0
INDEX: SIC în 20 de minute
1
Despre SIC
2
Misiunile arhitectului
3
PCPC
4
Modele contract de proiectare
5
Calcul cost oră de proiectare
6
Dosarul arhitectului
7
SIC@oar.archi
4
Modele contract de proiectare

Modele contract de proiectare

În acest moment, OAR pune la dispoziția membrilor și a publicului larg o serie de 3 modele de contracte pentru a putea fi utilizate în oricare din situațiile curente, după caz:

Model de contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii și urbanismului

Modelul de contract oferit arhitecților este rezultat din dezvoltarea și actualizarea formelor contractuale propuse în publicația Exercitarea profesiei de arhitect (ed. a II-a, Simetria, 2006) realizată de grupul de lucru OAR „Exercitarea profesiei și onorarii”[1].

Modul în care a evoluat practica profesională și tipurile de relații contractuale precum și modificarea cadrului legislativ și a unor mecanisme de rezolvare a litigiilor au făcut necesară modernizarea unor prevederi și a clauzelor care le conțin.

Modelul de contract se bazează pe Misiunile arhitectului, adoptate prin hotărârea nr. 860 a Consiliului Național din 28.05.2012, ca parte fundamentală a Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură.

Pentru construirea acestui model au fost analizate critic și modele contractuale ale unor organizații profesionale europene, în principal fiind preluate unele principii din modelul polonez, cel german și cel britanic, completate cu experiențe directe variate, cu clienți/beneficiari români și străini, persoane fizice, juridice de dimensiuni reduse și corporații multinaționale.

Principiile fundamentale pe care se bazează modelul contractual oferit sunt:

a)  determinarea obiectului contractului prin definirea misiunilor arhitectului (și, prin analogie, a specialităților conexe), necesare pentru obținerea produsului final, a obiectului construit, la un standard de calitate adecvat;

b)  caracterul de contract de antrepriză al contractelor de prestări servicii, deci al unei prestații „pe cheltuiala și pe riscul prestatorului” până la predarea acesteia, intermediară sau finală;

c)  necesitatea justului echilibru între drepturile și obligațiile celor două părți, orice favorizare a unei părți generând premisele unei colaborări defectuoase;

d)  pregătirea gestiunii situațiilor conflictuale, cu intenția de a preveni apariția acestora, inclusiv când survin din culpa Arhitectului;

e)  formularea generală și acoperitoare pentru o varietate de situații a corpului principal al contractului și trimiterea în bună măsură spre anexe contractuale a elementelor celor mai variabile, de ex. definirea onorariului și a eșalonării plății acestuia.

f)   dezvoltarea a survenit prin rafinarea și amplificarea tratării unor componente și capitole importante, precum determinarea onorariului, drepturile patrimoniale de autor, responsabilitățile și drepturile părților. Totodată, pe fondul dezideratului creșterii importanței rolului coordonator al arhitectului, uneori dincolo de cel de proiectant general, apare nevoia de precizare a relațiilor multipartite cu specialiștii din domenii conexe implicați în proces, atât în ceea ce privește remunerarea cât și coordonarea și transmiterea unor drepturi de dispoziție.

Structurarea documentului în capitole ce reunesc toate clauzele cu problematică similară (întotdeauna pe principiul echilibrului între părțile semnatare) și ordonarea acestor capitole după o logică operațională curentă a negocierii contractuale facilitează utilizarea acestui model.

Primele trei capitole tratează elementele fundamentale ale unui contract comercial – părțile între care se încheie contractul, obiectul acestuia și suma pentru care se va realiza contractul:

A.         Părțile contractante

B.         Obiectul contractului, componența contractului și definițiile termenilor

C.         Onorariul Arhitectului

Al patrulea capitol tratează un subiect extrem de important pentru caracterul creativ al prestației, dar și aspecte legate de responsabilitate și confidențialitate:

D.         Drepturile patrimoniale

Următoarele trei capitole sunt dedicate detalierii drepturilor și obligațiilor precum și obiectului contractului, definirii cât mai precise a acestuia, inclusiv prin raportarea la genul proxim și diferența specifică – ce este și ce nu este obiect al contractului. În acest sens, este recomandată păstrarea întregii liste cuprinzând misiunile arhitectului, inclusiv cele care nu se doresc a fi contractate, acestea urmând a fi marcate prin tăiere, consemnând astfel voința părților:

E.         Condițiile generale ale contractului

F.         Parametrii obiectului contractului

G.         Misiunile Arhitectului

Următoarele două capitole structurează și clarifică sistemul de relații multipartit între toți actorii implicați în realizarea proiectului și serviciilor conexe necesare obținerii unei construcții de calitate:

H.         Lista specialiștilor, studiilor și verificărilor

I.          Lista documentelor puse la dispoziție de către Client

Modalitățile de îndeplinire a contractului și mecanismele de consemnare, remediere a deficiențelor sau sancționare a neconformității contractuale fac obiectul următoarelor două capitole:

J.          Predarea proiectului

K.         Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor contractuale

Ultimele patru capitole tratează modurile de încetare de drept, amiabilă sau litigioasă a relației contractuale, precum și clauzele generale privind forța majoră, jurisdicția și salvgardarea:

L.          Încetarea contractului

M.        Forța majoră

N.         Rezolvarea litigiilor

O.         Dispoziții finale. 

Model de contract de consultanță în domeniul arhitecturii și urbanismului

Respectând principiile enunțare mai sus, modelul de contract de consultanță în domeniul arhitecturii și urbanismului este o variantă simplificată a contractului de proiectare care se adresează situațiilor în care activitatea arhitectului este limitată la etape preliminare, de consultanță și analiză de urbanism, servicii de consultanță în autorizare și servicii de realizare concept inițial.

Alegerea utilizării acestui model este o decizie a arhitectului, în măsura în care solicitarea clientului este de natură să-i clarifice date de temă.

Model de contract de proiectare în domeniul arhitecturii și urbanismului pentru investiții cu anvergură foarte redusă

Respectând principiile enunțate mai sus, modelul de contract de proiectare în domeniul arhitecturii și urbanismului pentru investiții cu anvergură foarte redusă este o variantă simplificată a contractului de proiectare care se adresează situațiilor de proiectare reduse ca impact, investiție, răspundere, precum proiectare împrejmuiri, reclame, copertine, instalații temporare.

Alegerea utilizării acestui model este o decizie a arhitectului, care e în măsură să estimeze anvergura proiectului și care nu trebuie analizată din prisma suprafeței proiectate, ci a efortului depus de arhitect și al impactului obiectului proiectat. Nu recomandăm utilizarea acestui model pentru proiectele de locuințe individuale, chiar dacă sunt de dimensiuni mici.


[1] Sistemul de modele contractuale a fost elaborat și validat la acea dată (2006) de către arh. Doina Butică, arh. Cătălina Bocan, arh. Silvia Măldărescu, arh. Alexandru Panaitescu, prof. dr. arh. Vlad Gaivoronschi (vicepreședinte OAR și coordonatorul grupului de lucru) și avocat Serghei Perju. Forma actuală (2018) a fost elaborată de către arh. Alexandru Găvozdea, amendată de către departamentul juridic al OAR și validată de către Colegiul Director al OAR.

Urmează
5 Calcul cost oră de proiectare