misiunile încredințate;

d)  să valideze prin contrasemnare raportul de stagiu (Anexa nr.7) pe care arhitectul stagiar este obligat să îl transmită filialei teritoriale a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, precum și orice alte documente pentru care Ordinul solicită conformitate;

e)  să transmită semestrial filialei teritoriale a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, o proprie evaluare de sinteză a activității arhitectului stagiar (Anexa nr.8);

f)  să înștiințeze filiala teritorială a Ordinului în cadrul căreia se efectuează stagiul, despre orice schimbare ce ar interveni, din culpa sa, în derularea stagiului, despre suspendarea stagiului, sfârșitul stagiului, imposibilitatea de a continua îndrumarea stagiului etc.

(4)        Îndrumătorul de stagiu poate îndruma cel mult trei stagiari în același timp.

Art. 17. Atribuţiile Ordinului în pregătirea stagiarilor

(1)        Ordinul, împreună cu filialele sale teritoriale, are obligaţia de a organiza conferințe de stagiu, cuprinzând expuneri asupra tematicii stabilite de Colegiul director al Ordinului, cu prezentarea unor aplicaţii practice.

(2)        Conferinţele de stagiu se constituie ca o formă de îndrumare profesională a arhitecților stagiari, în vederea acordării dreptului de semnătură.

 (3)       Consiliul teritorial de conducere al fiecărei filiale teritoriale a Ordinului desemnează ca responsabil de stagiu un arhitect cu drept de semnătură.

(4)        Responsabilul de stagiu are obligația de a verifica, a priori dar și periodic pe parcursul stagiului, atât activitatea de stagiu cât și îndrumarea acordată arhitectului stagiar de către îndrumătorul de stagiu.

(5)        În vederea dobândirii dreptului de semnătură, stagiarul va întocmi un dosar care va cuprinde documentele prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ordinului.

(6)        La finalizarea perioadei de stagiu, responsabilul de stagiu verifică îndeplinirea tuturor misiunilor de către arhitectul stagiar precum și conformitatea documentelor aflate la dosarul acestuia, în vederea înaintării dosarului către Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură. 

(7)        În cazul în care arhitectul stagiar este detașat, în urma verificării descrisă la alin. (6), responsabilul de stagiu al filialei-gazdă va transmite dosarul la filiala în care este înscris arhitectul stagiar, în vederea înaintării către Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură.           

(8)        Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură a Ordinului funcționează ca organism independent pentru evaluarea finală a competențelor acumulate de arhitectul stagiar în vederea dobândirii dreptului de semnătură acordat de Ordin.

(9)        Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură va avea la dispoziție dosarul complet al arhitectului stagiar.

(10)       Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură poate organiza sesiuni de instruire cu responsabilii de stagiu și prezentări adresate arhitecților stagiari și îndrumătorilor, cu privire la modul de desfășurare a interviului pentru obținerea dreptului de semnătură.

Art. 18. Monitorizarea şi validarea stagiului

(1)        Responsabilul de stagiu validează rapoartele intermediare depuse de arhitectul stagiar precum și documentele obligatorii prevăzute de prezentele norme metodologice, depuse la filială, în termen de 30 zile de la primire.

(2)        În urma evaluării rapoartelor intermediare şi a documentelor depuse de arhitectul stagiar, responsabilul de stagiu poate solicita clarificări şi poate formula recomandări de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de arhitectul stagiar, pentru a facilita dobândirea tuturor competenţelor care caracterizează şi structurează practica profesională independentă. 

Art.19. Modalităţi de evaluare a stagiarilor

(1)        Pe perioada stagiului, evaluarea arhitectului stagiar se desfășoară la nivelul filialei în care se desfășoară stagiul, de către responsabilul de stagiu al filialei, în urma analizei următoarelor documente:

a)  raportul de stagiu (Anexa nr.7) contrasemnat de către îndrumătorul de stagiu și însoțit de fișele lunare de evaluare a stagiului (Anexa nr.6 și Anexa nr.5);

b)  evaluarea de sinteză, realizată și depusă semestrial de îndrumătorul de stagiu (Anexa nr.8);

c)  participarea arhitectului stagiar la conferințele de stagiu și cele de formare continuă organizate de Ordin.

(2)        Evaluarea finală se desfășoară la nivelul Ordinului, de către Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură, prin:

a)  susținerea interviului arhitectului stagiar în fața Comisia Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură, organizat trimestrial, care este structurat conform Normelor Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură;

b)  analiza portofoliului de lucrări în cadrul interviului, în funcție de opțiunea Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură, conform Normelor Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură.

(3)        Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură evaluează dezvoltarea competențelor profesionale prin intermediul parcurgerii misiunilor de bază, conform ART. 1.

Art. 20. Comisia naţională de acordare a dreptului de semnătură

(1)        Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură se numește de către Consiliul Național al Ordinului, la propunerea Colegiului Director al Ordinului.

(2)        Membrii Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură sunt arhitecți cu drept de semnătură exercitat cel puțin 5 (cinci) ani, care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 10 (zece) ani.

(3)        Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură elaborează Normele Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură, pe care le supune spre aprobare Consiliului național.

(4)        Documentul prevăzut la alin. (3) va fi publicat pe website-ul Ordinului și pe website-urile filialelor.

Art. 21. Suspendarea stagiului şi sancţiuni administrative

(1) Stagiul se suspendă în cazul neîndeplinirii obligațiilor ce îi revin arhitectului stagiar, după cum urmează:

a)  în cazul nedepunerii documentelor semestriale de stagiu în termen de maxim o lună calendaristică de la încheierea modulului semestrial de stagiu;

b)  în cazul neparticipării în mod activ la conferințele de stagiu.

(2)        Pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin, îndrumătorul de stagiu va fi sancționat cu suspendarea dreptului de îndrumare a arhitecților stagiari pe o perioadă de 6 luni, respectiv:

a)  în cazul nepredării către arhitectul stagiar a evaluării de sinteză în termen de maximum 30 de zile de la încheierea modulului semestrial de stagiu, pentru a fi înaintată filialei la termen;

b)  în cazul refuzului de a participa sau de a răspunde la două convocări consecutive ale responsabilului de stagiu la întâlniri pentru clarificarea aspectelor legate de îndrumarea arhitectului stagiar – omisiunea răspunsului se consideră refuz;

c)  neînștiințării filialei teritoriale a Ordinului în cadrul căreia de efectuează stagiul, cu privire la orice schimbare ce ar interveni în desfășurarea stagiului, din culpa sa, în termen de 30 zile.

(3)        Pentru neîndeplinirea, în mod repetat a obligațiilor ce îi revin privind transmiterea rezoluției asupra documentelor de stagiu complete necesare etapei supuse evaluării, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea acestora, responsabilul de stagiu poate fi sancționat cu retragerea calității.  

(4)        Sancțiunea prevăzută la alin. (3) va fi dispusă de Consiliul Teritorial de conducere al filialei teritoriale a Ordinului de care aparține responsabilul de stagiu;

(5)        În cazul neîndeplinirii obligației de elaborare a Normele Metodologice de Acordare a Dreptului de Semnătură, a Regulamentului Intern de Funcționare și a Criteriilor de Evaluare a Competențelor în termen de 135 (o sută treizeci și cinci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor Norme Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură, membrii Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură vor fi sancționați în corpore cu decăderea din funcție.

(6)        Decăderea din funcție a membrilor Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură în condițiile alin. (5) va fi constatată de către Consiliul național al Ordinului, urmând a fi numită o nouă comisie.

(7)        Deciziile de sancționare administrativă pot fi contestate la Colegiul director al Ordinului, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la comunicare.

Art. 22. Sacţiuni disciplinare

(1)        Arhitectul stagiar, îndrumătorul de stagiu, responsabilul de stagiu și membrii Comisiei de Acordare a Dreptului de Semnătură răspund disciplinar în calitate de membri ai Ordinului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ordinului.

(2)        Împotriva hotărârilor de aplicare a sancțiunilor disciplinare ale Comisiei Teritoriale de Disciplină, sau după caz, ale Comisiei Naționale de Disciplină a Ordinului, se  poate formula contestație potrivit prevederilor Legii nr. 184/2001 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ordinului.

Art. 23. Dispoziţii tranzitorii

Art. 23. Dispoziții tranzitorii  ⃰

(1)         Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică stagiilor începute după data intrării în vigoare a acestora. 

(2)       Stagiile începute anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi guvernate de prevederile legale în vigoare la data începerii acestora, respectiv a înregistrării primului contract individual de muncă și a convenției de stagiu, de către Ordin. 

(3)        Stagiile prevăzute la art. 23 alin. (2), nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pot fi continuate în cadrul birourilor de arhitectură sau în cadrul societăților comerciale având ca activitate principală sau secundară proiectarea de arhitectură, în care își desfășoară activitatea ca titular, asociat, administrator sau angajat, îndrumătorul său de stagiu.

(4)        Stagiile prevăzute la art. 23 alin. (2), nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pot fi continuate sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, cu practică profesională în domeniu de minimum 5 ani, care este acceptat de către responsabilul de stagiu.

(5)        Stagiile prevăzute la art. 23 alin. (2), nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pot fi continuate în domenii de specialitate sau conexe.

modificat prin Hotărârea Consiliului național nr. 459 din 18.03.2019

(6)        Prin excepție de la prevederile art. 23 alin (2), stagiile începute anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice și nefinalizate până la data intrării în vigoare a Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României care sunt executate fragmentat, vor putea avea discontinuitatea în timp între etape mai mari de 1 an.

*modificat prin

Anexe

NORME METODOLOGICE PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ – 2009

Capitolul I: Dispoziții generale

ART. 1

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ordinul Arhitecților din România (OAR) are sarcina permanentă, conferită de lege, de a acorda drept de semnătură arhitecților și conductorilor arhitecți organizând în mod corespunzător dobândirea experienței profesionale a candidaților și verificarea cunoștințelor dobândite în vederea obținerii acestui drept.

(2) Titlul academic/diploma de absolvire a studiilor universitare de  arhitectură nu sunt suficiente pentru a exercita practic activitatea de elaborare complexă a proiectelor ce urmează a se executa/ construi și pentru a asuma responsabilitatea profesională la nivelul calitativ cerut de autorități în numele interesului public și de către clienți în calitate de consumatori.

(3) Ordinul Arhitecților din România este singura instituție abilitată în acordarea dreptului de semnătură, această atribuție nu poate fi exercitată de nici o altă instituție sau asociație profesională.

ART. 2

(1) Arhitectul sau conductorul arhitect dobândesc dreptul de semnatură în urmatoarele condiții:

 • arhitecții și conductorii arhitecți absolvenți de maxim 5 ani : după efectuarea timp de 2 ani a unui stagiu de pregătire practică în domeniul proiectării obiectivelor pentru care legea impune obținerea autorizației de construire și în domeniul elaborării planurilor urbanistice de detaliu,
 • arhitecții care au absolvit studii postuniversitare – masterat1, doctorat – după efectuarea unui stagiu de minim 1 an în aceleași domenii ca la alineatul precedent,
 • arhitecții și conductorii arhitecți cu mai mult de 5 ani de la absolvire: fără efectuarea stagiului practic, dacă pot dovedi că au practicat profesia în domeniile de la alineatul (a) fără drept de semnatură, timp de minim 5 ani, în colective conduse de arhitecți cu drept de semnatură.

(2) Nivelul cunoștințelor candidaților, indiferent de varianta de pregătire adoptată, se verifică în sesiuni de acordare a dreptului de semnatură organizate trimestrial, de către Ordinul Arhitectilor din România.

(3) Arhitecții și conductorii arhitecți cu diplome de studii obținute în România care doresc să obțină dreptul de semnatură se vor înscrie în Ordinul Arhitecților – secțiunea stagiari, pentru a efectua stagiul de pregătire sub îndrumarea asigurată de Ordin și pentru a fi verificați și atestați.

(4) Arhitecții străini ce au absolvit studii universitare și au practicat arhitectura în țări ale Uniunii Europene obțin drept de semnatură în România, dacă fac dovada atestării profesionale corespunzătoare de către organizații profesionale similare Ordinului Arhitecților din România (OAR) și dacă își însușesc legislația română din domeniul profesiei, situație ce se va verifica de Comisia de Atestare a OAR. Interviul se va desfășura în baza reglementărilor și legislației specifice din România.

(5) Arhitecții cetățeni români ce au absolvit în străinatate studii universitare de specialitate recunoscute de statul român și nu sunt atestați de organizațiile profesionale din țările respective, se vor înscrie în Ordinul Arhitecților din România și vor urma, după caz, una din variantele de pregătire/stagiatura de la art.2 alin. (1) în vederea obținerii dreptului de semnătură pe teritoriul României.

1 Studiile de masterat nu mai reduc perioada de stagiu. Vezi Legea 172/2010.

Capitolul II. Înscrierea în Ordin a arhitecților și conductorilor arhitecți pe perioada efectuării stagiilor de pregătire

ART. 3

(1) În vederea înscrierii în Ordinul Arhitecților din România, arhitecții și conductorii arhitecți candidaţi pentru obținerea dreptului de semnatură vor depune la Filiala teritorială a OAR, în raza căreia domiciliază, o cerere adresată Preşedintelui acesteia, care va cuprinde:

 • numele, prenumele și domiciliul solicitantului;
 • locul și data nașterii;
 • elementele actului de identitate – seria și numărul actului, codul numeric personal, data eliberării și organul emitent;
 • indicarea diplomei/adeverinței care atestă calitatea de absolvent în arhitectură si, după caz, nivelul studiilor  postuniversitare – numărul, data de eliberare și emitentul;
 • solicitarea de a fi înregistrat în OAR la secțiunea stagiari;
 • indicarea variantei de pregătire/stagiu pe care o va urma, a arhitectului cu drept de semnătură sub îndrumarea căruia își va desfășura perioada de stagiu, cu care a încheiat o convenție de stagiu, precum și societatea la care este angajat ca stagiar;
 • o declarație prin care solicitantul se obligă să respecte prevederile legii, ale Regulamentului OAR și ale codului deontologic.

(2) Cererea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele acte care dovedesc împrejurările sus-menționate, depuse de către solicitant într-un singur exemplar:

 • copie legalizată la notariat, după diploma de studii sau adeverința emisă de instituția de învățământ prin care se dovedește că solicitantul a promovat examenul de diplomă și, după caz, copie legalizată după diploma de master sau doctor în domeniul arhitecturii;
 • copie după actul de identitate al petentului;
 • copii ale certificatului de naștere, după caz, și ale actului de stare civilă, în cazul schimbării numelui;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • curriculum vitae;
 • acte și înscrisuri doveditoare ale activității profesionale desfășurate în perioada de minim 5 ani scursă de la absolvirea studiilor pentru cei care solicită dobândirea dreptului de semnatură fără efectuarea stagiului;
 • două fotografii, pentru legitimația de arhitect membru al O.A.R.;
 • copie după dovada achitării taxei de înscriere;
 • convenția de stagiu încheiată cu un arhitect îndrumător și copia contractului individual de muncă parafată de Camera de muncă teritorială.

(3) Copiile după actele emise în România se vor verifica cu originalele respective la secretariatul filialei teritoriale. Pentru actele emise în alte țări se vor prezenta copii traduse și legalizate la notariat.

(4) După verificarea de către personalul acreditat al Filialei teritoriale OAR a cererii și a actelor depuse de solicitanți, candidații la obținerea dreptului de semnatură care îndeplinesc condițiile normate ale Ordinului Arhitecților din România vor fi înregistrați de către Filiala în Registrul Arhitecților Stagiari, cu menționarea variantei de pregătire admise.

(5) Fiecărui candidat, la obținerea dreptului de semnatură înregistrat la filială, i se dedică un dosar ce va cuprinde cererea de înscriere, actele însoțitoare ale acesteia, contractul individual de muncă și convenția cu arhitectul îndrumător, foaia de mențiuni privind desfășurarea stagiului (data de începere, prezența la acțiunile/conferințele/cursurile de pregătire ale stagiarilor inițiate de Filiala teritorială OAR, eventualele suspendări ale stagiului, schimbări ale arhitectului îndrumator, eventualele modificări ale firmelor în cadrul carora își desfășoară stagiul candidatul), precum și rapoartele semestriale întocmite de candidat conform art. 6 alin. (1) din prezenta metodologie.

Capitolul III. Stagiul de pregătire

ART. 4

(1) Arhitectul și conductorul arhitect absolvenți de mai puțin de 5 ani își vor desfășura activitatea profesională ca stagiari pe o perioadă de 2 ani, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă înregistrat la Camera de Muncă teritorială, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură și cu o practică profesională corespunzătoare dreptului de semnătură de minim 5 ani.

(2) Arhitecții absolvenți de masterat2 sau doctorat vor efectua stagiatura timp de 1 an, în aceleași condiții menționate la art. 3 alin. (1).

(3) Stagiul în domeniul arhitecturii este definit prin acte și acțiuni specifice profesiei și constă în participarea la elaborarea de studii și proiecte de arhitectură în toate fazele necesare diferitelor niveluri de avizare și respectiv de autorizare a construirii, la activități de organizare și planificare a etapelor de proiectare, de coordonare a specialităților inginerești cu care se colaborează, de evaluare și estimare a costurilor de investiție, de urmărire a executării proiectelor în șantier, precum și de întocmire a altor tipuri de documentații speciale destinate pentru analiza modului de integrare în cadrul urban existent sau a gradului de valorificare a patrimoniului arhitectural.

ART. 5

(1) Stagiul de pregătire se poate efectua în cadrul unui birou individual de arhitectură, al unei societăți civile de proiectare de arhitectură sau al unei societăți comerciale ce are ca obiect principal de activitate proiectarea de arhitectură și are angajat permanent arhitectul ce indeplinește condițiile cerute pentru a fi indrumător de stagiari.

(2) Se admite ca o etapă a stagiului de maxim 1 an să se efectueze în structurile de avizare ale administrațiilor locale din orașele mari cu populație de minim 30.000 locuitori, care au ca angajați arhitecți cu drept de semnatură de min. 5 ani, chiar dacă dreptul de semnatură al acestora este temporar suspendat.

(3) Stagiul nu se poate efectua în cadrul instituțiilor de învățământ de arhitectură.

(4) Stagiul nu se poate efectua într-o societate de proiectare în care stagiarul deține părți sociale sau acțiuni sau dacă stagiarul deține o funcție de conducere în acea societate.

(5) Stagiul profesional se poate efectua în străinătate cu condiția ca la începutul perioadei de stagiu, arhitectul stagiar să depună la Ordin contractul de muncă la un arhitect sau birou/societate din strainătate, precum și un angajament semnat de un arhitect care va asigura îndrumarea profesională a stagiarului.

ART. 6

(1) Se recomandă ca stagiul să se efectueze integral și continuu sub îndrumarea aceluiaşi arhitect și la același loc de muncă. În caz că acest deziderat nu poate fi realizat din motive obiective se admite executarea fragmentată a stagiului la mai multe societăți/birouri de arhitectură, eventual sub conducerea altor arhitecți îndrumători, cu condiția ca nici una din etapele fragmentate ale stagiului să nu fie mai mică de 6 luni, iar discontinuitatea în timp între etape să nu depășească 1 an; pentru fiecare loc nou de stagiu și pentru fiecare nou îndrumator se vor prezenta contracte individuale de muncă și respectiv convenții de stagiu.

(2) Durata stagiului se calculează de la data înscrierii în Ordinul Arhitecților, după depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 3.

(3) În durata calculată a stagiului se includ și concediile legale de odihnă prevăzute în contractul individual de muncă.

(4) Modelul convenției între candidat și arhitectul îndrumător este prezentat în anexa la prezentele norme.

(5) În cazul în care stagiarul, din motive obiective, încheie un contract pentru jumătate (1/2) din normă de muncă, durata perioadei de stagiu îndeplinit se va considera jumătate din durata calendaristică a respectivului contract de muncă.

(6) Stagiul se consideră suspendat pe durata încetării contractului de muncă sau în cazul anulării convenției cu arhitectul îndrumător, situație pe care stagiarul o va aduce la cunoștința Consiliului de conducere al Filialei spre a fi înregistrată ca atare, în termen de maxim 7 zile. Suspendarea încetează dacă se încheie un nou contract de muncă și/sau o nouă convenție de îndrumare a stagiului.

ART. 7

(1) La încheierea fiecărui semestru de pregătire, stagiarul va întocmi un raport scris asupra activității desfășurate, de 5 – 7 pagini format A4, pe care, vizat de arhitectul îndrumător, îl va depune la secretariatul Filialei OAR la care este înregistrat, în maxim 30 de zile de la încheierea semestrului. În absența acestui raport, semestrul respectiv nu se ia în calculul duratei îndeplinite a stagiului.

(2) Pe parcursul desfășurării stagiului, candidatul este obligat să frecventeze cursurile și conferințele organizate de OAR dedicate pregătirii stagiarilor, care vor cuprinde expuneri asupra legislației specifice domeniului proiectării și construcției, asupra modului de aplicare în practică a acesteia sau vor prezenta și detalia modul de organizare a procesului de proiectare.

(3) La finalul perioadei de pregătire stagiarul alcătuiește portofoliul de lucrări elaborate (minim 3 proiecte la nivelul cerut de autorizarea construirii la a căror elaborare a participat direct, planșe cu semnături originale, ștampila firmei/BIA și parafa arhitectului îndrumător, eventual fotografii, note explicative) cu care se va prezenta la sesiunea de verificare a cunoștințelor și acordare a dreptului de semnatură, organizată de OAR.

ART. 8

(1) Candidații care nu sunt obligați să desfășoare efectiv stagiul de pregătire sub îndrumarea OAR, se înscriu în Registrul Arhitecților Stagiari într-o secțiune separată și prezintă la înscriere:

 • un raport curricular cuprinzând 20-30 pagini format A4, întocmit de candidat, în care vor descrie și evalua activitatea profesională din domeniul arhitecturii, desfășurată în anii anteriori,
 • două recomandări ale unor arhitecți cu drept de semnatură și practică profesională mai mare de 5 ani, care au lucrat cu candidatul și i-au urmărit evoluția în profesie.
   

2 Studiile de masterat nu mai reduc perioada de stagiu. Vezi Legea 172/2010

Capitolul IV. Atribuțiile OAR în pregătirea stagiarilor

ART. 9

(1) Consiliul de conducere/Colegiul director al Filialei teritoriale au obligația de a organiza și supraveghea îndrumarea arhitecților/conductorilor arhitecți stagiari înscriși în Ordin; pentru această activitate vor desemna o persoană sau un grup de lucru de 3-5 persoane, în funcție de mărimea Filialei și numărul de stagiari înregistrați.

(2) Conducerea filialei teritoriale răspunde de întocmirea și actualizarea permanentă a Registrului Arhitecților stagiari, precum și a dosarelor de stagiu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(3) Ordinul Arhitecților, prin filialele sale, organizează conferințele/cursurile anuale de pregătire a stagiarilor, stabilește perioada calendaristică de desfășurare și programa tematică, asigură numirea lectorilor și urmărește prezența stagiarilor.

(4) În vederea prezentării stagiarului la sesiunea de acordare a dreptului de semnatură, Secretariatul Filialei teritoriale încheie dosarul de stagiar al candidatului, căruia îi atașează documentul ce atestă îndeplinirea stagiului cu respectarea prezentelor norme, semnat de președintele Filialei teritoriale, și remite dosarul la Comisia de atestare a OAR cu minim 30 de zile înaintea datei stabilite pentru desfășurarea sesiunii.

ART. 10   

(1) Grupul de lucru pentru pregătirea stagiarilor va acorda sprijin acelor stagiari care solicită Ordinului informații privind arhitecții îndrumători și firmele de arhitectură disponibile în a-și asuma responsabilitatea pregătirii candidaților pentru obținerea dreptului de semnatură; în acest scop se vor pregăti și pune la dispoziția candidaților liste cu societățile, respectiv cu arhitecții care îndeplinesc condițiile și sunt de acord sa garanteze îndrumarea stagiarilor.

(2)  Dacă, din orice motive, pe perioada stagiului, arhitectul îndrumător nu își mai poate îndeplini obligațiile specifice, acesta va depune o informare asupra situației intervenite adresată președintelui filialei solicitând preluarea obligațiilor de îndrumător de către alt arhitect.

(3) La finele perioadei de stagiu arhitectul îndrumător întocmește o notă de caracterizare a activității stagiarului cu evaluarea nivelului de pregătire atins de acesta, notă ce se include în dosarul stagiarului.

Capitolul V. Examinarea candidaților pentru acordarea dreptului de semnatură

ART. 11

(1) Ordinul Arhitecților din România va organiza patru sesiuni pe an de acordare a dreptului de semnătură.

(2) Pentru fiecare sesiune de acordare a dreptului de semnatură, Colegiul Director al Ordinului va emite un comunicat privind modalitățile de desfășurare a acesteia.

(3) Solicitanții care îndeplinesc condițiile cerute de lege și de prezenta Metodologie pentru acordarea dreptului de semnătură vor depune la Filiala Ordinului Arhitecților o cerere adresată Președintelui Ordinului pentru dobândirea dreptului de semnătură; solicitanții vor depune portofoliul de lucrări și se vor îngriji ca dosarul personal întocmit la Filiala în care și-au desfășurat stagiatura să fie transmis către Comisia de atestare cu cel puțin 30 de zile înainte de data comunicată a examinării, timp necesar verificării dosarelor.

(4) Evaluarea candidaților în vederea acordării dreptului de semnătură se face prin interviu cu referire la organizarea și deontologia profesiei de arhitect, la legislația și reglementările tehnice specifice profesiei aplicabile lucrărilor prezentate, la modul în care candidatul și-a efectuat stagiul.

(5) În cazul neacordării dreptului de semnătură de către Comisia Ordinului, candidații pot adresa contestații scrise către Președintele OAR, pe care le vor depune în termen de maxim 3 zile la Secretariatul Ordinului. Colegiul Director va analiza contestațiile într-un interval de timp de maxim 30 de zile și va răspunde în scris contestatarilor.

Capitolul VI. Dispoziții finale

ART. 12

(1) Certificatele de acordare a dreptului de semnătură se redactează prin grija Secretariatului Ordinului și se semnează de către Președintele OAR, în maxim 30 de zile de la data sesiunii de atestare.

(2) Dobândirea certificatului de acordare a dreptului de semnătură dă dreptul înscrierii în Filialele OAR ca arhitect sau conductor arhitect cu drept de semnătură.

Anexe

Urmează
3 OAR Young